top of page

ОЛІЙНО – ЖИРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Список нових надходжень №1 2023 р.

664.3

Р83

Руднєва, Л.Л. Технологія переробки воскоподібних компонентів у продукти харчового та технічного призначення: автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.18.06/ Л.Л. Руднєва; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 22 с.: рис., таб. - Бібліогр.: с.16-19

У дисертації вперше одержано нові наукові дані щодо вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння методами занурення та перколяції за допомогою органічного розчинника (гексан) та використання вилучених воскоподібних компонентів у восковмісних продуктах. Експериментально доведено, що перколяція з наступним виморожуванням воскоподібних компонентів з місцели є раціональним методом вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння. Запропонані технології дозволяють раціонально використовувати відходи олієвидобувної галузі. Результати роботи досліджено в промислових умовах на підприємствах України.


665

Т35

Тертишна, О.В. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології переробки нафти: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.17.07/ О.В. Тертишна; Нац. металургійна академія України. - Дніпро, 2021. - 42 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.33-46

В роботі вирішено науково-технічну проблему підвищення ефективності первинної перегонки сумішевих нафтових дисперсних систем через розвиток наукових основ і уявлень про вплив групового складу, фізико-хімічних характеристик вуглеводневої сировини на порядок змішування і регулювання її компонентного складу для збільшення виходу цільових фракцій від потенціалу. Експериментально доведено депресорну, пептизувальну та диспергувальну дію синтезованої присадки рослинного походження на структуротвірні компоненти - асфальтени, смоли і парафіни.


665

Т48

Ткачук, В.В. Формування якості моторних палив з використанням біокомпонентів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.08 / В.В. Ткачук; КНТЕУ. - К., 2021. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-37

В роботі проаналізовано сучасні реалії та проблеми на ринку нафтопродуктів України. Проведено комплексні дослідження впливу сировинних матеріалів, біокомпонентів, їх співвідношення на октанове (цетанове) число, фракційний склад, вміст сірки, ароматичних вуглеводнів палив. Запропоновано, науково обгрунтовано та доведено ефективність застосування окремих видів біокомпонентів для надання моторним паливам кращих експлуатаційних та екологічних властивостей.


664.3

У31

Удовенко, О.О. Новий тип кондитерських (кулінарних) жирів функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ О.О. Удовенко; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню і розробці технології модифікування жирової сировини з одержанням жирів кулінарного призначення. Створено математичне описання у вигляді регресійної моделі і встановлено раціональні умови етерифікації жирних кислот спиртами високої молекулярної маси з ферментним і кислотним каталізатором. Визначено показники якості одержаних модифікованих жирів.


57

Ш95

Шульга, С.М. Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну: автореф. дис. ... д-ра біол. наук:03.00.20/ С.М. Шульга; Ін-т харч. біотехнології і геноміки НАНУ України. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.36-41

В роботі представлено дослідження з розроблення технології сухого знежиреного лецитину (суміші фосфоліпідів) з фосфатидного концентрату олії соняшника, з подальшим використанням як сировини для створення ліпосомальних форм фармацевтично активних інгредієнтів. Запропоновано новий підхід до лікування хвороби Альцгеймера із врахуванням ключової ролі ліпосомальної форми куркуміна.

bottom of page