top of page

Українська мова за професійним спрямуванням

                                              Презентація книги                                                                                                                                     

                          Українська мова за професійним спрямуванням     

Невід’ємною складовою частиною професійної підготовки фахівця  є вивчення української мови як державної. Мовлення людини, її мова – це «портрет», « мовний паспорт», у якому відображені всі параметри особи -  національно – етнічні, соціальні,  культурні, духовні, вікові, професійні. Пропонований посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання, що покликані підвищити у майбутніх фахівців не філологічних спеціальностей здатність ефективно використовувати українську мову як державну в усній та письмовій формах.      


   Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / М.В.Філіпчук, Н.М.Попович,Г.І. Онофрійчук. Чернівці: Чернівец. нац. ун – т. ім. Ю.Федьковича, 2021. 168 с. Видання  складається з розділів та вправ і запитань  для самоконтролю до них.   

  1. Суспільне значення української мови, її правовий статус. У розділі розкрито питання понять «української мови  як державної», «національної мови», «загальнонародної мови», « літературної мови».    

  2. Стилі сучасної української літературної мови. У таблиці «Стилі і жанри мови» наведена характеристика видів творів,у яких реалізується стиль та основні ознаки стилів та жанрів мовлення.    

  3. Культура усного і писемного мовлення. Розділ включає матеріал про мовний, мовленнєвий і  спілкувальний етикет як основу людських взаємин. Звертається увага на шляхи мовної досконалості, про вміння добре говорити та стиль віртуального спілкування. Наведені приклади оформлення списку літератури.                                           

  4. Лексичні та стилістичні норми сучасної літературної мови. У тексті розкрито норми слововживання, вибір слів відповідно до змісту  і мети висловлювання. Характеризуються стилістичні норми, які передбачають застосування слів у певних контекстах та культурно – мовленнєвих ситуаціях.                          

  5. Морфологічні норми сучасної літературної мови. У розділі подано загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів у професійному мовленні. Вживання службових слів у ділових паперах.                    

  6. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Розглядається речення як основа синтаксису, типи речень, порядок слів у реченні.                     

  7. Сучасний документ: норми, правила, варіанти. Розглядаються технічні та лінгвістичні вимоги до оформлення документів згідно ДСТУ 4163 – 2003 «Вимоги до оформлення документів». Описано правила листування електронною поштою.

Додатки містять тексти для перевірки знань, тексти для редагування, теми рефератів та інформаційних проектів.                                                                                   


bottom of page