top of page

ОБЛАДНАННЯ. ТАРА. УПАКОВКА
Список нових надходжень №1 2023 р.

66

К88

Кудін, Д.В.Низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні процеси у безбар'єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з домішкою вуглеводнів: автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.04.08/ Д.В. Кудін; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена дослідженню низькотемпературних нерівноважних процесів у безбар'єрному газовому розряді у повітрі атмосферного тиску з домішкою вуглеводнів, а також визначенню складу продуктів плазмохімічних реакцій та впливу домішки на електродинамічні параметри розряду, визначенню ефективності плазмохімічного розкладання вуглеводнів від потужності, що вкладено в розряд.


621.6

Л47

Леонтьєв, П.В. Автоматизована система керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування: автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.07/ П.В. Леонтьєв; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 24 с.: рис. - Бібліогр.: с.19-22

В роботі для побудови системи керування вибрана дворівнева структура, що забезпечує зв'язок периферійного обладнання та робочого місця оператора установки. Проведена ідентифікація параметрів експериментальної установки сепарації вологи із потоку повітря та відпрацьовані методи синтезу регуляторів процесу підготовки газу до транспортування.


53

О-56

Ольшанський, В.В.Параметрична кінетична нестійкість та турбулентність плазми в газових розрядах і термоядерних пристроях: автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат.наук:01.04.08/ В.В. Ольшанський; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 28 с.: рис. - Бібліогр.: с.18-25

В дисертації досліджено лінійну і нелінійну стадії іонно-звукової нестійкості плазми. Доведено, що висока ефективність геліконних джерел плазми може бути пов'язана з розвитком як короткохвильової кінетичної іонно-звукової параметричної нестійкості, так і довгохвильової.


628

П66

Поштаренко, А.В.  Удосконалення процесу очищення стічних вод дріжджового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01/ А.В. Поштаренко; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. - К., 2021. - 27 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-практичного завдання підвищення рівня екологічної безпеки дріжджового виробництва шляхом застосування фізико-хімічних способів (електродіаліз, ультразвук, магнітне поле, низькочастотне електромагнітне поле та надвисокочастотне випромінювання) для очищення та знезараження стічних вод. Визначено перелік основних способів очищення виробничих стоків від органічного, мінерального та біологічного забруднення.


69

Т65

Трач, Р.В. Когнітивні механізми управління будівельними проєктами на основі BIM технологій : автореф. дис....д-ра техн. наук/ Р.В. Трач; Київ. нац. ун-т будівництва та архітектури. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.37-42

Метою дослідження є розробка теоретичних основ методології, яка містить когнітивні механізми, моделі, методи, що дозволяють аналізувати, вибирати, оптимізувати та оцінювати ефективність від запровадження сучасних концепцій інформаційного моделювання та інтегрованої реалізації будівельного проєкту.


621

Ш65

Шишковський, Р.О. Оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій в умовах складного навантаження за енергетичним підходом: автореф. дис. ...канд. техн. наук:01.02.04/ Р.О. Шишковський; Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль, 2021. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі на основі балансу енергії пружно-пластичного деформування та енергетичних втрат, які ідуть на руйнування в локальному об'ємі матеріалу, розроблено енергетичний критерій для визначення гранично-рівноважного стану тіла навантаженого розтягом і зсувом.


663

Х98

Худоярова, О.С. Комплексне сорбційне очищення промислових стічних вод від сульфід- та купрум (II)-іонів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.21/ О.С. Худоярова; НТУ України "Київський політехн. ін-т". - К., 2021. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-21

В роботі визначено раціональні параметри процесу регенерації відпрацьованого (після стадії очищення цукрового сиропу виробництва безалкогольних напоїв) сумішевого сорбенту (AB+K). Відпрацьований сумішевий сорбент із сорбованими на його поверхні сіркою та купрум (II) сульфідом досліджено як складову компоненту пластичних мастил, встановлено триботехнічні характеристики розроблених мастильних композицій.

bottom of page