top of page

Виставка «Мова має значення»

Виставка «Мова має значення»

МОВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ


811.111(03)

Ф64

Англо-український, українсько-англійський словник. Понад 5000 слів і виразів: [для учнів початкових класів]/ Н.І. Бизова, Л.М. Комарова. - К.: Літера ЛТД, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-7543-58-7

Словник містить понад 5000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення англійської мови. Словник стане в пригоді при читанні, перекладі текстів.

81

В 67

Волкотруб, Г.Й.

Українська ділова мова: практикум/ Г.Й. Волкотруб, А.М. Венцковський; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 156 с. - Бібліогр.: с.151-153 . - ISBN 966-608-301-9

Посібник підготовлено на допомогу всім бажаючим опанувати техніку складання ділових паперів. Вправи спрямовані на опрацювання лексичних і граматичних норм української мови. Завдання передбачають ознайомлення із зразками документів, самостійне складання ділових паперів.

4(С2)(03)

Г61

Головащук С.І.

Словник – довідник з українського літературного слововживання /С.І. Головащук. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с.

У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших значеннях. У додатку вміщено список власних імен людей.

81

Д 18

Данилюк, І.Г.

100 000. Словник сучасної української мови. Разом, окремо, через дефіс, з апострофом/ І.Г. Данилюк. - Донецьк: Тов "ВКФ  "БАО", 2011. - 736 с. - ISBN 978-966-481-555-7

До словника ввійшли слова, підібрані з активного лексичного запасу сучасної української мови. Кожне слово супроводжується коротким поясненням, яке полегшує розуміння його правопису.

811.161.2 (03)

Д46

Ділова українська мова: [довід.]/ О. Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за ред. О.Д. Горбула. - К.: Знання, 2008. - 223 с. - Бібліогр.: с.221-222 . - ISBN 978-966-620-272-0

У довідковому виданні розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила їх оформлення. Книга доповнюється російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів.

8

К66

Корж, А.В.

Українська мова професійного спрямування: навч. посіб./ А.В. Корж; Мін-во освіти і науки України. - К: Правова єдність, 2009. - 296 с. - Бібліогр.: с. 291 - 293

Авт. на обкл. не позначено

811.161.2

К 88

Кудіна, Т.М.

Українська мова як іноземна (рівень А 1, А 2): навч. посіб./ Т.М. Кудіна; Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова . - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. - 318 с.

Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України.

81

М30

Марштупенко, О.

Українсько-французький розмовник = Guide de conversation ukrainen-francais/ О. Марштупенко, М. Маурітссон. - К.: Пульсари, 2000. - 188 с.. - ISBN 966-7671-07-0

Авт. на обкл. не вказані

Українсько-французький розмовник містить понад 3000 лексичних одиниць, словосполучень та висловлювань для практичного вживання при спілкуванні на найрізноманітніші теми побутового та суспільно-громадського життя.

811.112.2(03)

Н67

Німецько-український, українсько-німецький словник. Близько 6000 слів і виразів. Перші роки навчання/ уклад.: Л. Горбач,  Ю. Горбач. - К.: Літера ЛТД, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-7543-63-1

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення німецької мови.

811.161.2(03)

О-70

Орфографічний словник української мови: Близько 120 000 слів/ уклад.: С.І. Головащук,  М.М. Пещак,  В.М. Русанівський,  О.О. Тараненко. - К.: Довіра, 1994. - 865 с. - ISBN 5-85154-112-1

Новий орфографічний словник української мови відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення.

8

П25

Пентилюк, М.І.

Українська мова: підруч.-комплект/ М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. - К.: Ленвіт, 2013. - 414 с. - Бібліогр.: с.413-414

Підручник містить основні відомості з української мови. Структура підручника відповідає сучасним вимогам лінгводидактики, вивчення мови супроводжується методичними порадами, матеріалами для самопідготовки, системою завдань і вправ.

811.162.1 (03)

П 54

Польсько-український словник. Понад 8000 слів: для учнів загальноосвітніх шкіл/  уклад. Н.В. Ткачова . - К.: Літера ЛТД, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-178-331-6

Словник містить понад 8000 слів, що становлять лексичну основу вивчення польської мови. Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл.

811.111

Т 16

Таланов, О.

Українсько-англійський розмовник/ О. Таланов. - 3-тє вид. - К: Арій, 2013. - 222 с. - ISBN 978-966-8959-88-2

Авт. на обкл. не вказаний

Розмовник включає найуживаніші слова та словосполучення з англійської мови. Подана корисна для туристів інформація країнознавчого характеру.

34

Т43

Типові форми юридичних документів: договори, контракти, акти , претензії, позовні заяви, нормативні документи/ упоряд. Стаматіна М.В. – 4-е вид. , перероб. та доп. –Харків: Арсіс, 2000. -528 с.

У виданні наведені типові форми юридичних документів, які виконують функції формування правових зв’язків між окремими особами та суб’єктами  і застосовуються для правового регулювання майнових і немайнових відносин, а також нормативні акти.

811.161.2

Ф53

Філіпчук, М.В.

Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб./ М.В. Філіпчук, Н.М. Попович, Г.І. Онуфрійчук; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. - 168 с.: табл. - Бібліогр.: с. 18-19. - ISBN 978-966-423-646-8

Пропонований посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання, що покликані підвищити у майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей здатність ефективно використовувати українську мову як державну в усній та письмових формах.

811.133.1.(03)

Ф84

Французько-український українсько-французький словник. Близько 6000 слів і виразів. Перші роки навчання/ уклад. Ю.М. Клименко. - К.: Літера ЛТД, 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-7543-64-8

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що становлять лексичну основу вивчення французької мови.

811.111(03)

Ф84

Французько-український, українсько-французький словник. Близько 6000 слів і виразів. Перші роки навчання: [довідкове видання]/ уклад. Ю.М. Клименко. - К.: Літера ЛТД, 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-7543-64-8

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що становлять лексичну основу вивчення французької мови. Словник стане у пригоді під час читання та перекладу текстів.

811.161.2

Ю 99

Ющук, І.П.

Практикум з правопису української мови/ І.П. Ющук. - 6-те вид., зі змінами. - К.: Освіта, 2006. - 254 с. - ISBN 966-04-0078-0

Книга оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню правописних навичок. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

651

Д44

Діденко, А.Н.

Сучасне діловодство: навч. посіб. для учнів ПТУ/ А.Н. Діденко. - 5-е вид. - К.: "Либідь", 2006. - 384 с.

В посібнику наведено основні відомості про службові документи та їх класифікацію. Викладено правила  складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних стандартів та інших нормативних документів. Подано зразки оформлення організаційно-розпорядчих та інших управлінських документів.

651

К63

Комова, М.В.

Діловодство/ М.В. Комова; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид.. - Київ; Львів: Алерта, Тріада плюс, 2007. - 217 с. - Бібліогр. с.178-186.

У підручнику вислітлено основні напрямки діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності

4(С2)(03)

О-70

Орфоепічний словник української мови: в 2 т./ уклад.: М.М. Пешак та ін.. – К.: Довіра, 2001. – (Словники України).

Т.І.: Близько 140000 слів. - 955 с.

651

П22

Пашутинський, Є.К.

Діловодство кадрової служби/ Є.К. Пашутинський. - К.: КНТ, 2004. - 269 с.. - (Кадри підприємства)

У виданні наведені зразки основних документів, що використовуються у діловодстві кадрової служби підприємств. Представлені також акти законодавства України, що регламентують ведення кадрової документації...

651

П22

Пашутинський, Є.К.

Укладення трудового договору: коментар, нормативна база, зразки документів/ Є.К. Пашутинський; Є.К. Патушинський. - К.: КНТ, 2004. - 162 с.. - (Кадри підприємства)

У виданні розглядаються питання розробки умов та укладення трудових договорів. Наводяться затверджені типові договори, а також зразки договорів із працівниками, які обіймають різні посади...

651(03)

У59

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К.: Вид-во "Довіра", 2003. - 623 с.. - (Біб-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство). - укр. - Бібліогр.: с. 616-617

Запропонована книга - постійний діловий помічник для кожної сучасної людини, зокрема для службовця будь-якого рангу, банкіра, викладача, підприємця. Довідник вміщує щонайширше коло ділових паперів, а саме: зразки листів, протоколів, заяв, угод, актів, договорів та інших документів...

651

Ш37

Шевчук, С.В.

Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посіб./ С.В. Шевчук. - К.: Літера ЛТД, 2004. - 396 с.

Мета пропонованого навчального посібника - допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й письменного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів...

94(477)

Б73

Богатиренко, М.В.

Рідна моя Україно! Цікаві сторінки вітчизняної історії та культури для дітей і дорослих/ М.В. Богатиренко. - Донецьк: Бао, 2009. - 64 с.: іл.

Авт. вказаний на звороті тит. арк.

Видання висвітлює найважливіші аспекти української державності, природно-географічні особливості, національну символіку, культуру.

663

Д66

Домарецький, В.А.

Технологія харчових продуктів/ В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець; За ред. д-ра техн. наук, проф. А.І.Українця. Мін-во освіти і науки України. НУХТ. - Київ: НУХТ, 2003. - 569 с. - 25.00,  грн.

Наведено структуру харчової промисловості України, викладено теоретичні основи харчової технології та біотехнології, їх фізичні, хімічні, біохімічні і технологічні з0акономірності.

4(С2)(03)

Ж21

Жайворонок, В.В.

Велика чи мала літера?: словник-довідник: близько 10 000 номінацій/ В.В. Жайворонок; НАНУ, Ін-т мовознав. ім.О.О. Потебні. - К.: Наукова думка, 2004. - 202 с. - (Словники України)

37(03)

Ж72

Жиляєв, І.Б.

Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства/ І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський; [Наук. - дослід. центр прав.  інформатики Нац. акад. прав. наук України]. - К.: Нора-Друк, 2011. - 109 с. - Бібліогр.: с.105-108

Сформовано понятійний апарат освітнього законодавства, наведено загальний порівняльно-правовий аналіз основних понять українського освітнього законодавства з деякими поняттями міжнародного права. Словник містить майже тисячу основних понять та визначень. Адресовано науковцям, викладачам, державним службовцям, аспірантам і студентам, а також всім, хто професійно цікавиться прблемами нормативно-правового регулювання освітніх відносин.

336(03)

К26

Карпінський , Б.А.

Фінанси: термінологічний словник: навчальний посібник/ Б.А. Карпінський , Т.Б. Шира; М-во освіти і науки України. - Київ: Професіонал, 2008. - 603 с.: табл.. - (Словники професіонала). - Бібліогр.: с. 591-603

Фінансовий термінологічгий словник містить понад 4000 термінів конкретного спрямування.відповідні додатки та список рекомендованої літератури.Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на широке коло читачів.

4(С2)(03)

Н73

Новий  тлумачний словник української мови: У трьох томах 42000 слів. - 2-е вид, виправ.. - К.: Аконіт, 2001 -     . - (Сер. "Нові словники")

Т.2: К - П/ д. В. Яременко,  О. Сліпушко. - . - 926 с.

4И(03)

Н73

Новий словник іншомовних слів: 20000 слів/ дання і передм.  О. Сліпушко. - Київ: Видавництво "Аконіт", 2007. - 848 с. - (Сер. "Нові словники")

В словнику охоплено мовні пласти таких сфер людського життя, як культура, наука, освіта, історія, політика, економіка, фінанси, право. Словник укладено відповідно до останніх змін, котрі відбулися у цих сферах і спричинили появу нової лексики.

4(С2)(03)

Н73

Новий тлумачний словник  української мови: У трьох томах 42000 слів. - 2-е вид., виправ.. - К.: Аконіт, 2001 -     . - (Сер. "Нові словники")

Т.3: П - Я/ д. В. Яременко,  О. Сліпушко. - . - 862 с.

4(С2)(03)

Н73

Новий тлумачний словник української мови: У трьох томах 42000 слів. - 2-е вид., виправ.. - К: Аконіт, 2001 -     . - (Сер. "Нові словники"))

Т.1: А - К/ д. В. Яременко,  О. Сліпушко. - . - 926 с

До Словника включено і протлумачено побутову, ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іношомовні слова, що вже стали неід'ємною частиною національного лексичного фонду. Словник розраховано на найширший загал читачів від школяра до перекладача на українську з інших мов, від рядового читача до письменника, викладача школи і вузу, вченого-філолога...

4И(03)

С48

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень/ д. Л.О. Пустовіт,  О.І. Скопненко ,  Г.М. Сюта,  Т.В. Цимбалюк; Київська міська держ. адміністрація. - К.: Довіра, 2000. - 1018 с.. - (Б-ка держ. службовця). - (Держ. мова і діловодство)

Словник містить близько 23 тисяч слів і термінологічних сполучень, що ввійшли в різний час до складу української літературної мови. Видання охоплює загальновживану лексику і загальнопоширені терміни з різних галузей знань, серед яких і нещодавно зафіксовані нові слова та значення слів...

63(03)

С48

Словник-довідник з агроекології і природокористування/ за наук. ред. О.І. Фурдичка; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - Вид. 2-е, допов. - К.: ДІА, 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-699-8311-89-5: 80.00 грн.

В словнику-довіднику наведено науково обгруунтоване тлумачення близько 3000 термінів і понять у галузях агроекології і природокористування. Словник розрахований на широке коло фахівців аграрної науки, вчених, науковців і практиків, а також на тих, хто розробляє і впроваджує екологічно зорієнтовані агротехнології та здійснює системні спостереження за станом довкілля і ресурсів агросфери.

4(С2)(03)

С91

Сучасний тлумачний словник української мови: 55000 слів/ Уклад. А.М. Яковлева,  Т.М. Афонська. - Харьків: Торсінг плюс, 2008. - 670 с

Пропонований тлумачний словник містить 55000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжкової сфери, термінологічної лексики. У словник введено також значну кількість слів іношомовного походження, що зумовлюється загальною комп'ютеризацією й насиченістю ефіру та періодичних видань інтернаціональною лексикою і термінологією, яку можна почути у щоденному спілкуванні. До багатьох слів подаються граматичні форми, що значно розширює сферу охоплення лексики української мови.

94

Т19

Тарасенко, О.

Благословенне жіноче ім'я - Україна. (жіночі портрети країни)/ О. Тарасенко. - К.: Поліпрінт, 2021. - 240 с.: іл. - ISBN 978-617-95099-9-4

Книга створена як образ країни в портретах тридцяти видатних жінок - від княгині Ольги, Гальшки Осрозької, Лесі Українки - до Катерини Білокур, Євгенії Мірошніченко, Ліни Костенко та багатьох інших славетних жінок України.

4(С2) (03)

Т49

Тлумачний словник-мінімум української мови: близько 9 тис. сл./ Уклад. О.Л. Ващенко,  О.М. Єфімов. - Вид.  третє, випр. і допов. - К.: Довіра, 2006. - 607 с. - (Словники України). - Бібліогр.: с.606

Словник охоплює загальновживану лексику, розрахований на широке коло користувачів.

39

У45

Українознавство: зб., Вип. 1. № 82/ редкол.: В.М. Андрєєв,  Т.Б. Бикова,  В.В. Бездрабко,  І.О. Ворончук,  П.П. Гай-Нижник, гол. ред. С. Кульчицький; Наук.-дослід. ін-т. українознавства. - м. Біла Церква: ФОП Дишлюк О.В., 2022. - 188 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

39

У45

Українознавство: зб., Вип. 2. № (83)/ редкол.: В.М. Андрєєв,  Т.Б. Бикова,  В.В. Бездрабко,  П.П. Гай-Нижник,  І.Б. Гирич, гол. ред. С. Кульчицький; Наук.-дослід. ін-т українознавства. - м. Біла Церква: ФОП Дишлюк О.В., 2022. - 292 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

4(С2)(03)

У45

Український орфографічний словник: близько 155 000 слів/ д. В.В. Чумак,  І.В. Шевченко,  Л.Л. Шевченко,  Г.М. Ярун; НАН України; Укр. мовно-інформаційний фонд; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - 4-е вид., переробл. і допов.. - К.: Вид-во "Довіра", 2005. - 1069 с. - (Словники України)

Нове видання академічного орфографічного словника відображає лексику української літературної мови початку XXI століття. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису...

4(С2)

Ф91

Фролова, Т.Д.

Українська за 26 днів для тих, хто її не вивчав: Навч. посіб./ Т.Д. Фролова. - К.: Вид-во А.С.К., 2004. - 304 с.. - (Вивчай сам). - Бібліогр. с.301-302

Курс, що складається з 26 занять, розраховано на комплексне вивчення української мови інтенсивним методом. Запропонована система уроків послідовно розкриває основи української граматики, сприяє формуванню базисного словникового запасу, навичок усного й писемного мовлення.

bottom of page