top of page

Виставка "Оздоровчі методики та технології"

Виставка "Оздоровчі методики та  технології"

Оздоровчі методики та  технології


61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький ,  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с: іл. - Бібліогр.: с.151-152

Посібник  зі шкільного предмету "Валеологія" рекомендований батькам і спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я своїх дітей. Для цього потрібно засвоїти певні знання, усвідомити необхідність їхнього використання в повсякденному житті та за умови активної творчої співпраці учнів, батьків і вчителів.

61

В31

Вереснева, М.Ю. Укрепление иммунитета с помощью сельдерея, тыквы и свеклы/ М.Ю. Вереснева. - Харьков: Виват, 2017. - 224 с. --Авт. вказаний на тит. арк. -  (Полезная книга). - ISBN 978-966-942-119-7. В книге вы найдёте рецепты вкусных и полезных блюд из этих овощей, а также интересную информацию об их лечебных и укрепляющих свойствах

Г83

Григоров, Ю.Г. Харчування в піст/ Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок. - К.: Медкнига, 2015. - 56 с. - (Здоров'я Вашому дому)

Цікаво і конкретно розповідається про особливості харчування, пов'язані з релігійними святами, підкреслено раціональність такого харчування, зокрема постів - очищення фізичного й духовного - з медичної точки зору. Подано перелік і зміст найбільших релігійних свят, розповідається про обряди православ'я.

15

Д67

Донченко, О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): монографія/ О. Донченко, Ю. Романенко. - К.: "Либідь", 2001. - 334 с

Книгу присвячено проблемам позаіндивідуального, надособистісного буття людських спільнот, архетипової детермінації української та російської психокультур.

61

Д81

Дуденко, Н.В. Основи фізіології та гігієни харчування: підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557 . - ISBN 978-966-680-427-6

У підручнику показана роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності людини. Розглянуті нові норми споживання, обгрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп (дітей та людей похилого віку), різних професійних груп населення. Наводяться дані  щодо гігієни  та безпеки харчування.

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., . № 2 (55)/ ред. колегія: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2021. - 120 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. та укр. мовами.

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., №1(56)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2022. - 76 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Ст. укр. та англ. мовами

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., №2(57)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2022. - 117 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст. - Ст. укр. та англ. мовами.

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України: зб., №1(58)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К.: Медицина України, 2023. - 79 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті з питань аналітичної хімії, гігієни, токсикології, безпечності харчових продуктів, дієтології.

61

Е 37

Ежелин, Ю. Как прожить до 100 на все 100/ Ю. Ежелин. - К., 2017. - 118 с.: ил.

В книге представлена информация о важности, ответственности каждого человека за свою жизнь, свое здоровье. Дана картина причинно-следственных связей между заболеваниями цивилизаций и образом жизни среднестатистического человека.

61

З-19

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру": За станом на 30 берез. 2004 р./ Верховна Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2004. - 27 с. - (Сер. "Закони України").- Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України")

664.6

І-66

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр./ В.І. Дробот, А.М. Грищенко, О.Д. Тесля та ін. . - К.: Кондор, 2016. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7278

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів.

15

К68

Корольчук, М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл/ М.С. Корольчук , В.М. Крайнюк . - К.: Ніка-Цент., 2006. - 580 с: табл.

К89

Кузьмін, О.В. Харчова та санітарна токсикологія: навч. посіб./ О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова; НУХТ, Нац. авіаційний ун-т, МАУП. - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 556 с.: іл. - Бібліогр.: с.538-551 . - ISBN 978-966-289-383-0

В навчальному посібнику наведено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки, визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.

61

К91

Кундиев, Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ/ Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. - К: Авиценна, 2007. - 396 с: табл. - Библиогр. в конце разд.

61

Л24

Лапін, В.М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб./ В.М. Лапін. - 7-ме вид., переробл. і  допов. - К.: Знання, 2011. - 334 с.: табл. - Бібліогр.: с. 310. - ISBN 978-966-346-670-5

посібнику розглянуто проблеми екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Показано взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем - природним, техногенним, соціальним.

54

М74

Мокиенко, А.В. Кремний в воде. Гигиенические и медико-биологические аспекты: моногр./ А.В. Мокиенко. - Одесса: Фенікс, 2020. - 205 с.: табл. - Библиогр.: с.195-197

Монография посвящена характеристике кремния, широко распространенного в природе и являющегося неотъемлемым элементом биоты различных уровней организации. Представлены  данные о содержании кремния  в поверхностных, питьевых  и минеральных водах Украины. Приведены различные точки зрения относительно билогической роли кремния в живой природе.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

О-46

Оздоровче харчування: навч. посіб./ П.О. Карпенко, Н.В. Притульська, М.Ф. Кравченко и др; за ред. П.О. Карпенка; КНТЕУ. - К., 2019. - 628 с.: табл. - Бібліогр.: с.626-627 . - ISBN 978-966-629-922-5

У посібнику розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлені  загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування  відповідно до  сучасних досягнень нутріціології. Розглянуто сучасні принципи та методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях. Наводяться чинні нормативні документи, що використовуються в організації оздоровчого та лікувального харчування.

15

О-75

Основи психології: підруч. для студентів вузів/ О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Криленко и др; За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.. - Вид. 5-е, стер.. - К.: Либідь, 2002. - 631 с. - Імен. покажч. с. 622-626

Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку.

61

О-92

Охорона праці і пожежна безпека: зб., № 4. (124). квіт/ гол. ред. Олександр Дзюба. - К.: ТОВ "МЕДІА-ПРО", 2021. - 88 с.: іл.

Видання пропонує ряд нововведень, що стосуються охорони праці і пожежної безпеки.

61

П 60

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337, чинний від 01.07.2019 р.. - К.: Охорона праці, 2019. - 95 с.

Дод. до журн. "Охорона праці", 2019, № 6, спецвипуск

Приложение:

//журн. "Охорона праці", 2019, № 6 (На допомогу спеціалісту з охорони праці)

61

П68

Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-2014 / М-во внутрішніх справ. - К.: ПрофКнига, 2022. - 120 с.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд.

61

П81

Промислова токсикологія. Наукові пріоритети. Досвід. Підсумки: наук. вид./ І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, Н.М. Дмитруха та ін. . - К.: ВД "Авіцена", 2012. - 160 с.

Імен. покажч.: с.143-146. Хронолог. покажч. наук. праць: с.45-142

У книзі висвітлено принципові та конкретні аспекти проблем, які мають як фундаментальне, так і прикладне значення для гігієнічної науки в цілому і розвитку профілактичної токсикології зокрема.

15

П86

Психологія: підручник для студ. вищ. навч. заклад./ Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук, М.І. Алексеєва та ін. ; за ред. Ю.Л. Трофімова. - 5-е вид., стер. - К.: "Либідь", 2005. - 560 с.: іл.,табл. - Бібліогр.: с.558

В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування  психічних властивостей індивідальних психічних процесів, функцій та станів.

15

Р 70

Роменець, В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ В.А. Роменець; гол. ред. С.В. Головко. - К.: "Либідь", 2005. - 916 с.: іл. - Бібліогр.: с.898-909 . - ISBN 966-06-0383-5

В посібнику на широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до XVII ст. Розкриваються особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи.

15

Р 70

Роменець, В.А. Історія психології: XIX - початок XX століття: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ В.А. Роменець; гол. ред. С.В. Головко. - К.: "Либідь", 2007. - 832 с. - Бібліогр.: с.807-816 . - ISBN 978-966-06-0485-8

Посібник охоплює складний і суперечливий період XIX - поч. XX ст., пов'язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології.

15

С30

Семенова, А.В. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб./ А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. - К.: "Знання", 2006. - 319 с. - Бібліогр. в кінці разд.

Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управляння процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності.

15

Т19

Тарарина, Е. Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины навсегда/ Е. Тарарина. - К.: АСТАМИР-В, 2016. - 112 с.: іл. - ISBN 978-617-7083-21-3

В основі  книги лежать ідеї кармічного менеджменту Майкла Роуча, теорії Потоку Михая Чиксентмихая і моя теорія мотиваційної провокації як джерела генерації творчості.

61

Т38

Технологія багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. Методи та засоби реалізації: моногр./ С.В. Голуб, В.М. Рудницький, О.Г. Мельник, В.Ю. Дендаренко; Акад. пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. - Х.: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 140 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.128-139  . - ISBN 978-617-7188-62-8

Монографія присвячена розробці нових та удосконаленню існуючих методів та засобів формування масивів вхідних даних як елементів структури технологій моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації, а також створенню програмно-апаратних засобів прогнозування пожеж. Підвищення оперативності моніторингу дозволить забезпечити не тільки економічний, але й соціальний ефект через зменшення кількості загиблих і травмованих на пожежах.

663

Т51

Токсикологія продуктів харчування: підруч/ С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., допов. - Львів: Львівська політехніка, 2020. - 568 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну  дію забруднювачів харчових продуктів на організм людини. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної  та тератогенної дії токсикантів, а також проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.

663

Ф33

Федоренченко, Л.О. Технологія природних харчових сорбентів: навч. посіб. для студентів вузів/ Л.О. Федоренченко, Г.О. Сімахіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2006. - 105 с: рис., табл.. - Бібліогр. в кінці ст.

Викладено відомості про якість сучасних харчових продуктів, причини виникнення токсемій і необхідність застосування функціональних харчових продуктів. Охарактеризовано основні джерела радіації і принципи захисту людини від неї. Наведено класифікацію ентеросорбентів і сучасну класифікацію харчових волокон та властивості основних компонентів їх.

61

Ф 50

Фізіологія людини і тварин: навч. посіб./ Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 216 с.: табл. - Бібліогр.: с.213-214 . - ISBN 978-955-423-478-5

Посібник містить основні терміни і поняття з усіх розділів фізіології людини і тварин. Лабораторні роботи допоможуть експериментально зв'язувати фізіологічні явища та процеси, глибше зрозуміти та закріпити теоретичні явища. Частина лабораторних робіт побудована за принципом комп'ютерного моделювання процесів, які відбуваються на рівні клітин і функціональних систем організму.

15

Х35

Хей, Луїза  Зціли себе сам/ Луїза Хей; пер. з англ. Т. Мититюк. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 190 с. - ISBN 978-617-12-5088-8

Книга про те, як наповнити своє життя любов'ю, створювати для себе міцне здоров'я, знаходити в житті власну свободу та багато цікавих і корисних порад - інструментів для розуміння сили власної цінності.

61

Х 35

Хей, Луиза Полная энциклопедия целительных методик/ Луиза Хей; пер. с англ. Л.Н. Савельева. - Одесса: ИД "Луиза Хей", 2003. - 606 с.

В книге описаны целительные методики, которые помогут избавиться от болезней, изменить отношение к себе и реализовать свои скрытые возможности.

663

Ч 44

Чепелюк, О.О. Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв: підруч./ О.О. Чепелюк, О.А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 312 с.: іл. - Бібліогр.: с. 303-308. - ISBN 978-966-612-195-3

В підручнику висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов'язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблених поверхонь, які контактують з продуктом. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання.

61

Я94

Яцюк, М.М.

Стихійні лиха, аварії та катастрофи на території України: конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона" для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навчання/ М.М. Яцюк, Л.М. Нещадим, О.І. Прокопенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - Навч. вид. - К: НУХТ, 2006. - 28 с. - Бібліогр. с.: 28.

bottom of page