top of page

Виставка «Птахівництво та переробка птиці»

Виставка «Птахівництво та переробка птиці»

ПТАХІВНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБКА ПТИЦІ


637.5

В48

Віннікова, Л.Г. Основи птахівництва та переробки птиці/ Л.Г. Віннікова, Н.М. Поварова, О.В. Синиця. - К.: Освіта України, 2020. - 215 с.: іл. - Бібліогр.: с.214 . - ISBN 978-617-7366-89-7

У виданні представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортування та первинної переробки до випуску готової продукції. Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції птахівництва з урахуванням запитів споживачів та вимог виробництва.

663

М 54

Методи визначення фальсифікації товарів: підруч./ А.А. Дубініна та ін. - Київ: Професіонал, 2021. - 272 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-370-131-8

Підручник охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікаційних товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.

637.5

П31

Пешук, Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів: підручник для вузів/ Л.В. Пешук; НУХТ. - Київ: Центр учбової літератури, 2019. - 389 с.: іл. - Бібліогр.: с.332-334 . - Алф.-предм. покажч.: с. 325-331. - ISBN 978-611-01-0219-3

Підручник складається з трьох частин. Перша частина знайомить з анатомією і фізіологією сільськогосподарських тварин і птиці. В другій частині наводиться основна сировина м'ясопереробної галузі - порідний склад, методи розведення, конституція, екстер'єр тварин, їх вирощування та відгодівля. Третя частина  присвячена вивченню основ епідеміології, промислової санітарії.

637.5

Т38

Технологія м'яса та м'ясопродуктів з елементами НАССР: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.М. Головко, Т.В. Семко; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: Світ Книг, 2021. - 403 с.: іл. - Бібліогр.: с.4020403 . - ISBN 978-966-2678-70-3

велика рогата худоба, свині--птиця--копчення, консерви--кролі--субпродукти

У посібнику викладені питання та характеристики сировини, допоміжних матеріалів, м'яса та м'ясопродуктів із різних видів сільськогосподарських тварин.


Автореферати дисертацій


61

Б65

Бісюк, І.Ю. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення заходів специфічної профілактики високопатогенного грипу птиці H5N1: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.03/ І.Ю. Бісюк; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Харків, 2013. - 23 с. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі досліджено особливості спалахів, охарактеризовано перебіг, клінічні ознаки та паталогоанатомічні зміни у птиці в присадибних і промислових господарствах. Досліджено динаміку формування та тривалість специфічного імунітету в організмі сільськогосподарської птиці, стан імунної системи після щеплення, а також протиепізоотичну ефективність вакцини інактивованої емульсованої проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ" в умовах присадибних птахівничих господарств.

637.5

Г 22

Гасай, Є.Л. Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Л. Гасай; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі науково обгрунтовано отримання проб із продовольчої сировини тваринного походження, який передбачає вилучення з подрібненого м'яса рідкої фази шляхом циклічного заморожування- розморожування- центрифугування. Розроблено фізичні методики товарознавчої оцінки продуктів риболовства та птахівництва для запровадження на м'ясопереробних підприємствах.

637.5

З-69

Змієвська, Т.М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.М. Змієвська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертацію присвячено розробленню технології реструктованих формованих продуктів із птиці, що дає змогу розширити асортиментний ряд продуктів з помірною вартістю сировини та забезпечити населення України доступним тваринним білком. Відпрацьовано способи обробки птиці, які підвищують адгезійнокогезійну здатність сировини, для відтворення текстури тканини у готовому продукті. Новизну технологічних рішень підтверджено патентом України на винаходи.

637.5

К 82

Крижська, Т.А. Розробка технології сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.А. Крижська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.  15-18

Дисертація присвячена розробці нової технології виготовлення сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці. Результати досліджень дозволили науково обгрунтувати та експериментально підтвердити доцільність використання білого м'яса птиці для виготовлення продукту. Розроблено та затверджено експрес-метод  оцінки  якості  продукту  із сиров'ялених продуктів  із м'яса птиці.

636

М18

Малакі, І.С. Удосконалення технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ І.С. Малакі; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі теоретично та експериментально обгрунтовано доцільність переробки томатних вичавок в кормові добавки та використання томатної кормової добавки у складі комбікормів з метою утилізації консервної промисловості, зменшення вартості рецептів комбікормів та забезпечення організму птиці кальцієм відповідно до її фізіологічних потреб. Розроблені рецепти комбікормів для курей - несучок.

637.5

П 80

Прокопенко, І.О. Удосконалення технологій виробів з м'яса птиці з використанням атермічного оброблення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І.О. Прокопенко; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - К., 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 116

Вивчено вплив високого тиску на хімічні, функціонально-технологічні, гістологічні показники м'яса птиці. Розроблено рекомендації щодо напряму використання різних режимів атермічного оброблення в технології виробів з птиці. Розроблено технологію виробництва делікатесного виробу з м'яса птиці з пролонгованим терміном зберігання. Проведено комплексну оцінку нового виду продукту, яка свідчить про його високу харчову та біологічну цінність.


Державні стандарти


ДСТУ 8039: 2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови/ розробники: С. Голембівський,  Л. Дєдова,  О. Кальнобродський,  В. Кебко,  І. Корх; Ін-т розведення і генетики тварин  НААН, Біокор-Агро. - Вид офіц. - Увед вперше;  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9-10 .

Сфера застосування: стандарт поширюється на кормове борошно, одержане з відходів перероблення птиці, з додаванням як наповнювача до шротів або висівок та призначене для використання як кормової добавки в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці та виробництві комбікормів. Стандарт встановлює вимоги щодо сировини, технології виробництва, органолептичних і фізико-хімічних показників, поживності й безпечності борошна кормового.

ДСТУ 7054:2009 Консерви із м'яса птиці фаршеві. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2010-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 15 с: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14-15. - 130.75 грн

ДСТУ 7681:2015 Консерви м'ясні. М'ясо птиці у власному соку. Загальні технічні умови/ І. Романчук, С. Соколова, Н. Усатенко; Ін-т продовольчих ресурсів НААН України. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 13 с: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

ДСТУ 8377:2015 М'ясо птиці. Методи визначення технологічно доданої вологи/ Т. Крижська, Ю. Охріменко, С. Соколова, Н. Усатенко; Інститут продовольчих ресурсів НППН (ІПР НААН). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 10 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8253: 2015 М'ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості/ Н. Богатко, Н. Бухалова, Т. Приліпко, О. Хіцька; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ ); чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

Сфера застосування: стандарт установлює методи хімічного аналізування свіжості м'яса птиці, а саме: визначання пероксидази, визначання продуктів первинного розпаду білків у бульйоні, визначання аміаку та солей амонію, визначання масової частки летких жирних кислот, визначання кислотного числа жиру, визначання пероксидного числа жиру.

ДСТУ 8220: 2015 Птиця свійська. Технологічний процес виробництва курячих племінних яєць. Загальні вимоги/ В. Бесулін та ін.; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6 .

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу виробництва курячих племінних яєць у птахогосподарствах України, які виробляють інкубаційні яйця несучок яєчних та м'ясо-яєчних порід.

ДСТУ 8219: 2015  Птиця свійська. Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів. Загальні вимоги/ В. Бесулін та ін.; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу вирощування курчат-бройлерів на підлозі у птахогосподарствах України.

ДСТУ 8217: 2015 Птиця свійська. Технологічний процес вирощування ремонтного молодняку індиків. Загальні вимоги/ В. Бесулін, В. Гордієнко, П. Каркач, П. Кузьменко; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид.офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу вирощування ремонтного молодняку індиків у птахогосподарствах України.

ДСТУ 8222: 2015 Птиця свійська. Технологічний процес інкубації яєць. Загальні вимоги/ В. Бесулін, В. Бреславець, Т. Царенко; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу інкубації яєць птиці свійської.

ДСТУ 8218: 2015 Птиця свійська. Технологічний процес отримання перо-пухової сировини. Загальні вимоги/ В. Бесулін, В. Гордієнко, П. Каркач, А. Качан; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу отримання перо-пухової сировини у птахопереробних господарствах.

ДСТУ 8221: 2015 Птиця свійська. Технологічний процес утримання батьківського стада індиків. Загальні вимоги/ В. Бесулін та ін.; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технологічного процесу утримання батьківського стада індиків різних ліній і кросів у птахогосподарствах.

ДСТУ 3136:2017 Птиця сільськогосподарська для забою.   Технічні умови/ Техн. ком. стандартизації "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення", Ін-т тваринництва НААНУ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3136-95;  чинний від 2019-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на живу сільськогосподарську птицю (курей, качок, індиків, гусей, цесарок, перепілок, мускусних качок, фазанів, крижнів) та дику птицю (дичину), яку вирощують для виробництва м'яса у мисливських та інших господарствах. Цей стандарт установлює вимоги до птиці, призначеної для забою на м'ясокомбінатах, у забійних цехах птахофабрик.

ДСТУ 8762:2018 Яйця індичі харчові та інкубаційні. Технічні умови/  Техн. комітет стандартизації "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення", Ін-т тваринництва НААН, Держ. дослід. станція птахівництва НААН України. - Вид. офіц. - Взамен Увед. вперше (зі скасуванням ДСТУ 1947-95); Введ. с чинний від 2019-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 13.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на індичі харчові яйця, призначені для харчування населення і промислового переробляння, та на індичі інкубаційні яйця, які використовують для виведення молодняку і установлює вимоги щодо якості індичих харчових та інкубаційних яєць.


Статті періодичних видань


Білкові продукти від переробки вторинної сировини птахопереробної галузі / Л.І. Войцехівська, О.В. Франко, Ю.І. Охріменко, А.В. Гавриленко //Продовольчі ресурси: Збірник наукових праць . - 2019. - №13. -  С. 51-58. - Бібліогр. в кінці ст.

Бурдо, О.Г. Кінетика та енергетика зневоднення м'яса птиці в умовах вакууму та мікрохвильового поля/ О.Г. Бурдо, Н.М. Поварова, Л.А. Мельник //Харчова наука і технологія. - 2018. - Т.12, Вип.4. -  С. 117-127. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Вплив додаткового введення магнію в раціон на продуктивність курчат-бройлерів   / О.В. Гавілей, С.М. Панькова, Л.Л. Полякова, Г.В. Чорна //Вісник аграрної науки . - 2021. - №6. -  С. 42-49. - Бібліогр. в кінці ст.. - Ін-т продресурсів НААН

Вплив застосування технології Sous Vide на різні види м'яса птиці/ В.М. Пасічний, Д.В. Гармаш, О.С. Рамік, Б.А. Кохан //Харчова промисловість. - 2018. - №24. -  С. 70-76. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Гіренко, Н.І. Економічна ефективність виробництва напівфабрикату "Фарш з м'ясом птиці та рослинними гідробіонтами"/ Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 93-101. - Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження органолептичних та функціонально-технологічних показників м'ясних хлібів із викоритсанням м'яса птиці механічного обвалювання/ В.І. Тищенко, Н.В. Божко, В.М. Пасічний, В.В. Браженко //Науковий вісник ЛНУВМБ ім.С.З.Гжицького. - 2019. - Т.21, №91. - 3-8. - (Серія "Харчові технології")

Дослідження споживчих і функціонально-технологічних показників напівкопчених ковбасок на основі баранини, виготовлених з використанням МПМО індичого та протеїну насіння коноплі / В.М. Пасічний та ін.//Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6.-  С. 115-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Експериментальне обгрунтування ефективності дезінфікуючого засобу "Біолайд" для знешкодження бактеріальних інфекцій в умовах промислового птахівництва/ О.М. Чечет та ін. //Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2021. - Вип.22, №2. -  С. 402-411. - Бібліогр. в кінці ст.

Касяненко, О. Аналіз динаміки чисельності поголів'я птиці в Україні / О. Касяненко, О. Нестеренко //Біологія тварин . - 2022. - Т.24, №2. -  С. 41.

Копитець, Н.Г. Оцінка цінової ситуації на ринку м'яса птиці/ Н.Г. Копитець, В.М. Волошин //Економіка АПК. - 2019. - №11, жовтень. -  С. 42-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Палій, А.П. Контамінація м'яса тварин і птиці та засоби її зниження / А.П. Палій, К.О. Родіонова, А.П Палій //Харчова наука і технологія. - 2017. - Т.11, вип.4 (грудень). -  С. 64-71. - Бібліогр. в кінці ст. - Анот. і ключ. сл. паралельно англ. та рос. мовою

Удосконалення  технології ковбасних виробів з використанням білково-жирової емульсії на основі курячого жиру/ В.М. Пасічний;  О.І. Гащук,  О.Є. Москалюк,  А.Я. Гуралевич //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №2. -  С. 121-128. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою

Шайко, А.С. Результати вивчення основних біологічних властивостей лактобактерій курей, виділених в птахогосподарствах України/ А.С. Шайко //Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2021. - Вип.22, №2. -  С. 421-417. - Бібліогр. в кінці статі.

Шуляр, Альона Оцінка технологічних параметрів виробництва продукції птахівництва   / Альона Шуляр, Аліна Шуляр, С. Омелькович //Біологія тварин . - 2022. - Т.24, №2. -  С. 78.

bottom of page