top of page

Виставка «Енергетичні ресурси та енергоефективні технології»

Виставка «Енергетичні ресурси та енергоефективні технології»

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ЕНЕГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


620

К 92

Купчак, В.Р.  Стратегічне управління енергозбереженням і енергоефективністю у регіональних соціально-економічних системах: проблеми теорії і практики: моногр./ В.Р. Купчак. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 374 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с.341-370 . - ISBN 978-966-930-021-8

Монографія присвячена дослідженню проблем формування регіональної системи стратегічного управління енергоефективністю на засадах енергозбереження, оптимізації паливно-енергетичного балансу регіону, виділення раціональних енергоекономічних зон, структурної модернізації. Визначено перспективні напрями й необхідні умови підвищення енергоефективності господарств регіону, сформовано механізми досягнення поставлених завдань розвитку регіональних енергосистем.

339

Г54

Глобальні тенденції і перспективи:світова економіка та Україна: зб. ст.: [енергосистема] / за ред. В. Юрчишина; Укр. центр екон. і політичних досліджень імені О. Разумкова. - К.: "Заповіт", 2018. - 202 с.: табл. - (Б-ка Центру Разумкова: Дискусії про екон. розвиток)

У виданні представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців стосовно складних процесів і тенденцій як у зовнішньоекономічній та інтеграційній сферах, так і монетарних й фіскальних складових, що впливають чи проявляються в українському економічному середовищі.

663

І-66

Інноваційні технології харчових виробництв: моногр/ В.А. Піддубний, М.Ф. Кравченко, А.О. Чагайда, С.В. Красножон; за ред. В.А. Піддубного; НУХТ, КНТЕУ. - К.: Кондор, 2021. - 372 с.: іл. - Бібліогр.: с.354-372 . - ISBN 978-617-7458-40-0

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енерго-матеріальних потоків, удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Проаналізовано взаємозв'язки між геометричними параметрами упаковок. Розглянуто технології енергозбереження бродильних технологій та їх апаратурного оформлення. Пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних технологій харчових виробництв.

620

В 42

Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті:  матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 травня 2015 р., м. Київ / НАНУ. - К., 2015. - 364 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-2748-70-3

В збірнику викладено матеріали тез доповідей актуальних робіт, проведених науковцями в сфері розвитку відновлювальної енергетики з  метою подальшого використання відновлюваних джерел енергії для отримання додаткових обсягів теплової та електричної енергії - це сонячна, геотермальна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика, біоенергетика. Також розглядаються загальні проблеми, комбіновані системи відновлюваної енергетики.

69

Г54

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії/ пер. з нім. О. Блащук; Асоціація "Енергоефективні міста України" (АЕМУ. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 209 с. - ISBN 978-966-941-397-0

620

С28

Сегеда, М.С. Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії: навч. посіб./ М.С. Сегеда, М.Й. Олійник, О.Б. Дудурич; Львівська політехніка. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 204 с.: іл. - Бібліогр.: с.200-201

663

Б91

Бурдо, О.Г.  Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв: підруч./ О.Г. Бурдо, Ф.А. Трішин, І.І. Яровий. - Одеса: Маджента, 2020. - 246 с.: іл. - Бібліогр.: с. 236-238. - ISBN 978-617-7980-00-0

Підручник містить відомості з енергетичної ситуації у світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обгрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м'ясо-молочної, хлібопекарної, і зернопереробної галузей

663

Б83

Борук, С.Д.  Створення та властивості альтернативних палив на основі некондиційних і вторинних енергоресурсів (відходи енергогенеруючих, хімічних, харчових підприємств): моногр./ С.Д. Борук, А.С. Макаров, О.І. Єгурнов; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. - 284 с.: іл. - Бібліогр.: с. 262-283. - ISBN 978-966-423-618-5

У монографії розглядаються питання зі впливу вугільної енергетики на стан довкілля та напрями підвищення її екологічної безпеки. Наведено результати експериментальних досліджень зі створення та застосування дисперсного вугільного палива на основі сировинної бази України

57

Б63

Біологічні системи: [енергетичні культури] : зб., Т. 13. Вип. 1/ редкол.: Ю.М. Дмитрук,  Г.П. Копильчук,  І.І. Чорней,  М.М. Федоряк,  І.І. Панчук, гол. ред. М.М. Марченко; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т , 2021. - 112 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

662

З-26

Заміщення природного газу альтернативними паливами: моногр./ І.М. Карп, Є.Є Нікітін, К.Є. П'яних, К.К. П'яних; НАНУ, Ін-т газу. - К: Наукова думка, 2019. - 231 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 219-225 . - ISBN 978-966-00-1679-8

Розглянуто стан проблеми заміщення природного газу альтернативними паливами, наведено можливі обсяги заміщення та ресурсну базу. Значну увагу приділено технологіям газифікації вуглецевмісної сировини. Дано рекомендації щодо вибору технології газифікації залежно від її призначення та виду вихідного палива.


Державні стандарти


ДСТУ EN 12921-1:2018, (EN 12921-1:2005 + A1:2010, IDT)

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки.: [енергопостачання]/ ДП "Укр. наук.-дослід. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". - Вид. офіц. - Взамен На заміну ДСТУ EN 12921-1:2014; Введ. с чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 29 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на машини для чищення поверхні та попереднього оброблення (далі-машини для чищення) промислових виробів з використанням рідини або пари, а саме стаціонарні машини та пов'язане обладнання для автоматизованого й ручного чищення та процесів попереднього оброблення.


Автореферати дисертацій


663

Х 30

Хваста, М.М. Розвиток теорії взаємодії матеріальних і енергетичних потоків в харчових виробництвах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.М. Хваста; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В дисертації представлено аналіз  сукупності матеріальних і енергетичних  потоків  виробництв, покладених в основу їх транспортно-технологічних систем, особливостей трансформації матеріальних і енергетичних потоків, матеріального забезпечення процесів утворення паковань, групових упаковок. На основі енергетичних співвідношень розроблено методики розрахунків перехідних процесів.

637.5

С 45

Скрипник, В.О. Наукове обгрунтування енергоефективних процесів і обладнання жарення натуральних м'ясних виробів: автореф. дис. ... д-ра техню наук: 05.18.12/ В.О. Скрипник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 40 с. - Бібліогр.: с. 31-36

Сформульовано технологічні вимоги до процесу кондуктивного жарення натуральних виробів і розробці обладнання для їх реалізації. Розроблено методики й установки, за допомогою яких отримані експерементальні дані, що підтверджують адекватність обгрунтованої аналітичної та розробленої теплової моделі процесів кондуктивного жарення під впливом фізичних і електрофізичних методів, а також ефективність використання цих процесів та актуальність створення нового енерго- і ресурсозберігаюче обладнання.

663

З - 59

Зиков, О. В.  Удосконалення теплотехнологій харчових виробництв на основі систем термотрансформації, теплоутилізації та принципів адресної доставки енергії: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ О. В. Зиков; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-39

663

С 40

Сірик, А. О.  Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ А. О. Сірик; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - К., 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.1618

В дисертації розроблено математичні моделі інформаційного об'єкта та інтелектуального агента в структурі інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці. Отримала подальший розвиток методика пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості.

664.8

С84

Стрельченко, Л.В. Вдосконалення процесу сушіння яблучної сировини конвективно-терморадіаційним енергопідведенням: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.12/ Л.В. Стрельченко; НУХТ. - К., 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-20

Робота присвячена вдосконаленню конвективно-терморадіаційного сушіння продуктів яблучної сировини. Встановлено основні фактори, що впливають на процес сушіння яблучних снекі, до яких відносяться концентрація цукрового сиропу, в якому бланшувався напвфабрикат; температурний режим;  потужність терморадіаційних  випромінювачів; швидкість теплоносія; питоме навантаження напівфабрикату. Здійснено математико-статистичну обробку процесу зберігання яблучних снеків; розроблено активні пакувальні системи для оптимального способу зберігання яблучних снеків.

621

Ш65

Шишковський, Р.О. Оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій в умовах складного навантаження за енергетичним підходом: автореф. дис. ...канд. техн. наук:01.02.04/ Р.О. Шишковський; Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль, 2021. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі на основі балансу енергії пружно-пластичного деформування та енергетичних втрат, які ідуть на руйнування в локальному об'ємі матеріалу, розроблено енергетичний критерій для визначення гранично-рівноважного стану тіла навантаженого розтягом і зсувом.

663

Ш 97

Шутюк, В.В. Науково-методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ В.В. Шутюк; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

Розроблено науково-методологічні засади моделювання процесів тепловологоперенесення під час сушіння харчової сировини та продуктів конвективним і комбінованим з мікрохвильовим способами. Виконано комплексне експериментальне дослідження кінетики сушіння харчової сировини та продуктів повітрям, перегрітою парою та комбінованим способом, теплообміну під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, а також процесу регідратації зневоднених продуктів. Досліджено вміст важких металів у томат-продуктах вітчизняного виробництва.

65

М42

Мєдвєдєва, Н.А. Науково-технічні основи розроблення та оцінювання результативності функціонування систем менеджменту організацій на базі міжнародних стандартів: [енергоменеджмент]: автореф. дис. ...д-ра техн. наук:05.01.02/ Н.А. Мєдвєдєва; НАУ. - К., 2021. - 48 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.36-45.

Дисертація присвячена подальшому розвитку науково-теоретичних, організаційно-методичних та нормативно-технічних засад побудови інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) для сталого розвитку організації та науково-технічних основ кількісного оцінювання її результативності шляхом розроблення критеріїв оцінювання ІСМ з урахуванням ключових показників процесів діяльності організацій.


Статті періодичних видань


Матвієнко, М. Технологія майбутнього: [енергоощадні сади]/ М. Матвієнко, Ю. Ходаківська //Садівництво по-українські. - 2018. - №1 (лютий). -  С. 52-54.

Шибунько, С.  У напрямі ресурсоекономії через аудит. Енергозбереження на основі тунельних печей/ С. Шибунько //Пекарня та кондитерська. - 2018. - липень-серпень. -  С. 16. - Спец. вид. до газ. "Харчовик"

Повітряна сушарка на основі замкнутих енергоматеріальних контурів/ О.Ю. Шевченко , О.І. Степанець, С.А. Бут, В.С. Костюк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 128-136. - Бібліогр. в кінці ст.

Скрипник, А.В. Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв/ А.В. Скрипник, О.В. Жемойда, О.С. Голячук //Економіка АПК. - 2021. - №1, січень. -  С. 72-83. - Бібліогр. в кінці ст.

Бурдо, О.Г.  Інноватика енерготехнологій харчової індустрії в умовах глобальних проблем людства/ О.Г. Бурдо //Наукові праці [ОНАХТ]. - 2021. - Т.85, вип.1. -  С. 4-14. - 663 О-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Соколенко, А.І. Енергоматеріальні імпульси в газорідинних середовищах  / А.І. Соколенко, К.В. Васильківський, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. -  С. 104-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Філоненко, В.М. Ефективність використання вторинних енергоресурсів в цукровому виробництві/ В.М. Філоненко, С.М. Самійленко, І.С. Ярошевський //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. -  С. 73-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Тараненко, О.  Чи будемо з хлібом?: [Бес. з віце-президентом Всеукр. асоціації пекарів (ВАП) Олександром Тараненком]/ О. Тараненко //Мир продуктов=Світ продуктів. - 2022. - №1. -  С. 6-7.

Шпикуляк, О.Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі/ О.Г. Шпикуляк, І.Д. Білокінна //Економіка АПК. - 2020. - №8, серпень. -  С. 72-81. - Бібліогр. в кінці ст.

Дунда, С.П.  Формування альтернативних стратегій підприємства методом динамічного SWOT-аналізу  / С.П. Дунда, А.В. Тарануха //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №6. -  С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст.

Топал, О.І.  Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України/ О.І. Топал, І.Л. Голенко, Л.С. Гапонич //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. -  С. 115-123. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page