top of page

«Все про борошно»

«Все про борошно»

Все про борошно


664.6

Б83

Борошно стародавніх пшениць, продукти переробки круп'яних культур та шроти у технології хліба: моногр./ В.І. Дробот, Л.А. Михонік, А.Б. Семенова, Н.О. Фалендиш; за ред. В.І. Дробот; НУХТ. - К.: ПрофКнига, 2018. - 188 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-97641-4-0

У монографії розглянуто  хімічний склад і технологічні властивості борошна стародавніх пшениць полби, спельти та однозернянки, цільнозернового борошна з сучасних пшениць, пластівці круп'яних культур і шротів рослинної сировини. Наведено результати досліджень з визначення ефективності їх використання в технології хліба з оздоровчими властивостями, висвітлено інформацію щодо результатів дослідження впливу цієї сировини на перебіг процесів дозрівання тіста, фізико-хімічні та органолептичні показники якості хліба, його споживчі властивості та фізіологічну цінність.


664.7

З-58

Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник/ В.Т. Александров, М.В. Гладій, Є.М. Лавров, І.М. Рішняк. - К.: АртЕк, 2000. - 544 с: табл. - Бібліогр.: с. 540

У енциклопедичному довіднику вперше системно і послідовно подані законодавча і організаційна бази зернового та хлібопродуктового товарообігу в Україні. Кожний розділ супроводжується коментарями, посиланнями на нормативні акти. Матеріали мають за мету скласти цілісне уявлення про процес утворення та функціонування українського ринку зерна та хлібопродуктів. Видання орієнтовано на всіх фахівців та учасників зернового ринку.


664.7

Л72

Лозова, Т.М. Інноваційні наукові розробки щодо поліпшення якості харчових продуктів на основі борошна : моногр./ Т.М. Лозова; Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: ВД Львів. торг.-екон. ун-ту, 2023. - 236 с.: іл. - Бібліогр.: с.209-236

В монографії викладені результати інноваційних наукових розробок щодо поліпшення якості харчових продуктів, які виготовляються  на основі борошна. Показана можливість і доцільність використання різних інгредієнтів у складі хліба, макаронних виробів, печива, бісквітів, кексів, тортів, вафель, що здатні зебезпечити високий рівень якості продуктів.


664.6

Л 72

Лозова, Т.М. Наукове обгрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини: моногр./ Т.М. Лозова, І.В. Сирохман; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2017 . - 328 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.255-327 . - ISBN 978-617-602-182-7

В монографії викладено теоретичні та експериментальні положення щодо поліпшення споживних властивостей та збереженості борошняних кондитерських виробів. Висвітлено узагальнення комплексних досліджень вчених стосовно формування споживних властивостей та збереженості за процесами окислювального характеру і черствіння в борошняних кондитерських виробах. Наведені результати впливу природних нетрадиційних видів сировини на оптимізацію харчової, біологічної цінності, підвищення стійкості проти окислення та черствіння у виробах.


664.6

С40

Сирохман, І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навчальний посібник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.: табл.. - Бібліогр.: с.363-381.

В посібнику розглянуто  вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, можливості поліпшення  якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок та ін., що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.


664.6

С91

Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів: моногр/ І.Я. Стадник, В.А. Піддубний, О.В. Хареба  та ін. - Тернопіль, 2021. - 372 с.: іл. - Бібліогр.: с.360-363 . - ISBN 978-966-305-113-0

В монографії проаналізовано основні конструктивні, технологічні та фізико-хімічні аспекти й принципи формування борошняних виробів. Подано матеріал інноваційних технологій безглютенових напівфабрикатів. Розроблені рекомендації шляхів розрахунку нових робочих органів машин. Окремий розділ розкриває основні можливості використання різної сировини в технології оздоблювальних напівфабрикатів оздоровчого призначення.


664.7

Т38

Технологічне обладнання зернопереробних  та олійних виробництв: навч. посіб./ О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв та іню. за заг. ред. О.В. Дацишина. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 488 с.: рис.. - Бібліогр.: с. 486.  Авт. зазначені на тит. арк.

У посібнику розглянуто сучасні механізовані процеси та технологічне обладнання борошномельного, круп'яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обладнання.


664.7

Т 38

Технологія та проектування елеваторів: навч. посіб./ О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, Т.І. Янюк, В.А. Почеп; під ред. О.І. Шаповаленка; М-во освіти і науки України, НУХТ. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 416 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.410 . - ISBN 978-966-289-063-1

У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості. Наведені основні розрахункові положення, які стосуються функціонування всіх ділянок елеватора, що складають основу технологічної схеми, принципи розрахунку й розміщення обладнання в робочій будівлі елеватора, вимоги охорони праці та протипожежні норми.


664.6

Х22

Харчові технології. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів: навч. посіб./ О.В. Самохвалова, З.І.  Кучерук, С.Г. Олійник та ін.; за ред. О.В. Самохвалової; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. - 277 с.: іл. - Бібліогр.: с.276-277 . - ISBN 978-617-77738-55-7

В посібнику викладено інформацію про виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Наведено загальну характеристику виробництва, кваліфікацію, асортимент продукції, охарактеризовано сировину, наведено технологічні схеми, описано якість готової продукції, умови і терміни її зберігання, відходи та переробку.


Автореферати дисертацій

664.6

Г12

Гавриш, Т.В. Удосконалення технології хліба зі слабкого пшеничного борошна: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 - Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів/ Гавриш Т.В.; НУХТ. - Защищена 19.10.2005. - К., 2005. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

У виробництві хлібобулочних виробів важливим є якість борошняної сировини. Проблему переробки борошна зі зниженими показниками якості вирішують шляхом застосування поліпшуючих добавок, серед них: харчові органічні кислоти, гліцер


664.6

К56

Ковальова, В.П. Розробка технології виробництва борошна із заданими показниками якості: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.02/ В.П. Ковальова; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі досліджено вплив технологічних добавок на показники пробної лабораторії випічки хліба з борошна зі зниженою ферментативною активністю та встановлено доцільність їх використання для підвищення якості готової продукції хлібопекарських підприємств.


664.7

К89

Кузубов, О.О. Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств борошномельно-круп'яної промисловості: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ О.О. Кузубов; М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі обгрунтовано теоретико-методичні засади формування механізму стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств та розроблено науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможністі досліджуваних підприємств. Проаналізовано конкурентне середовище та визначено рівень конкурентоспроможності досліджуваних підприємств.


664.6

П 34

Писарець, О.П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням кукурудзяного борошна: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О.П. Писарець; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2015. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с. 17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології хлібобулочних виробів з використанням кукурудзяного борошна. В роботі досліджено хімічний склад та технологічні властивості кукурудзяного борошна обойного. Обгрунтовано технологічні заходи та способи приготування тіста з кукурудзяним борошном обойним, що забезпечують хорошу якість готових виробів.


664.6

П75

Привалова, В.Г. Товарознавча оцінка нових сортів озимої твердої пшениці як сировини для макаронного виробництва: автореф. дис..канд. техн. наук: 05.18.15/ В.Г. Привалова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.18-22

На основі дослідження нового сорту розроблено метод розрахунку інтегрального показника сили сорту озимої твердої пшениці.


664.6

Р 63

Рожно, О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О. В. Рожно; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено технологічні властивості різних сортів кукурудзяного борошна та встановлено, що для розроблення технології безглютенових макаронних виробів необхідно використовувати борошно кукурудзяне тонкого помелу. .Встановлено, що висока якість виробів досягається  за використання структуроутворювачів ксантану,або сухого яєчного білку.


664.6

С30

Семенова, А.Б. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки круп'яних культур: автореф. дис...канд.техн.наук: 05.18.01/ А.Б. Семенова; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2014. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертація присвячена удосконаленню технології хліба з суцільнозмеленого борошна пшениці та спельти з використанням вівсяних та гречаних пластівців. В роботі досліджено хімічний склад та технологічні властивості пшеничного та спельтового борошна, вівсяних та гречаних пластівців. Розкрито сутність перебігу біохімічних, мікробіологічних, колоїдних процесів в технології хліба з суцільнозмеленого борошна та пластівців.


664.6

С65

Сорочинська, Ю.С. Удосконалення технології безглютенового хліба з використанням борошна з зерна сорго: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.01/ Ю.С. Сорочинська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с.15-17

Робота присвячена удосконаленню технології безглютенового хліба з використанням борошна з зерна сорго, збагачення його молочною сироваткою, казеїном, шротом з ядер насіння гарбуза та цитратами кальцію і магнію. В якості структуроутворювачів безглютенового тіста використано камедь гуару та  гідроксипропілметилцелюлозу. На основі проведених досліджень розроблено рецептури та технологічні інструкції на нові безглютенові хлібобулочні вироби.


664.6

Х 33

Хвостенко, К.В. Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі борошна з ваксі-пшениці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ К.В. Хвостенко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертація присвячена розробці технологічних рішень при використанні борошна з ваксі-пшениці для підвищення та стабілізації якості борошняних кондитерських виробів при зберіганні та розширенні їх асортименту. Доведена доцільність використання борошна з пшениці ваксі в технології галет зі зниженою цукровмісністю, при виробництві кексів на дріжджах, а також заварних і сирцевих пряників. Показано, що використання борошна з ваксі-пшениці при виробництві борошняних кондитерських виробів сприяє гальмуванню їхнього черствіння та стабілізації показників протягом усього гарантійного терміну зберігання.


Державні стандарти


ДСТУ 7483:2013 Мука кормова з виноградної вичавки. Технічні умови/ А. Авідзба, Ю. Огай, Т. Занкаль, О. Дернова; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", Технічний комітет стандартизації "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція"(ТК 23). - Вид. офіц. -  Уведено вперше; чинний від 2014-10-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

ДСТУ 7517:2014 Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови/ Г. Волощук, Т. Касап, В. Клименко, Г. Кулічкін; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів, Технічний комітет стандартизації "Хлібобулочні та макаронні вироби", Всеукраїнська асоціація пекарів. - Вид.офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 288-90); чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

ДСТУ 8043: 2015 Борошно вапнякове  для сільськогосподарських тварин. Технічні умови/ розробники: О. Бойко,  Л. Єлецька,  В. Проніна; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26826-86 у частині борошна для сільськогосподарських тварин); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Біблиігр.: с. 5

ДСТУ 8039: 2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови/ розробники: С. Голембівський,  Л. Дєдова,  О. Кальнобродський,  В. Кебко,  І. Корх; Ін-т розведення і генетики тварин  НААН, Біокор-Агро. - Вид офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9-10 . - 55.00 грн

ДСТУ 8111:2015 Корми для тварин. Борошно глауконітове.  Технічні умови/ розробники: І. Величко,  А. Заєць,  М. Кулик,  В. Петриченко,  О. Стасюк; Ін-т кормів УААН . - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7.

ДСТУ 8791:2018 Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови / Техн. ком. стандартизації "Хлібобулочні та макаронні вироби", Всеукраїнська асоціація пекарів, Техн. ком. стандартизації "Зернові культури та продукти їх переробки", ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7045-90); чинний від 2019-06-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7.


Статті періодичних видань


Дорохович, В.В. Визначення можливості та доцільності застосування мальтитолу і борошна амаранту в технології цукрового печива/ В.В. Дорохович, М.Ю. Долюк, К.Р. Лукаш //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №2. -  С. 111-120. - Бібліогр. в кінці ст.

Дорохович, В.В. Перспективи розроблення органічних борошняних кондитерських виробів спеціального призначення/ В.В. Дорохович //Хлібний та кондитерський бізнес. - 2021. - №2, березень. -  С. 24-26.

Дослідження біологічної та харчової цінності борошна з насіння гарбуза для використання в технології шинок із м'яса індички/ О.О. Галенко, В.В. Кравчук, М.О. Медяник, О.Я. Горбач //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №5. -  С. 99-107. - Бібліогр. в кінці ст.

Дробот, В.І. Вплив рисового борошна на структурно-механічні властивості тіста та якість хліба/ В.І. Дробот, А.О. Шевченко, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №5. -  С. 114-122. - Бібліогр. і кінці ст.

Жигунов, Д. Комплексний функціональний аналіз борошна / Д. Жигунов //Мир продуктов=Світ продуктів. - 2022. - №1. -  С. 10-12.

Жигунов, Д. Особливості виробництва та оцінки якості борошна/ Д. Жигунов //Мир продуктов. - 2021. - №4, август. -  С. 10-11.

Отримуйте більше від контролю якості. Інноваційне обладнання на світовому ринку борошна //Мир продуктов. - 2021. - №6, декабрь. -  С. 8-9.

Не тільки смачно, а ще й корисно. Горіхове борошно від компанії Nutfarine //Мир продуктов. - 2021. - №6, декабрь. -  С. 10-11.

Структурно-механічні характеристики хлібний виробів із різним вмістом борошна амаранту  / С.Ю. Миколенко, Е.Б. Алієв, О.Ю. Алієва, Д.О. Долгіх //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 132-142. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Сукманов, В.О. Дослідження властивостей печива із суміші пшеничного та амарантового борошна з додаванням екстракту трави змієголовника молдавського     / В.О. Сукманов, Д.А. Николаєнко //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. -  С. 75-67. - Бібліогр. в кінці ст.

Хомич, Г.П.  Використання борошна чуфи в технології виготовлення мафінів/ Г.П. Хомич, Ю.Г. Наконечна, Є.М. Галушинський //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №3. -  С. 182-191. - Бібліогр. в кінці ст.

Чернюшок, О.А.  Фортифікація посічених напівфабрикатів з використанням вівсяного борошна та сухої демінералізованої молочної сироватки/ О.А. Чернюшок, А.С. Дубівко, Ю.В. Бірюк //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №3. -  С. 84-92. - Бібліогр. в кінці ст.

Шевченко, А.О. Білкові речовини рисового борошна та його використання в технології пшеничного хліба / А.О. Шевченко  //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 141-150. - Бібліогр. в кінці ст.

Галенко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 176-184. - Бібліогр. в кінці ст.

Шевченко, А.О. Функціональні властивості рисового борошна та його вплив на конформаційні зміни в структурі пшеничного тіста і хліба/ А.О. Шевченко, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. -  С. 150-159. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page