top of page

Виставка «Книжки – аграріям»

Виставка «Книжки – аграріям»

Книжки  –  аграріям.  Надходження 2020 -2023 рр.


633.1

Б11

Біотехнологічне визначення помірної стійкості до некротрофних патогенних грибів у пшениці м'якої: метод. рек./ А.В. Карелов, Н.О. Козуб, І.О. Созінов и др; НААН України, Ін-т захисту рослин. - К: Аграр. наука, 2020. - 32 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-31 . - ISBN 978-966-540-503-0

У методичних рекомендаціях викладено методики визначення алельних станів деяких генів стійкості до некротрофних фітопатогенних грибів у пшениці м'якої. Обгрунтовано важливість дослідження генів стійкості за допомогою молекулярно-генетичних методів. Розглянуто можливі методи виділення ДНК із рослинного матеріалу та підготовчі етапи полімеразної ланцюгової реакції


633.1

Д55

Добір генотипів для мас-селекції кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів: наук.-метод. рек/ Л.М. Присяжнюк, Ю.О. Гончаров, Л.Г. Максімова та ін. ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Наук.-дослід. ін-т аграрного бізнесу. - 2-ге вид. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с. 17-18

В методичних рекомендаціях представлено результати досліджень, авторами запропоновано функціональні маркери для визначення алельного стану ключових генів каротиногенезу у кукурудзи з метою їхньої ідентифікації та добору вихідного селекційного матеріалу.


631.4

Е45

Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення : моногр/ М.А. Мельник, В.В. Жужа, О.І. Сидоренко, С.П. Шукайло; ДУ "Ін-т охорони грунтів України". - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 350 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.338-349 . - ISBN 978-966-289-397-7

В монографії узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення Херсонської області. Висвітлено проблемні аспекти землеробства регіону, запропоновано шляхи їх вирішення.


636

Ж78

Жовнір, О.М. Профілактика асоційованого перебігу некробактеріозу у сільськогосподарських тварин: моногр./ О.М. Жовнір; НААН України, Ін-т вет. медицини. - К.: Аграр. наука, 2022. - 116 с.: іл. - Бібліогр.: с. 98 . - ISBN 978-966-540-538-2

У монографії висвітлено проблеми некробактеріозу сільськогосподарських тварин у тваринницьких господарствах різних форм власності на території України. Проведено аналіз етіопатогенетичних особливостей формування мікробіоценозу за ускладненого перебігу некробактеріозу у тварин, основних асоціантів F. necrophorum, їх впливу на перебіг захворювання.


637

І-66

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посіб.-практикум/ К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, Н.О. Паляничка та ін.; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Ф.Ю. Ялпачика. - К.: ПрофКнига, 2020. - 252 с.: граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 248. - ISBN 978-617-7762-06-4

Основною метою проведення робіт, наведених у даному посібнику, є закріплення теоретичних знань, поглиблення і конкретизація відомостей про технологічне обладнання переробних та харчових виробництв, придбання навичок у його експлуатації.


633

К49

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко, Л.О. Рябовол, С. П. Полторецький та ін. ; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0

У монографії наведено теоретичне узагальнення  і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного  за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів, резистентних до абіотичних чинників, зокрема , засолення, посуха  та дії важких металів. Висвітлено основні  прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.


632

К21

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб./ С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, І.В. Забродіна, Л.В. Жукова; Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 460 с.: іл. - Бібліогр.: с.390-395 . - ISBN 978-617-7912-85-8

В посібнику висвітлено стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур. Описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фітогельмінтологічної експертизи.


633.1

К43

Кириченко, В.В. Гетерозис, методи визначення поліморфізму у кукурудзи: навч. посіб./ В.В. Кириченко, Л.М. Чернобай, С.С. Бабаніна; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Харк. нац. техн. ун-т сільск. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 108-119. - ISBN 978-617-8009-10-6

В навчальному посібнику викладено становлення, розвиток та сучасний стан вивчення ефекту гетерозиса та поліморфізм інбредних ліній кукурудзи. А також застосування різних маркерних систем у вивченні генетичної різноякості ліній в різних системах схрещувань. Видання рекомендоване викладачам, студентам, магістрам та науковим співробітникам вузів і науково-дослідницьких установ.


633.8

К43

Кириченко, В.В. Фітотоксичність гербіцидів групи сульфонілсечовин та селекція соняшнику: навч. посіб./ В.В. Кириченко, Є.О. Лебеденко. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 92 с.: іл. - Бібліогр.: с.76-91 . - ISBN 978-617-8009-13-7

В навчальнику посібнику викладено методологію та окремі методики використання гербіцидів сульфонілсечовини в седекції соняшнику. Розглядається проблема пірамідування генетичних детермінантів типів стійкості до несправжньої борошнистої роси та різних за довготривалістю періодів онтогенеза.


636

Л48

Лептоспіроз та перспективи застосування модифікацій ІФА для діагностики цього зоонозу у тварин в Україні: моногр/ А.В. Пискун, Г.Б. Алєксєєва, В.В. Уховський та ін.; Держ. наук.-дослід. ін-т з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. - Черкаси, 2021. - 108 с.: іл. - Бібліогр.: с. 81-102. - ISBN 978-966-920-589-6

Авторами висвітлено основні аспекти, пов'язані з етіологічною структурою цього зоонозу у різних видів тварин, особливостями сучасних підходів у класифікації та номенклатурі, а також актуальністю пошуку нових методів лабораторної діагностики.


631.1

Л63

Лисенко, В.П. Інтелектуальне управління виробництвом ентомофагів: моногр./ В.П. Лисенко, І.С. Чернова; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Інж. - технол. ін-т "Біотехніка" НААН України. - Одеса: Фенікс, 2020. - 157 с.: іл. - Бібліогр.: с.135-156

В монографії досліджено інтелектуальне управління  виробництвом ентомофагів як один із пріоритетних напрямів біологізації  землеробства в Україні з використанням  інтелектуальної системи керування  на основі   нечіткої логіки, нейронних  мереж, когнітивного аналізу, з урахуванням  особливостей   біологічної складової  процесу виробництва  в умовах невизначеності.


631.6

М38

Машини  та обладнання для зрошення: моногр/ В.І. Кравчук, О.П. Митрофанов , О.П. Сидоренко та ін. ; за ред. В.І. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - Дослідницьке, 2020. - 279 с.: іл. - (Сільськогосподарська техніка-XXI). - ISBN 978-617-95192-1-5

У монографії розглянуто тенденції розвитку машин та обладнання для зрошення. Наведено класифікацію машин, їхній технічний опис і конструкційні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, алгоритм вибору зрошувальної техніки.


631.1

О-75

Основи аграрного консалтингу: підруч./ М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. - К.: Ліра-К, 2020. - 260 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-2609-79-0

У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.


631.4

О-93

Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними : рек./ О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь; Ін-т агроекології і природокористування. - К.: Аграр. наука, 2021. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.38-39

Сформовано за ретроспективними супутниковими даними часові ряди цих показників. Запропоновано методику прогнозного оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агросистем із застосуванням кореляційного і регресійного аналізів.


631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.


632

С80

Стійкість сої до грибів роду Fusarium link: моногр./ В.П. Петренкова, Л.Н. Кобизєва, О.П. Адаменко та ін.; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 72-81 . - ISBN 978-617-8009-21-2

Фузаріоз є однією з найбільш шкідливих хвороб сої, яка відмічається в Україні у всіх регіонах вирощування культури. Видання має наукову і практичну цінність для фахівців агрономічної спеціальності (селекціонерів, рослинників, імунологів), викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ профільного напряму.


664.6

С91

Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів: моногр/ І.Я. Стадник, В.А. Піддубний, О.В. Хареба та ін.  - Тернопіль, 2021. - 372 с.: іл. - Бібліогр.: с.360-363 . - ISBN 978-966-305-113-0

В монографії проаналізовано основні конструктивні, технологічні та фізико-хімічні аспекти й принципи формування борошняних виробів. Подано матеріал інноваційних технологій безглютенових напівфабрикатів. Розроблені рекомендації шляхів розрахунку нових робочих органів машин. Окремий розділ розкриває основні можливості використання різної сировини в технології оздоблювальних напівфабрикатів оздоровчого призначення.


632

Х32

Хвороби сочевиці: моногр./ В.П. Карпенко, І.І. Мостов'як, Т.П. Новікова та ін. ; за ред. В.П. Карпенка; Уманський нац. ун-т садівництва, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля, НААН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ; Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2021. - 112 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-304-401-9

В основу монографії покладено світові досягнення, наукові дослідження і виробничі перевірки, виконані на рослинах сочевиці. Монографія відображає симптоми хвороб сочевиці, їх поширення і шкодочинність, наведена біологічна характеристика збудників бактеріальних, грибних, вірусних і фітоплазмових хвороб та методи захисту рослин.

bottom of page