top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
Список нових надходжень №3 2023 р.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Том 28, №6/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене, Атанаска Тенєва, А. Заїнчковський, А. Ладанюк, А. Маринін, гол. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2022. - 186 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі аграрних, харчових виробництв та суміжних технічних та економічних наук.


663

О-54

Олішевський, В.В.  Науково-технічні засади застосування наноматеріалів для інтенсифікації масообмінних процесів харчових виробництв: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.12/ В.В. Олішевський; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-40

Дисертація присвячена вирішенню важливої проблеми, що полягає у використанні наноматеріалів із структуро- та агрегатоутворюючими властивостями для інтенсифікації процесів екстрагування, пресування, очищення та мікронутрієнтного збагачення харчових продуктів. Результати досліджень впроваджені у виробництво на підприємствах цукрової, хлібопекарської та молочної промисловості.


663

С 24

Свідло, К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: підруч./ К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: Світ Книг, 2020. - 225 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 223. - ISBN 978-966-2678-09-3

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів.


663

С 44

Скопенко, Н.С. Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку: моногр./ Н.С. Скопенко, Т.Л. Мостенська; Національний університет харчових технологій. - К.: Кондор, 2016. - 392 с.: табл. - Бібліогр.: с. 337. - ISBN 978-617-7278-45-9

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об'єднань в харчовій промисловості України. Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку інтеграційних процесів в економіці України в цілому та харчовій промисловості зокрема, розвитку АПК України на основі формування інтегрованих структур.

bottom of page