top of page

Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис.

Петруха Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/Н.М. Петруха; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К.:КНУБА, 2020. – 24 с.


В роботі сформовано методологічний та науково-прикладний базис удосноналення державного регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань у період соціоекономічної модернізації національної аграрної політики в контексті реформи децентралізації, цілеорієнтування  регуляторних заходів місцевих органів влади на створення місцевої доданої вартості, розвиток сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії короновірусної інфекції. Визначено рівень динамізації та параметризації  результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань за умов структурної  трансформації аграрного сектору світової та національної економіки. Проведено порівняльні кількісно-якісні оцінки регулювання аграрного сектору в цілому та інтегрованих корпоративних об’єднань, в тому числі з зарубіжними країнами.

COSIMO, CAPRI, AGMEMOD, MAGNET та інші. 

Третій розділ присвячено моделюванню аграрного виробництва. Розглянуті моделі рослинництва, тваринництва із різними підходами до обробки даних. для оцінки ефективності підприємств аграрного ринку. 

Четвертий розділ «Моделювання та прогнозування показників аграрного сектору України у середовищі R»  на основі статистичних даних про виробництво основних сільськогосподарських показників були побудовані: симультативна модель динаміки виробництва основних продуктів рослинництва, сезонні моделі динаміки виробництва продуктів тваринництва, модель залежності валового регіонального продукту регіонів України від показників ефективності рослинництва та тваринництва в регіонах  на основі лонгітюдних (панельних) даних.


Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (керівний нормативний документ)/за ред.І.П.Яцука, С.А.Балюка. – К: Вік принт, 2019.- 108 с.


Методику розробили науковці та провідні фахівці Національної академії аграрних наук України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Інституту грунтознавства та агрохімії України, Інституту  агроекології і природокористування, харківського національного аграрного університету, інших  наукових установ.

Методику підготовлено відповідно до нормативно-правових документів та стандартизованих методик. 

У вступі до видання зазначається, що найважливішою умовою збереження біосфери, високої продуктивності сільського господарства є постійна турбота  про охорону грунту, здійснення системи заходів для підвищення його родючості. Виконання цього завдання можливе за умови постійного моніторингу, основою якого є контроль за станом грунтового покриву земель сільськогосподарського призначення.

Методика містить  основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення  в Україні. 

Викладено чотири етапи агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний (оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеження). Описано порядок створення електронних картограм, порядок розроблення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки. Наводиться уніфікований метод розрахунку агрохімічного і еколого-агрохімічного балів. 

Методика розрахована для використання в роботі працівниками ДУ «Держгрунтоохорона», буде корисною для працівників сільського господарства, наукових працівників, викладачів та студентів аграрних закладів освіти.


bottom of page