top of page

Питна вода. Вода для продуктів харчування

Березень 2023 р.

Питна вода. Вода для продуктів харчування 

Березень 2023 р.

663.6

В62

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: всеукр. наук.-практ. конф., м.Харків, 16-17 травня 2013 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І.  Черевко; М-во освіти і науки України, Харківська обл. держадміністрація, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 129 с.: іл.

Збірник містить тези доповідей з проблем води в харчових продуктах. Розглянуто питання з напрямів: вода як системний компонент харчових продуктів та сировини; фізико-хімічні властивості водних колоїдних систем; водопідготовка та експертиза якості води для харчових виробництв; проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини.


663 (03)

М 47

Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв. Українсько-російський тлумачний словник/ А.Є. Мелетьєв; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 195 с. - ISBN 978-966-612-110-6

Словник містить найуживаніші терміни, в тому числі унормовані відповідними галузевими стандартами, та словосполучення у виробництві пива, вина, спирту, солоду, дріжджів, діоксиду вуглецю, різноманітних алкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод. Наведено характерні відомості щодо якості товарної продукції, основної рослинної сировини, екстрактів, концентратів, добавок, допоміжних матеріалів, а також технологічних операцій і напівпродуктів виробництва.


663.6

Э 94

Эффективные технологии подготовки питьевой воды, очистки природных и сточных вод/ Нац. академия наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. - К.: ИКХХВ НАН, 2001. - 43 с.: рис., табл. - ISBN 966-02-2241-6

Брошюра знакомит с работой Института коллоидной химии и химии воды. В настоящее время проводятся фундаментальные и прикладные исследования по трем научным направлениям: химия и технология воды, коллоидная химия, аналитическая химия. Для деятельности Института характерно органическое сочетание теоретических и прикладных работ, непосредственное использование результатов, полученных вследствие проведения фундаментальных физико-химических и коллоидно-химических исследований, при создании новых технологических процессов и схем очистки природных и сточных вод.


628

Г25

Гвоздяк, П.І. Біохімія води. Біотехнологія  води: автомоногр./ П.І. Гвоздяк. - К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2019. - 228 с. - Бібліогр.: с.195-212 . - ISBN 978-966-518-762-2

В монографії розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, роль води у забезпеченні злагодженої роботи комплексів ензимів  у живих клітинах. Визначені проблеми індустріального очищення стічних і зливових вод, підтримки чистоти гідросфери, підготовки питної води.


61

М61

Мінеральні води Трускавецького родовища "Воротище" "Мирослава і Христина": моногр./ М.А. Грицак, Н.С. Бадюк, Д.В. Попович, В.А. Жуков; УкрНДІ транспорту, Тернопільський нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського, Ун-т ім. М.Коперніка (Торунь). - Торунь (Польща), 2022. - Бібліогр.: с.198-212 . - ISBN 978-1-4717-5172-1

У монографії висвітлені результати пріоритетних експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень впливу  новостворених сульфатно-хлоридних натрієво-магнієвих мінеральних вод "Мирослава" і "Христина" курорту Трускавець на нейро-ендокринну регуляцію, метаболізм, холекінетику пацієнтів курорту в процесі відновного лікування хронічного пієлонефриту і холециститу в фазі ремісії.


50

В53 Вiсник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць/ ред. колегія: Є.Г. Герасімов,  С.І. Веремеєнко,  С.Т. Вознюк,  М.О. Клименко,  Д.В. Лико, гол. ред. В.С. Мошинський; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне, 2020. - 126 с.: іл. - (Сільськогосподарські науки; Вип.1 (89). - Бібліогр. в кінці ст. - Резюме англ. мовою

У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агрогрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.


50

В53

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць, Вип.2 (90). Сільськогосподарські науки/ ред. колегія: М.О. Клименко,  А.М. Прищепа ,  П.М. Скрипчук,  Й.В. Гриб,  О.М. Клименко, гол. ред. В.С. Мошинський; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне, 2020. - 185 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Резюме англ. мовою

У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агрогрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.


50

В53

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Вип.1(89). Сільськогосподарські науки/ редкол.: Є.Г. Герасімов,  С.І. Веремеєнко,  С.Т. Вознюк,  М.О. Клименко,  Д.В. Лико. - Рівне, 2020. - 125 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


Автореферати дисертацій


631.6

Б61

Білоконь, С.О. Розробка технічних засобів та технології покращення якості води для зрошення з використанням низькочастотної вібрації: автореф. дис. ... канд. техн. наук:06.01.02/ С.О. Білоконь; Ін-т водних проблем і меліорації. - К., 2020. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено вплив низькочастотної вібрації на якість очищення води в залежності від типів забруднення та  їх гранулометричного складу, гідравлічні характеристики фільтра, а саме: вплив вібрації на втрати тиску. Розглянуто умови, в яких виникає необхідність зрошення, а також аспекти використання технологій краплинного зрошення.


663.4

Д81

Дулька, О.С. Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ О.С. Дулька; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота спрямована на удосконалення технології хлібного квасу з використанням клиноптилоліту, активного вугілля та гірського кришталю у підготовці води, виділено новий штам дріжджів. Розроблений спосіб підготовки води забезпечує підвищення фізіологічної активності дріжджів та прискорює процес бродіння. Визначено вплив солей жорсткості, сухого залишку, хлору залишкового вільного та окислюваності води на органолептичні показники квасу.


659

Г 77

Файвішенко, Д.С. Стратегічне управління брендом на ринку мінеральної води: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Д.С. Файвішенко; КНТЕУ. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 32-40

В роботі досліджено експлейнарний базис формування стратегії бренду, побудовано бінарну модель стратегічного управління брендом. Ророблено методологічний  підхід до характеристики стану національного ринку мінеральної води, за яким оцінено його стратегічні позиції. Розвинено теорію еволюції встановлення маркетингових комунікацій бренду. Сформовано підгрунтя інноваційного розвитку бренду та оцінювання інноваційної діяльності підприємств на ринку мінеральної води.


Державні стандарти


ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами/ розробники: І. Калантиренко,  Ю. Михайлов,  Н. Пендак,  С. Шевчук,  Л. Тимошенко; ІВПіМ НААН, Техн. комімет стандартизації "Меліорація і водн. госп-во". - Вид. офіц. -  Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.1.3.11-84); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на захист поверхневих та підземних вод від забруднювання. Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо захисту природних джерел від забруднювання мінеральними добривами, зокрема організаційні вимоги щодо захисту вод, вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання й торгівлі.


ДСТУ 7153:2010 Мінеральні та питні води, розлиті в полімерні пляшки марки ПЕТФ. Метод визначення діоксиду вуглецю. - Вид.офіц. - Уведено вперше; чинний від 2011-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с: табл. - Бібліогр.: с. 6


ДСТУ ISO/TS 22002-2:2019, (ISO/TS 22002-2:2013, IDT) Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 2. Громадське харчування/ Техн. ком.  стандартизації "Системи управління беззпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установл. в нац. стандартизації України; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 16. с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 16.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до розроблення, упровадження та забезпечення програм-передумов (ПП) для допомоги в контролюванні небезпечних чинників безпечності харчових продуктів у сфері громадського харчування.


ДСТУ 8979:2020 Спирт етиловий питний. Технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5963-67); чинний від 2021-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на спирт етиловий питний, який є сумішшю спирту етилового ректифікованого та води питної підготованої. Спирт фасують у споживчу тару й використовують для приготування настоянок, коктейлів, інших алкогольних напоїв та харчових продуктів.


ДСТУ 8887:2019 Якість води. Виявлення мікроорганізмів , що перебувають у некультивованому стані у воді. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2020-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт поширюється на природні, питні, а також бутильовані води та установлює вимоги до виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді.


Статті періодичних видань


Selek, B. Оценка поверхностных ресурсов питьевой воды Турции с точки зрения стандартов качества воды/ B. Selek //Хімія і технологія води. - 2020. - Т.42, №5, вересень-жовтень. -  С. 568-582. - Библиогр. в конце ст.


Видалення арсену з питної води за допомогою легкосинтезованих наночастинок ТіО2, легованих азотом, з покриттям із Fe2O3/ Хун Ву Чон, Сунджин Кім, Нгок Нго Хоанг та ін.  //Хімія і технологія води. - 2020. - Т.42, №6, листопад-грудень. - 664-671. - Бібліогр. в кінці ст.


Ідентифікація, концентрування й визначення неорганічних форм хрому в пробах джерельної, питної та стічної води/ Бурку Кабак, Ясін Арслан, Дігдем Трак, Ердал Кендюзлер //Хімія і технологія води. - 2021. - №1, січень-лютий. -  С. 42-49. - Бібліогр. в кінці ст.


Основні характеристики джерельної води на території Бєлграда (Сербія)/ Салем Салех О Алея, Саня Мразовац О Куріліч, Аня Йокіч, Мая Врбанац //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №1, січень-лютий. -  С. 108-114. - Бібліогр. в кінці ст.


Визначення умов очищення води від феруму та мангану мікрофільтраційними керамічними мембранами на основі теоретичних розрахунків/ Т.Ю. Дульнєва, Д.Д. Кучерук, О.С. Ієвлєва и др //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №2, березень-квітень. -  С. 121-129. - Бібліогр. в кінці ст.


Гончарук, В.В. Зміна ізотопного складу води - як інструмент впливу на психоемоцій стан людини/ В.В. Гончарук, О.Л. Соляник //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №3, травень-червень. -  С. 235-244. - Бібліогр. в кінці ст.


Михайличенко, Б.В. Кристалографічний "портрет" води/ Б.В. Михайличенко, В.П. Терещенко //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №4, липень-серпень. -  С. 345-349. - Бібліогр. в кінці ст.


Особливості підготовки питної води з поверхневих джерел з підвищеним вмістом природних органічних сполук, заліза та мангану/ О.Ю Кулішенко, Н.А. Клименко, Л.А. Савчина и др //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №6, листопад-грудень. -  С. 556-567. - Бібліогр. в кінці ст.


Оцінка потенційних ризиків тригалометанів у питному водопостачання/  Мохд Файзал аб Джаліль, Насрул Хамідін, Ахмад Анас Нагур Ганні та ін.  //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №6, листопад-грудень. -  С. 577-584. - Бібліогр. в кінці ст.


Марценюк, О.С. Класичні і квантово-динамічні властивості питної води/ О.С. Марценюк, С.І. Літвинчук, Л.С. Марценюк //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.4, №4. -  С. 28-42. - Бібліогр. в кінці ст.


Біоелектроніка і закономірності набуття оздоровчих властивостей питною водою, збагаченою молекулами водню/ Ю.В. Большак, А.І. Маринін, Р.С. Святненко, В.В. Шпак //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №5. -  С. 57-66. - Бібліогр. в кінці ст.


Вроегоп, Я. Primofin: "Ми бачимо чіткий вплив наших інвестицій в очищення води на термін зберігання картоплі" / Я. Вроегоп //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2022. - №2 (30) травень-серпень. -  С. 58-60.


Система очищення води від VAM WaterTech - шлях до стовідсоткової чистоти й багаторазового використання води  //Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації. - 2022. - №3 (31) серпень-жовтень. -  С. 64-65.


Вода: між довкіллям і життям/ А.І. Українець, Ю.В. Большак, А.І. Маринін та ін.  //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. -  С. 7-16. - Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження показника активності води паст кисломолочних/ У.Г. Кузьмик, Н.М. Ющенко, О.О. Басс, І.М. Миколів //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. -  С. 173-179. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page