top of page

Виставка «Санітарно-гігієнічна безпека харчових виробництв»

Виставка «Санітарно-гігієнічна безпека харчових виробництв»

Санітарно – гігієнічна безпека харчових виробництв


663

В65

Войналович, О.В. Охорона праці в галузі (харчові технології): підруч./ О.В. Войналович, Є.І. Марчишина; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 582 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 431.- ISBN 978-611-01-1228-4

У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах оброблення риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.

637.1

Г 46

Гігієна виробництва молока на молочній фермі. Практичний посібник для виробників сирого товарного молока щодо дотримання правил гігієни. - К.: Мінагропрод України, 2006. - 26 с.: іл.

У посібнику містяться детальні вимоги до правил гігієни та рекомендації щодо належної практики виробництва: основні джерела забруднення сирого молока, тварини та їх розміщення, місце для доїння корів, доїльне обладнання, ємності для зберігання та охолодження молока, приміщення для зберігання молока, основні принципи забезпечення гігієни молока на фермі, витяги з законодавства ЄС.

663

Г46

Гігієна та санітарія переробних підприємств: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.В. Семко, Т.М. Головко; Харківський держ. біотехнологічний ун-т. - Харків: Світ Книг, 2022. - 222 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 211. - ISBN 978-966-2678-74-1

Навчальний посібник містить матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців з галузі харчових технологій, у тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

663

Г 79

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія, санітарія і гігієна вирбництв з основами НАССР : лабораторний практикум/ Н. М. Грегірчак, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 274 с.: іл. - Бібліогр.: с.265-269 . - ISBN 978-966-612-214-1

Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи якості НАССР. Наведено сучасні методи визначення мікробіологічних показників у сировині, напівфабрикатах та готових продуктах, склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.

663

Г93

Гудзь, С.П.  Санітарна мікробіологія: підруч/ С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 348 с.: іл. - Бібліогр.: с.285- 288 . - Предм. покажч.: с.336-343 . - ISBN 978-617-10-0250-0

В підручнику подано матеріал, що характеризує мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, грунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів, процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров'я людини.

663.4

Д36

Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. ДСанПІН 4.4.4.-152-2008/ розробники: А.М. Пономаренко,  А.А. Григоренко,  М.М. Максимчук,  М.О.  Лавриненко,  Н.І. Шапошнікова; Держ. сан.-епід. служба. - Вид. офіц. - К., 2008. - 47 с.

: Санітарні правила - обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт, який встановлює санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги до устаткування і утримання всіх діючих підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. Вимоги цих санітарних правил повинні виконуватись постійно і в повному обсязі на всій території України.

665.1

Д36

Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002/ розробники: П.Ф. Петік,  В.В. Гірман,  Л.І. Зінченко,  С.П. Капшук,  Г.І. Лисенко; УкрНДІОЖ, Асоціація "Укроліяпром". - К.: Центр інформ. технологій, 2008. - 100 с. - Бібліогр.: с.94-100

Санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової промисловості, незалежно від форм власності та підпорядкування.

61

Д81

Дуденко, Н.В. Основи фізіології та гігієни харчування : підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557. - ISBN 978-966-680-427-6

У підручнику показана роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності людини. Розглянуті нові норми споживання, обгрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп (дітей та людей похилого віку), різних професійних груп населення. Наводяться дані  щодо гігієни  та безпеки харчування.

681

Ж69

Жидецький, В.Ц.  Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навч. посіб./ В.Ц. Жидецький; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр вищої освіти; Укр. акад. друкарства. - 2-е вид., допов. - Львів: Афіша, 2000. - 176 с.: ил, табл.. - Бібліогр. с.169-172

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів і засобів щодо збереження здоров'ята працездатності користувачів комп'ютерів.

663

К89

Кузьмін, О.В. Харчова та санітарна токсикологія: навч. посіб./ О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова; НУХТ, Нац. авіаційний ун-т, МАУП. - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 556 с.: іл. - Бібліогр.: с.538-551 . - ISBN 978-966-289-383-0

В навчальному посібнику наведено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки, визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.

637.1

М59

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи/ О.М. Бергілевич, В.І. Семанюк, В.В. Касянчук и др. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.: рис. - Слов. термінів.: с. 316-319

У посібнику узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності.

64

Н49

Нелепа, А.Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. напр. підгот.  "Харчові технології та інженерія"  спец. "Технології в ресторанному господарстві"/ А.Є. Нелепа, В.Д. Ванханен, С.Б. Литко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т екон. і  торг. ім. М. Туган-Барановського, Каф. технології харч.. - 2-е вид.,  допов. і перероб. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 230 с. - Бібліогр.: с.228-229

У навчальному посібнику приведені основні завдання, які стоять перед гігієною харчування як наукою і харчовою санітарією як підгалуззю профілактичної медицини . Розглянуті фактори зовнішнього середовища та їх вплив на стан здоров'я.

61

О-92

Охорона праці і пожежна безпека: зб., № 4. (124). квіт/ гол. ред. Олександр Дзюба. - К.: ТОВ "МЕДІА-ПРО", 2021. - 88 с.: іл.

Видання пропонує ряд нововведень, що стосуються охорони праці і пожежної безпеки.

637.5

П31

Пешук, Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів: підручник для вузів/ Л.В. Пешук; НУХТ. - Київ: Центр учбової літератури, 2019. - 389 с.: іл. - Бібліогр.: с.332-334 . -Алф.-предм. покажч.: с. 325-331. - ISBN 978-611-01-0219-3

Підручник складається з трьох частин. Перша частина знайомить з анатомією і фізіологією сільськогосподарських тварин і птиці. В другій частині наводиться основна сировина м'ясопереробної галузі - порідний склад, методи розведення, конституція, екстер'єр тварин, їх вирощування та відгодівля. Третя частина  присвячена вивченню основ епідеміології, промислової санітарії.


Автореферати дисертацій


639

Г 85

Гриневич, Н. Є. Обгрунтування системи санітарно-гігієнічних заходів за замкнутого водопостачання в індустріальних рибницьких господарствах України: автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 16.00.06/ Н. Є. Гриневич; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми, 2018. - 40 с.: рис. - Бібліогр.: с.30-36

В результаті дослідження отримано нові дані про закономірності колонізації мікрофлорою різних типів наповнювачів біофільтра під час запуску та функціонування установки замкнутого водопостачання (УЗВ) для вирощування райдужної форелі. Доведено необхідність застосування способу знезараження води в УЗВ ультрафіолетовою бактерицидною лампою, що унеможливлює безпечну дезінфекцію без порушення мікробіоценозу біофільтра.

637.2

З-14

Загоруй, Л.П. Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження: автореф. дис. ... канд. ветеринарних  наук: 16.00.09/ Л.П. Загоруй; Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Іжицького. - Львів, 2008. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-18

637.1

З 16

Зажарська, Н. М.  Критерії оцінки безпечності якості молока кіз: автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 16.00.09/ Н. М. Зажарська; Держ. науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. - Суми, 2018. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.31-36

В роботі розроблені нові науково-практичні прийоми щодо вдосконалення методів оцінювання безпечності та якості козиного молока. Запропоновано виключити зі стандарту "Молоко козине. Сировина. Технічні умови: ДСТУ 7006:2009" вимоги до густоти та кислотності козиного молока, знизити вимоги до вмісту жиру і білку, а вимоги до вмісту соматичних клітин і бактеріального забруднення привести у відповідність до європейських нормативів.

637.1

К84

Крушельницька, Н.В. Вплив санітарної обробки доїльного устаткування на бактеріальні біоплівки при отриманні молока сирого: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.06/ Н.В. Крушельницька; М-во аграр. політики та продовольства України, Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі визначено вплив фізико-хімічних чинників і мийно-дезінфікуючих засобів на процес формування і руйнування бактеріальних біоплівок. При розробці мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного устаткування необхідно підбирати таку робочу концентрацію засобу, яка діє бактерицидно не лише на планктонні форми, а й на бактерії, сформовані у біоплівки.

637.1

К95

Кухтин, М.Д. Теоретичне обгрунтування ветеринарно-санітарних нормативів і розроблення системи контролю виробництва молока коров'ячего незбиранного охолодженого: автореф. дис...д-ра ветеринарних наук: 16.00.06/ М.Д. Кухтин; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів: ЛНУВМБ ім. С.З Гжицького, 2011. - 39 с: табл. - Бібліогр.: с.31-36

Розроблено концепцію санітарно-гігієнічного нормування молока незбиранного екстра-гатунку.

632

П 24

Пельо, І.М.  Обгрунтування регламентів безпечного застосування пестицидів та їх сумішей в інтегрованих системах захисту овочевих культур як пріоритетна гігієнічна проблема: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.01/ І.М. Пельо; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2014. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с. 31-37

В роботі науково обгрунтовані  та розроблені методологічні та методичні підходи до здійснення санітарного нагляду за застосуванням бакових сумішей і комбінованих пестицидів в овочівництві. Керуючись розробленими методами, проведені гігієнічні дослідження і дана оцінка потенційної небезпечності з позиції гігієни праці, гігієни харчування та екогігієни застосування бакових сумішей пестицидів в овочівництві. Науково обгрунтовані  гігієнічні нормативи вмісту речовин в повітрі, воді, грунті і харчових  продуктах.

663

С 40

Сірик, А. О.  Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ А. О. Сірик; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - К., 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.1618

В дисертації розроблено математичні моделі інформаційного об'єкта та інтелектуального агента в структурі інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці. Отримала подальший розвиток методика пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості.

639

Ф 74

Фодченко, І. А. Санітарно-гігієнічна оцінка чорноморських мідій за вмістом хлорорганічних пестицидів: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.09/ І. А. Фодченко; Держ. науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. - Суми, 2018. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

У роботі проведено моніторинг вмісту залишкової кількості хлорорганічних пестицидів у морській воді та мідіях прибережних зон Одеського регіону. Модифіковано способи відбору проб та визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у чорноморських мідіях за використання газової хроматографії.

663

Я97

Ященко, О.В. Гігієнічна оцінка харчової та біологічної цінності грибів, культивованих на поживних середовищах з додаванням наноцитратів біометалів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.02.01/ О.В. Ященко; Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Нац. Академії мед. наук України". - К., 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі вивчено вплив цитратів біометалів на ріст міцелію грибів, особливості акумукляції  їх міцелієм, встановлено основні закономірності цих процесів. Досліджено біодоступність металів, акумульованих міцелієм грибів та їх безпечність, а також харчову та біологічну цінність міцелію грибів. Виявлено позитивний вплив цих цитратів на синтез міцелієм білка, жиру, полісахаридів і вітамінів та встановлено підвищення біологічної цінності білка і жиру.


Державні стандарти


ДСТУ ISO 45001:2019, (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування / Робоча група, створена наказом ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. -  На заміну ДСТУ ОНSAS 18001:2010;  чинний від 2021-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до системи управління охороною здоров'я і безпекою праці (ОЗіБП), а також містить настанови щодо їх застосування, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров'я, що пов'язані з виробництвом, та активно вдосконалюючи свої показники діяльності у сфері ОЗіБП.

ДСТУ ISO/HL7 16527:2019, (ISO/ HL7 16527:2016, IDT) Інформатика у сфері охорони здоров'я. Функційна модель системи записів щодо здоров'я особи HL7, випуск  1 (PHRS FM)  / Техн. комітет  стандартизації "Інформаційні технології", Міжнар. наук.-навчал. центр інформ. технологій і систем. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 66 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 65.

Сфера застосування: PHR-S HL7 визначає стандартизовану модель тих функцій, які можуть бути подані в системах записів щодо здоров'я особи.

ДСТУ ЕN 16743:2018, (ЕN 16743:2016, IDT)  Устатковання для харчової промисловості. Автоматичні промислові машини для нарізання. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", Відокремл. підрозділ Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Наук.-дослід. та проект. ін-т стандартизації і технологій екобезпеч. та орган. продукції". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ЕN 16743:2016 (ДСТУ ЕN 16743:2016, IDT); чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 32 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 31.

Сфера застосування: цей стандарт встановлює вимоги щодо проектування та виготовлення автоматичних промислових машин для нарізання (слайсери) та допоміжних пристроїв. Автоматичні промислові машини для нарізання (слайсери) використовують для різання м'яса та ковбасних виробів, сиру або інших кускових харчових продуктів, які можна нарізати за допомогою одного або декількох ножів, призначені для режиму різання скибочками (слайсами), часточками.

ДСТУ EN  15861:2017, (EN 15861:2012, IDT) Харчові переробні машини. Камери коптильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни: пер. з англ./ Техн. ком. стандартизації "Молоко, м"ясо та продукти їх переробки", ДП "НДІ "Еластик". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 15861:2014; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 17 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 17

Сфера застосування: цей стандарт установлює основні вимоги щодо безпеки та гігієни під час конструювання, виготовлення, експлуатації коптильних камер, застосовуваних у харчовій промисловості.


Статті періодичних видань


Система управління професійними ризиками на виробництві: [вдосконалення організації охорони праці на цукрових підприємствах]/ В.З. Шишков, Я.В. Нирко, К.Є. Мухіна, А.В. Шишков //Цукрова галузь. - 2019. - №4 (квітень). -  С. 5-10; Цукрова галузь. - 2019. - №5 (травень). -  С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст.. - ІПДОНУХТ

Новітні технології гігієни в пивоварінні. Diversey DiverCraft: інновації для чистоти пивоваріння //Пиво. Технології та Інновації. - 2019. - №1-2. -  С. 70-71.

Паска, М.З.  Експрес-метод гігієнічного контроля якості удосконалення м'ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною/ М.З. Паска, О.Б. Маслійчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 181-186. - Бібліогр. в кінці ст.

Санітарна обробка молочного устаткування. Нові підходи //Мир продуктов. - 2019. - №5 (октябрь). -  С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст.

Шамріна, О. Охорона фірмового стилю пивного закладу/ О. Шамріна //Пиво. Технології та Інновації. - 2019. - №1-2. -  С. 30-31.

Виникнення, доля й побічна дія залишкових рівнів консервантів і активних відбілювальних речовин у стічних водах виробництва засобів особистої гігієни/ Марія Латіф та ін. //Хімія і технологія води. - 2020. - Т.42, №6, листопад-грудень. -  С. 636-645. - Бібліогр. в кінці ст.

Оцінка ефективної дії дезінфікуючих засобів. Для санітарної обробки молочного обладнання/ М.Д. Кухтин та ін. //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 26-28. - Бібліогр. в кінці ст.

Виникнення, доля й побічна дія залишкових рівнів концентратів і активних відбілювальних речовин у стічних водах виробництва особистої гігієни/ Марія Латіф та ін. //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.42, №6. -  С. 636-645. - Библиогр. в конце ст.

Виробнича гігієна понад усе //М'ясні технології. - 2021. - №2. -  С. 36.

Про актуальність токсиколого-гігієнічної оцінки і ринкової регуляції дієтичних добавок рослинного походження, виготовлених  Mitragyna speciosa Korth (сімейство Rubiaceae)/ Н.В. Кудріль та ін.  //Єдине здоров'я та проблеми харчування України. - 2021. - №2. -  С. 30-43. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page