top of page

Виставка «Теоретичні та наукові основи харчових виробництв»

Виставка «Теоретичні та наукові основи харчових виробництв»

ТЕОРЕТИЧНІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ВИРОБИЦТВ


До Дня харчової та переробної промисловості України


663

А64

Аналіз природних об'єктів і продуктів харчування: метод. рек. до лабор. робіт/ уклад.: М.М. Воробець,  І.М. Кобаса,  В.В. Дійчук,  В.В. Дійчук,  А.В. Сачко; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 56 с. - Бібліогр.: с.53

Методичні рекомендації містять вказівки до лабораторних робіт. Мета видання - допомогти студентам набути практичних навичок володіння сучасними методиками та методами контролю природних об'єктів і харчових продуктів. Розглядаються приклади з виробництва молока, хліба, пива. Подаються посилання на вимоги діючих нормативних документів щодо якості та безпеки продуктів харчування.


663

Г 65

Гончаренко, Б.М.  Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підруч./ Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2014. - 530 с.: рис. - Бібліогр.: с.524-526 . - ISBN 978-966-612-163-2

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати рівня, складу й фізично-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об'єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп'ютерно-інтегрованих систем на базі мереж.


61

Д81

Дуденко, Н.В. Основи фізіології та гігієни харчування: підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557 . - ISBN 978-966-680-427-6

У підручнику показана роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності людини. Розглянуті нові норми споживання, обгрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп (дітей та людей похилого віку), різних професійних груп населення. Наводяться дані  щодо гігієни  та безпеки харчування.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., . № 2 (53)/ ред. колегія: М.Г Проданчук,  М.В. Величко,  Я.М. Гончарук; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2020. - 114 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст ст. англ. та укр. мовами.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., . № 1 (54)/ ред. колегія: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузаєва; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2021. - 98 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст англ. та укр. мовами.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., . № 2 (55)/ ред. колегія: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2021. - 120 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст англ. та укр. мовам.и


663

З-91

Зубар, Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для ВНЗ/ Н.М. Зубар. - К.: Кондор, 2020. - 302 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-302 . - ISBN 978-617-7939-15-2

В підручнику викладені теоретичні основи харчових виробництв, дана характеристика технологічних процесів, функціонально-технологічних властивостей основних нутрієнтів та перетворення їх при виробництві харчової продукції. Розглянуто технологічне забезпечення якості продуктів харчування.


663

К89

Кузьмін, О.В. Харчова та санітарна токсикологія: навч. посіб./ О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова; НУХТ, Нац. авіаційний ун-т, МАУП. - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 556 с.: іл. - Бібліогр.: с.538-551 . - ISBN 978-966-289-383-0

В навчальному посібнику наведено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки, визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.


663

М 54

Методи визначення фальсифікації товарів: підруч./ А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова , С.О. Дубініна и др. - Київ: Професіонал, 2021. - 272 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-370-131-8

Підручник охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікаційних товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.


663

Н25

Наноматеріали та нанотехнології: методи аналізу та контролю: конспект лекцій/ Н.Ф. Кущевська, О.Я. Терещенко, О.А. Папроцька, В.В. Малишев; Університет "Україна". - К.: Ун-т "Україна" , 2018. - 81 с.: іл. - Бібліогр.: с.71-80

Конспект лекцій подає необхідний мінімум знань про наноматеріали та їх застосування в харчовій галузі, в медицині, при виробництві парфюмерно-косметичної продукції, текстильних виробів з антимікробними властивостями, при виробництві побутової хімії та в інших галузях.


663

О-75

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підруч./ К.О. Самойчук, В.С. Бойко, В.О. Олексієнко и др; за ред. К.О. Самойчука; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - К.: ПрофКнига, 2020. - 428 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7762-05-7

В підручнику висвітлені питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання харчових і переробних виробництв: машини і обладнання для механічного впливу на перероблювану сировину, обладнання для різання, подрібнення харчових продуктів та овочів, сепарування сумішей, гомогенізації


663

С 24

Свідло, К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: підруч./ К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: Світ Книг, 2020. - 225 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 223. - ISBN 978-966-2678-09-3

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів.


Автореферати дисертацій


663

Г 24

Гацан, В. В.  Продуктова інноваційна політика харчових підприємств: автореф.  дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В. В. Гацан; Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2018. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено фактори формування та роль інноваційного клімату у реалізації продуктової інноваційної політики підприємств харчової промисловості. Здійснено оцінку рівня стійкості стереотипу сприйняття продукції харчових підприємств. Визначено результативність продуктової інноваційної політики на підприємствах харчової промисловості та пріоритетність поліпшення складових продуктової інноваційної політики.


663

Б 48

Бердар, М. М. Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.04/ М. М. Бердар; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Чернігів, 2018. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.29-36

В роботі обгрунтовано методологічні підходи до оцінки розвитку підприємств харчової промисловості в сучасних умовах. Визначено чинники впливу на якісно нові зміни їх стану для забезпечення конкурентоспроможності за умов інституційних змін. Підкреслено важливу роль інновацій у активізації конкурентних переваг підприємств цієї сфери, особливо на ринках країн ЄС, що потребує поглиблення маркетингових досліджень на засадах консюмеризму, брендингу, запровадження світових стандартів якості продукції.


663

З - 69

Змієвський, Ю. Г. Наукові засади баро- та електромембранних процесів харчових технологій: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Ю. Г. Змієвський; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 40 с.: рис. - Бібліогр.: с. 29-37

В дисертації науково обгрунтовано раціональні режими та рівень концентраційної поляризації процесу нанофільтрації молочної сироватки. Обгрунтовано режими процесу формування діананофільтрації молочної сироватки. Розкрито механізми масоперенесення в модифікованих іонообмінних  та полімерних мембранах, доведено їх ефективність. Запропоновано апаратурно-технологічні схеми комплексної переробки молочної сироватки та концентрованих розчинів цукрового виробництва. Результати досліджень впроваджені у виробництво на підприємствах молочної та спиртової галузі.


663

М 33

Матвієнко, Д. Г. Методика радіологічних досліджень та оцінки якості вимірювань харчових продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02/ Д. Г. Матвієнко. - Одеса, 2019. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі розроблено нову методику радіохімічного аналізу харчових продуктів на вміст радіонуклеїдів із застосуванням біоіндикаторів, яка підвищила точність вимірювань, що в свою чергу вплинуло на якість продукції. Розроблено спеціалізовану комп'ютерну  систему для збирання, аналізу і візуальної інтерпретації даних медико-радіологічного і харчового моніторингів, що включає базу даних, засоби графічного представлення інформації, програмне забезпечення задач охорони довкілля і карторафічного моделювання техногенних забруднень.


663

С 40

Сірик, А. О.  Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ А. О. Сірик; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - К., 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.1618

В дисертації розроблено математичні моделі інформаційного об'єкта та інтелектуального агента в структурі інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці. Отримала подальший розвиток методика пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості.


663

П 57

Попадюк, О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О. В. Попадюк; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 23 с.: рис. - Бібліогр.: с. 19-21

В роботі здійснено аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності бізнесу та діагностику впровадження соціальної відповідальності. Розроблено інтегровано-соціальну модель розвитку підприємства в умовах євроінтеграції.


663

Ш49

Шеремет, О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.О. Шеремет; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. - Одеса, 2020. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-37

В роботі розроблено концептуальну модель застосування платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стьратегій у харчовій промисловості. Сформовано концептуальгу основу предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості, коли за рахунок адаптивної та мультикативної моделі динамічного ряду забезпечується моделювання внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів.


663

Ц75

Цихановська, І.В. Наукове обгрунтування технологій харчових продуктів ізполіфазною структурою з використанням наночастинок оксидів заліза: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ І.В. Цихановська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 47 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-44

В дисертації запропоновано таку концепцію роботи: сформований у ході виробництва функціонально-технологічний потенціал наночастинок мінерального походження, зокрема оксидів заліза, зумовлений фізико-хімічними показниками і колоїдними властивостями, є основою для вдосконалення і розроблення наукоємних харчових нанотехнологій, адаптованих для різних умов виробництва в харчовій галузі. Експериментально доведено раціональні технологічні параметри виробництва харчової добавки "Магнетофуд" на основі оксидів заліза.


663

Г61

Головко, Т.М. Наукове обгрунтування технологій продуктів оздоровчого призначення , збагачених на ессенціальні мікронутрієнти: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ Т.М. Головко; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.29-39

В роботі на основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано й доведено наукову концепцію про застосування в технологіях харчових продуктів харчової сировини, дієтичних добавок йодобілкової та селен-білкової та на основі хелатних комплексів дозволить забезпечити цільове надходження до організму ессенціальних мінеральних речовин із метою корегування або стабілізації білково-мінерального стану людини.


663

К92

Купріна, Н.М.  Теоретико - методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.03/ Н.М. Купріна; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - Одеса, 2021. - 39 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-36

В науковій роботі розроблено концепцію імпаритетної реструктуризації суб'єктів харчової промисловості України  на базі системи принципів, головним з яких є принцип імпаритету, відповідно до макроцілей, які забезпечують вирішення загальнодержавних завдань економічного розвитку країни. Запропоновано методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб'єктів, який базується на встановленні відповідності рівня конкурентоспроможності суб'єкта національної економіки.


663

Л44

Ленерт, С.О. Наукове обгрунтування технологій холестеринознижуючої харчової продукції: автореф. дис. ... д-ра техн.наук:05.18.16/ С.О. Ленерт; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2021. - 45 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-42

В дисертації вперше розроблено модель корекції дефіциту фітостеролів у раціоні харчування людини. Комплексно досліджено хімічний склад, зокрема стероїдний комплекс, біологічну цінність арахісу, гречки та проса, поширених в Україні. Розроблено раціон харчування як харчову систему зниження холестеринового тиску на організм людини.  Доведено соціально-економічну ефективність виробництва холестерино знижувальної харчової продукції.


663

О-54

Олішевський, В.В. Науково-технічні засади застосування наноматеріалів для інтенсифікації масообмінних процесів харчових виробництв: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.12/ В.В. Олішевський; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-40

Дисертація присвячена вирішенню важливої проблеми, що полягає у використанні наноматеріалів із структуро- та агрегатоутворюючими властивостями для інтенсифікації процесів екстрагування, пресування, очищення та мікронутрієнтного збагачення харчових продуктів. Результати досліджень впроваджені у виробництво на підприємствах цукрової, хлібопекарської, молочної промисловостей.

bottom of page