top of page

Виставка «Зернобобові культури. Агротехнічне та харчове значення».

Виставка «Зернобобові культури. Агротехнічне та харчове значення».

Зернобобові культури. Агротехнічне та харчове значення.


633

Б12

Бабич, А.О.  Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки.

665.1

Д36

Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002/ розробники: П.Ф. Петік,  В.В. Гірман,  Л.І. Зінченко,  С.П. Капшук,  Г.І. Лисенко; УкрНДІОЖ, Асоціація "Укроліяпром". - К.: Центр інформ. технологій, 2008. - 100 с. - Бібліогр.: с.94-100

Санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової промисловості, незалежно від форм власності та підпорядкування.

633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб, Том 5. №2/ редкол.: Й. Адамчик,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький,  І.О. Зайцева; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2021. - 416 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: кукурудза, пшениця яра, пшениця озима--горох, ячмінь--рис--соя, соняшник--пшениця м'яка

664.7(03)

З-58

Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник/ В.Т. Александров, М.В. Гладій, Є.М. Лавров, І.М. Рішняк. - К.: АртЕк, 2000. - 544 с: табл. - Бібліогр.: с. 540

У енциклопедичному довіднику вперше системно і послідовно подані законодавча і організаційна бази зернового та хлібопродуктового товарообігу в Україні. Кожний розділ супроводжується коментарями, посиланнями на нормативні акти. Матеріали мають за мету скласти цілісне уявлення про процес утворення та функціонування українського ринку зерна та хлібопродуктів. Видання орієнтовано на всіх фахівців та учасників зернового ринку.

635

І-29

Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця): навч. посіб./ В. В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Нац. центр генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2009. - 117 с.: іл. - Бібліогр.: с.116-117 . - ISBN 978-966-8691-27-0

У виданні приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості з відповідними ступенями їх прояву, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури.

663

П56

Пономарьов, П.Х.  Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням: навч. посіб./ П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова; М-во освіти і науки України; Львівська комерційна академія. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 126 с. - Бібліогр.: с.114-116. -Алф.-предм. покаж.: с.123-124 . - 35.00 грн

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з ГМО та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення ГМО інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.

631.5

Б71

Блюм Я. Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України / Я. Блюм, Г. Брукс. - К., [2011]. - 88 с.: іл. - Бібліогр.: с.87-88

У виданні розглядаються результати дослідження економічного та екологічного ефектів від використання сучасних комерційних сільськогосподарських біотехнологій  в Україні, зокрема, запровадження генно-модифікованих сортів сільськогосподарських культур (кукурудза, соя, цукровий буряк, ріпак олійний).

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

633.8

С70

"Соя: селекція, виробництво і використання для розв'язання глобальної прдовольчої  проблеми": тези доповідей міжнародної наук.- практ. конф. 8-9 серпня 2011р/ М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т кормів НААН, Укр. асоціація виробників і переробників сої. - Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2011. - 60 с. -  Назва парал. на англ. мові

Представлені матеріали доповідей конференції, в яких висвітлені питання: роль сої у розв'язанні глобальної продовольчої проблеми; соя у світових і національних ресурсах білка і олії; адаптивна технологія вирощування сої; сучасні технології; соя і соєві продукти на світовому і національному ринках.

663

С42

Скалецька, Л.Ф. Товарознавство продукції рослинництва: Навч. посіб. для вузів/ Л.Ф. Скалецька, Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський; Мінагропром України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2005. - 495 с.: табл.. - Бібліогр.: с. 478-479 . - Предм. покажч. с. 480-493

В навчальному посібнику викладені технологічні характеристики різних видів продукції рослинництва, методи підготовки до реалізації партій зерна різного цільового призначення, плодоовочевої, технічної сировини, продуктів переробки зерна, плодів та овочів, правил оформлення супровідних документів та методик оцінки товарних партій свіжої та консервованої продукції рослинництва.

633.1

С 82

Сторожик, Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України: монографія/ Л.І. Сторожик; Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ

На основі багаторічних досліджень висвітлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються у встановленні закономірностей формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури та розробці елементів технології його вирощування в степу і лісостепу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності рослин за рахунок добору оптимального сортового сортименту культури, встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів стимуляції насіння.

58

С91

Сучасна біологія рослин.  Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лют. 2020, м. Харків/ Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х.: ХНУ, 2020. - 96 с.

В збірнику матеріалів конференції представлені результати досліджень з багатьох напрямів біології рослин, що охоплюють важливі аспекти життєдіяльності рослин на різних рівнях їх організації.

664.7

Т38

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників : навч. посіб./ Н.М. Осокіна, І.І. Мостов'як, О.П. Герасимчук и др. - Умань: Сік Груп Україна, 2016. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с.236 . -Алф. покажч.: с.240-241 . - ISBN 978-617-7092-89-5

В навчальному посібнику наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів та основи захисту від них.

632

Х32

Хвороби сочевиці: моногр./ В.П. Карпенко, І.І. Мостов'як, Т.П. Новікова та ін.; за ред. В.П. Карпенка; Уманський нац. ун-т садівництва, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля, НААН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ; Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2021. - 112 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд.. - ISBN 978-966-304-401-9

В основу монографії покладено світові досягнення, наукові дослідження і виробничі перевірки, виконані на рослинах сочевиці. Монографія відображає симптоми хвороб сочевиці, їх поширення і шкодочинність, наведена біологічна характеристика збудників бактеріальних, грибних, вірусних і фітоплазмових хвороб та методи захисту рослин.

Автореферати дисертацій

664.3

Б79

Большакова, Вікторія Анатоліївна.  Технологія паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В.А. Большакова; Харк. держ. академія технології та організації харчування. - Харків, 2001. - 19 с: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 15-16

Робота присвячена розробці науково обгрунтованої технології паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини, яку піддано високотемпературній екструзійній обробці. Досліджено вплив компонентного складу та технологічних чинників на емульгувальну здатність систем, що містять екструдати зернобобових, розроблено рекомендації щодо використання паст закусочних у виробництві продукції громадського харчування.

635

Д30

Демидюк, М.В. Генетична обумовленість ознак продуктивності і якості зерна та їх значення для селекції гороху посівного: автореф. дис...канд с.-г. наук: 06.01.05/ М.В. Демидюк; Нац. академія аграрних наук України, Нац. науковий центр "Інститут землеробства НААН". У роботі викладено результати досліджень з вивчення колекційних сортозразків української та іноземної селекції за показниками пластичності та стабільності основних морфологічних ознак, елементів зернової продуктивності та вмісту протеїну в зерні.

635

К18

Камінський, І.В. Формування та розвиток ринку зернобобових культур: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ І.В. Камінський; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2013. - 20 с.. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі оцінено сучасний стан і визначено фактори, які зумовлюють неефективне функціонування вітчизняного ринку зернобобових культур. Здійснено аналіз та запропоновано перспективні напрями формування попиту і пропозиції на ринку зернобобових культур в Україні, досліджено механізм ціноутворення на дану продукцію та ефективність її виробництва.

635

К68

Король, Л.В. Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.09/ Л.В. Король; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - К., 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне виконання наукового завдання, що полягає  у встановленні особливостей росту  й розвитку рослин та формування продуктивності посівів гороху  залежно  від застосування комплексних мікродобрив і регуляторів росту та вдосконаленні на цій основі елементів технології вирощування культури.

635

М 32

Масюченко, О.М. Формування продуктивності окремих бобових культур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ О.М. Масюченко; М-во аграр. політики та продовольства України, Сумський нац. аграр. ун-т, Полтавська держ. аграр. академія. - Суми, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі викладено результати досліджень з питань вивчення впливу передпосівної інокуляції насіння та мінеральних добрив на розвиток, кількісні та якісні показники й урожайність бобових культур. Проведено економічну й біоенергетичну оцінку технології вирощування, яка включає запропоновані елементи. Встановлено, що інокуляція насіння бактеріальними препаратами та внесення мінеральних добрив сприяли створенню оптимальних умов для росту і розвитку бобових рослин.

664.6

Н 19

Назар, М. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ М. І. Назар; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 20  с.: табл. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та удосконаленню технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами. Науково обгрунтовано доцільність використання харчових волокон гороху  і харчових волокон картоплі для збагачення хлібобулочних виробів і впровадження їх у виробництво на харчових міні-підприємствах та закладах ресторанного господарства.

633.1

С32

Середа, І.І. Особливості вирощування пшениці озимої після гороху та соняшнику в умовах північного степу України: автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09/ І.І. Середа; НААН України, ДУ Ін-т сільського господарства степової зони. - Дніпропетровськ, 2013. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 17-18

В дисертаційній роботі представлені результати досліджень щодо оптимізації основних технологічних прийомів вирощування пшениці озимої після непарових попередників в умовах північної частини Степу України. Досліджено особливості росту, розвитку та формування надземної маси рослин, визначено їх індивідуальну продуктивність та врожайність і якість насіння пшениці озимої залежно від технологій вирощування, які грунтуються на використанні різних за своїм агрономічним значенням попередників - гороху та соняшнику.

664.6

Ч 49

Черниш, Л. М. Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Л. М. Черниш; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.19-20

В роботі науково обгрунтовано доцільність використання ізолятів соєвого, горохового, рисового білків у технології хлібопекарського виробництва та розроблення хлібобулочних виробів з поліпшеним амінокислотним складом. Запропоновано сумісне внесення ізолятів рослинних білків як білкових збагачувачів та сухої пшеничної клейковини як технологічного поліпшувача.

637.5

Ш92

Штонда, О.А. Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.А. Штонда; НУХТ. - К., 2004. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16

Державні стандарти

ДСТУ 8171:2015 Горох овочевий свіжий для консервування. Технічні умови/ В. Гончаренко, І. Гордієнко, С. Даценко и др.; ІОБ УААН, ТК стандартизації "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал" (ТК 71), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5312-90); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 11 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7165:2010 Горошок зелений консервований. Технічні умови. - Вид.офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15842-90); чинний від 2012-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 12 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7453:2013 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш'яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією/ О. Вихор, К. Данілова, С. Казаченко и др.; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", Український науково--дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод). - Вид. офіц. -  Уведено вперше ; с чинний від 2014-09-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 12 с: табл.

ДСТУ 4990:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту афлатоксинів B1,  B2,  G1,  G2 методом рідинної хроматомас-спектрометрії/ Т. Дубінченко, В. Загурський, С. Олійнічук, І. Писарева; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 19 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.18

ДСТУ 4991:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту охратоксину A методом рідинної хроматомас-спектрометрії/ Т. Дубінченко, В. Загурський, С. Олійнічук, І. Писарева; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 16 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

ДСТУ 8088: 2015 Корми для тварин. Однорічні злаково-бобові сумішки для заготівлі зерносінажу. Технічні умови/ розробники: С. Дроздов,  О. Ільченко,  Є. Руденко,  З. Познякова; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт поширюється на однорічні злаково-бобові сумішки, зібрані з використанням безобмолотної технології для заготівлі зерносінажу. Зерносінаж з однорічних злаково-бобових сумішок використовують для годівлі жуйних тварин. Стандарт поширюється на всі сільськогосподарські підприємства незалежно від форм власності.

ДСТУ 7701:2015 Крупи горохові. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Стрій, Л. Унтілова; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України"  "Київський ін-т хлібопродуктів". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням ГОСТ 6201-68); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

ДСТУ 7638:2014 Культури зернові, зернобобові та круп'яні. Методи визначання густоти стояння рослин/ розробники: Л. Блажевич,  В. Камінський, К.,  В. Сайко,  І. Свидинюк; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: у стандарті встановлено методи визначання густоти стояння рослин у період сходів і збирання врожаю зернових колосових, зернобобових і круп'яних культур. Стандарт призначений для застосування в наукових установах, суб'єктах господарювання незалежно від  форм власності та підпорядкування.

Статті періодичних видань

Український ринок гороху: глобальна зміна географії експорту //Хранение и переработка зерна. - 2018. - №9 (сентябрь). -  С. 14-15.

Мельникова, Н.М. Вплив бактерій з ризосфери сої та гороху на ріст і розвиток рослин сої/ Н.М. Мельникова //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 71-72.

Кореневі гнилі пшениці озимої і гороху в короткоротаційних сівозмінах/ М.В. Войтовик, Д.Т. Гентош, Л.М. Красюк, О.А. Цюк //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 15-21. - Бібліогр.: с.19-20.

Ефективність застосування рістстимуляторів та мікроелементів у  технології вирощування гороху/ С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, Т.В. Каражбей, М.І. Шевчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 70-77. - Бібліогр.: с.75-76.

Добір генотипів горошку посівного ярого (Vucia sativa L.) стійких до абіотичних факторів довкілля в агроценозах з різними підтримуючими культурами/ С.Д. Орлов, А.О. Гагін, С.В. Синьогуб, С.М. Бровко //Зернові культури. - 2021. - Т.5, №2. -  С. 218-225. - Бібліогр.: с. 223-224.

Долгіх, Я.В. Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA/ Я.В. Долгіх //Економіка АПК. - 2019. - №7 (липень). -  С. 14-20. - Бібліогр. в кінці ст.

Удосконалення технології м'ясо-рослинних консервів з використанням бобових/ О.І. Гащук, О.Є. Москалюк, П.О. Горішний, О.А. Грищенко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25. №6. -  С. 218-225. - Бібліогр. в кінці ст.

Підвищення харчової цінності макаронних виробів при використанні зернобобових культур/ Е.Б. Бералієва, С. Козикан, М.З. Паска;  Н.Ф. Павленчик //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №5. -  С. 148-153. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою.

Посухостійкість колекційних зразків нуту за дії ПЕГ-6000/ А.О. Борисенко, Н.О. Вус, А.О. Василенко, Л.М. Шевченко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 44-45.

Омельчук, С.В. Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за протруєння насіння фунгіцидами Февер і Стандак ТОП/ С.В. Омельчук //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020. - 2020. -  С.73-75.

bottom of page