top of page

Виставка «Селекційно – генетичні розробки в рослинництві»

Виставка «Селекційно – генетичні розробки в рослинництві»

Селекційно-генетичні розробки в рослинництві


633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб, №30/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва, гол. ред. В.В. Кириченко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2022. - 126 с.: іл.

Опубліковані статті з актуальних питань генетичних ресурсів рослин за напрямами: ідентифікація зразків генофонду рослин, зберігання генетичних ресурсів рослин, виділення джерел і донорів цінних ознак рослин, реєстрація колекцій і зразків генофонду рослин.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб, №31/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, НЦ генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2022. - 131 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ генетичних ресурсів рослин, з питань збереження генофонду рослин, ідентифікації зразків генофонду рослин.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб., №32/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В. Бугайов,  Н.І. Васько; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Нац. центр генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2023. - 94 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані наукові статті з різних аспектів роботи з генетичним різноманіттям рослин.

633.1

Д55

Добір генотипів для мас-селекції кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів: наук.-метод. рек/ Л.М. Присяжнюк, Ю.О. Гончаров, Л.Г. Максімова та ін.; Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Наук.-дослід. ін-т аграрного бізнесу. - 2-ге вид. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с. 17-18

В методичних рекомендаціях представлено результати досліджень, авторами запропоновано функціональні маркери для визначення алельного стану ключових генів каротиногенезу у кукурудзи з метою їхньої ідентифікації та добору вихідного селекційного матеріалу.

633.1

К43

Кириченко, В.В. Гетерозис, методи визначення поліморфізму у кукурудзи: навч. посіб./ В.В. Кириченко, Л.М. Чернобай, С.С. Бабаніна; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Харк. нац. техн. ун-т сільск. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 108-119. - ISBN 978-617-8009-10-6

В навчальному посібнику викладено становлення, розвиток та сучасний стан вивчення ефекту гетерозиса та поліморфізм інбредних ліній кукурудзи. А також застосування різних маркерних систем у вивченні генетичної різноякості ліній в різних системах схрещувань. Видання рекомендоване викладачам, студентам, магістрам та науковим співробітникам вузів і науково-дослідницьких установ.

633

К49

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко, Л.О. Рябовол, С. П. Полторецький та ін.; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0

У монографії наведено теоретичне узагальнення  і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного  за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів, резистентних до абіотичних чинників, зокрема , засолення, посуха  та дії важких металів. Висвітлено основні  прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.

58

О-66

Орлюк, А.П. Генетичний аналіз: навч. посіб./ А.П. Орлюк, В.В. Базалій; Херсонський держ. аграр. ун-т. - Стереотип. вид. - Херсон: Олді-плюс, 2019. - 218 с.: іл. - Бібліогр.: с.214 . - ISBN 978-966-2393-78-1

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми  для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення  частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам.

663

П56

Пономарьов, П.Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням: навч. посіб./ П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова; М-во освіти і науки України; Львівська комерційна академія. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 126 с. - Бібліогр.: с.114-116. - Алф.-предм. покаж.: с.123-124

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з ГМО та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення ГМО інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

633.8

С70

"Соя: селекція, виробництво і використання для розв'язання глобальної продовольчої  проблеми": тези доповідей міжнародної наук.- практ. конф. 8-9 серпня 2011р/ М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т кормів НААН, Укр. асоціація виробників і переробників сої. - Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2011. - 60 с. -  Назва парал. на англ. мові

Представлені матеріали доповідей конференції, в яких висвітлені питання: роль сої у розв'язанні глобальної продовольчої проблеми; соя у світових і національних ресурсах білка і олії; адаптивна технологія вирощування сої; сучасні технології; соя і соєві продукти на світовому і національному ринках.

57

Т35

Терновська, Т.К. Генетичний аналіз: навч. посіб./ Т.К. Терновська; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 336 с.: іл. - Бібліогр.: с.335. - ISBN 987-966-518-544-4

Вміст посібника визначається програмою курсу "Загальна генетика" як першої з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання у світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна.

карфентразон--метрибузин--гербіциди дифлуфенікану

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics, Том 55. №3. трав.-черв./ редкол:. А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 276 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: пшениця озима--баклажани

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, том 55. №4. лип.-серп./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  І.М. Гудков,  Н.В. Заіменко; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 367 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: помідор, пшениця озима--біостимулятори

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб., Том 55. №5(325). верес.-жовт./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков, голов. ред.  В.В. Моргун; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: ВД "Академперіодика", 2023. - С.371-460. - Бібліогр. в кіні ст.

В збірнику опубліковані статті науковців Інституту фізіології рослин і генетики з різних питань біологічних наук.

Автоферати дисертацій

663.1

Б 91

Бурлака, О.М. Розробка технології генетичної трансформації рослин за допомогою вуглецевих нанотрубок: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.20/ О.М. Бурлака; НАН України, Державнв установа  "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2016. - 23 с. - Бібліогр.: с.  16-20

У роботі представлено результати підбору ефективних умов для нековалентної біологічно сумісної функціоналізації ВНТ для застосування у генетичній інженерії. Показано формування стабільних полідисперсних колоїдних водних систем ВНТ, функціоналізованих з використанням ДНК, суміші НТФ, АТФ, бичачого сироваткового альбуміну, екстракту скловидного тіла та гумату натрію.

633.1

К 22

Карелов, А.В. Поліморфізм генів стійкості до грибних захворювань у сортів пшениці м'якої української селекції: автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.22/ А.В. Карелов; НАН України. - К., 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

В роботі виявлено вплив окремих генів на середній бал польової стійкості до біотрофних фітопатогенів та відсутність впливу на середній врожай у сортовипробуванні. Встановлено закономірності комбінування алелів досліджених генів у вибірках залежно від року районування, а також їх зв'язок із рекомендаціями з вирощування сортів у різних кліматичних зонах України.

633.1

К 60

Колесник, О.О. Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів пшениці м'якої озимої та асоціації алелів мікросателітних локусів і господарсько цінних ознак: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.22/ О.О. Колесник; НАН України, Держ. установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2015. - 23 с: табл. - Бібліогр.: с. 18-21

Дисертаційна робота присвячена дослідженню алельного різноманіття за МС-локусами, диференціації та ідентифікації сучасних сортів пшениці селекції  СГ І- НЦНС 2003-2013 років реєстрації. Проаналізовано внутрішньосортову неоднорідність та розподіл частот алелів МС-локусів, які мають селективну та адаптивну цінність для Півдня України, а також проведена паспортизація  сучасних сортів пшениці м'якої озимої за даними алельного складу МС-локусів.

636

К 89

Кузів, М.І. Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби Західного регіону України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.01/ М.І. Кузів; Ін-т розведення і генетики тварин. – с. Чубинське Київ. обл., 2018. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.30-35

В роботі розроблено спосіб оптимізуючого відбору та спосіб формування високоцінних генотипів у популяціях молочної худоби. Доведено доцільність й перспективність використання у селекційній роботі з чорно-рябою худобою розроблених параметрів добору тварин.

663

О-16

Облап, Р.В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук:03.00.15/ Р.В. Облап; Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київської обл., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-41

Запропонована в роботі методологія становить сукупність методів, в яких послідовності ДНК як основи спадкового матеріалу живих організмів (вірусів, бактерій, рослин, тварин) використовуються для молекулярно-генетичного маркування ряду ознак, що дають змогу контролювати низку показників безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

57

Ш95

Шульга, С.М. Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну: автореф. дис. ... д-ра біол. наук:03.00.20/ С.М. Шульга; Ін-т харч. біотехнології і геноміки НАНУ України. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.36-41

В роботі представлено дослідження з розроблення технології сухого знежиреного лецитину (суміші фосфоліпідів) з фосфатидного концентрату олії соняшника, з подальшим використанням як сировини для створення ліпосомальних форм фармацевтично активних інгредієнтів. Запропоновано новий підхід до лікування хвороби Альцгеймера із врахуванням  ключової ролі ліпосомальної форми куркуміна.

Державні стандарти

ДСТУ ISO 21572:2006 Продукти харчові. Методи аналізу для визначення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Методи, які грунтуються на аналізі білків (ISO 21572:2004, IDT). - Вид. офіц. - Уведено вперше;  чинний від 2007-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 20 с.: рис., табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.19. - 55.60 грн.

Кл.слова: антигени--антитіла--імуноферментне аналізування--соя

ДСТУ  ISO 24276:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (ISO 24276:2006,  ITD). - Уведено вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.16

Кл.слова: кислота, обладнання, реагенти, терміни, застосування

ДСТУ 5021:2008 Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 2. Метод визначання генетично модифікованих організмів. - Вид. офіц. -  Уведено вперше; чинний від 2010-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 17

Кл.слова: боби, праймер, проба, ДНК

ДСТУ 5021.1:2008  Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб. - Вид. офіц. -  Уведено вперше; чинний від 2010-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 9 с. -

Кл.слова: БОБИ, ПРОБИ, ПАРТІЯ, ЕКСТРАГУВАННЯ

ДСТУ 8667:2016 Культури овочеві. Молекулярно-генетичний метод ідентифікації сортів і гібридів/ Н. Баштан, О. Гузеватий, Т. Івченко и др.; Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (ІОБ УААН), ТК "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-10-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 18 с: табл.

ДСТУ 8628:2016 ДНК-технології в рослинництві. Терміни та визначення понять/ розробники: І. Балашова,  Ю. Сиволап,  С, Чеботар ; ПБЦ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 34 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 33-34

Сфера застосування:стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері ДНК-технологій.

Статті періодичних видань

Байструк-Глодан, Л.З.  Джерела цінних ознак для селекції багаторічних трав/ Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом'як, Г.З. Жапалеу //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 78-89. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: генетичні, ресурси, колекційні зразки, бобові культури, злаковий, сорт, зерно, урожайність, продуктивність--багаторічні, трави

Ведмедєва, К.В.  Ідентифікація світлих забарвлень крайових квіток соняшнику, обумовлених рецесивним станом генів CU та LU / К.В. Ведмедєва, Т.В. Махова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 6-12. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Кл.слова: генотип, ідентифікація, лінії, забарвлення, селекційно-генетичні методи, вирощування

Генетичне різноманіття зразків ознакової колекції озимої твердої пшениці за макаронними властивостями як основа для створення нових сортів/ А.В. Ярош, В.К. Рябчун, Л.А. Вечерська та ін. //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 43-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: колекція, колекційні зразки, пшениця, озима, продуктивність, властивості, макаронні, хлібопекарська, урожайність, джерело--вихідний матеріал

Дзіцюк, В.В. Хромосомні аберації у корів, отриманих різними методами розведення/ В.В. Дзіцюк, Х.Т. Братиця //Аgricultural Science and Practice. - 2023. - Vol.10, №1. -  С. 24-30. - Ст. англ. мовою

Кл.слова: чистопородність, породи, тваринництво, молочні, дослідження, генетична, структура--аберації--хромосом

Катрій, В.Б. Фізіолого-біохімічні та генетичні особливості ячменю як продукту функціонального харчування/ В.Б. Катрій, О.І. Рибалка, Б.В. Моргун //Фізіологія рослин і генетика . - 2021. - Т.53, №6. -  С. 463-483. - Бібліогр. в кінці ст.

Кір'ян, В.М. Генетичне різноманіття рослин Чернівецької та Тернопільської областей  України/ В.М. Кір'ян, Л.А. Глущенко, Р.Л. Богуславський //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 22-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: генетичні, ресурси, колекції, рослини, культурні, дикі, зразки, вирощування

Литвиненко, М.А. Вплив пшенично-житніх транслокацій на урожайність та елементи продуктивності рослин пшениці м'якої озимої на півдні України/ М.А. Литвиненко, Є.А. Голуб, Я.С. Фанін //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 36-47. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: рекомбінантні лінії--генетичне середовище--ГЕНОТИП--біотичні фактори

Моргун, В.В. Нові наукові напрями генетичного поліпшення злакових культур/ В.В. Моргун, О.І. Рибалка, Б.В. Моргун //Фізіологія рослин і генетика . - 2021. - Т.53, №3. -  С. 187-215. - Бібліогр. в кінці ст.

Особливості зразків кукурудзи з колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за антиоксидантними властивостями та цінними господарськими ознаками/ Ю.В. Харченко, Л.Я. Харченко, О.В. Анциферова, В.В. Поздняков //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 88-97. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: антиоксиданти, кукурудза, вирощування,  генетичні, ресурси, колекції, зразки, використання, оцінка--антиоксидантна активність

Павлих, Р.С. Ступінь ураження ліній та гібридів соняшнику несправжньою борошнистою росою в залежності від кліматичних умов   / Р.С. Павлих, Н.М. Кутіщева //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 65-74. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Кл.слова: соняшник, гібрид, кліматичні, умови, генетичний, селекція--неспражня борошняна роса--збудник

Рябчун, В.К. Стан Національного генбанку рослин України у військовий час 2022 року/ В.К. Рябчун, Н.В. Кузьмишина, Р.Л. Богуславський //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 11-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: колекції, система, зразки, екологічні проблеми, продовольчі, використання, лікарських рослини

Сорока, А.І. Стійкість до засолення калусних культур льону олійного / А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 28-34. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Кл.слова: льон, олійний, генотип, насіння, сорти, концентрація, калус, селекційно-генетичні методи, параметри, ефективність, дослідження

bottom of page