top of page

День науки в Україні

День науки в Україні

День науки в Україні. Проєкт «Наукова книга»


678

Б43

Белошенко, В.А. Твердофазная экструзия полимеров: моногр./ В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; Национальная академия наук Украины, Донецкий физико-технический ит-т им. А.А. Галкина. - К.: Наукова думка, 2008. - 208 с: рис. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с.188-205 .

В монографии рассмотрены основные разновидности метода твердофазной экструзии полимеров, включающие как традиционные, связанные с формоизменением заготовки - плунжерную и гидростатическую экструзию, так и основанные на простом сдвиге. Описаны устройства и оборудование, используемое на практике, технические применения процесса твердофазной экструзии.

56

Б52

Берченко, О.И. Атлас известковых водорослей позднего девона Украины: моногр./ О.И. Берченко; Ин-т геологических наук. - К.: Наукова думка, 2003. - 102 с.: ил. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с.87-90 . - ISBN 966-00-0108-8

У монографії наведено комплекси водоростей по кожному з досліджених регіонів, а також стратиграфічне поширення установлених видів. Виконано палеоконструкцію вивчених басейнів седиментації пізньодевонських відкладів.

50

Б63

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак и др. - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

В монографії запропоновано моделі реалізації обчислювальних механізмів управління екологічним станом і якістю води дніпровських водосховищ. Отримані результати можуть бути використані для розроблення прогнозних оцінок впливу зміни клімату на біорізноманіття та біологічні ресурси водосховищ з метою екологічно збалансованої експлуатації їх екосистем.

50

В 51

Виноградов, О.К.  Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот (неповносолоні моря Європи): моногр/ О.К. Виноградов, Ю.І. Богатова, І.О. Синьогуб; ДУ "Ін-т морської біології". - К.: Наукова думка, 2020. - 456 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.429-453 . - ISBN 978-966-00-1755-9

У монографії  розглянуто абіотичні й біотичні особливості екосистем акваторій морських портів на прикладі Чорноморсько-Азовського басейну, їх значення для збереження різноманіття аборигенних видів гідробіонтів і акліматизації чужорідних.

662

З-26

Заміщення природного газу альтернативними паливами: моногр./ І.М. Карп, Є.Є Нікітін, К.Є. П'яних, К.К. П'яних; НАНУ, Ін-т газу. - К: Наукова думка, 2019. - 231 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 219-225 . - ISBN 978-966-00-1679-8

Розглянуто стан проблеми заміщення природного газу альтернативними паливами, наведено можливі обсяги заміщення та ресурсну базу. Значну увагу приділено технологіям газифікації вуглецевмісної сировини. Дано рекомендації щодо вибору технології газифікації залежно від її призначення та виду вихідного палива.

50

К64

Кондратюк, С.Я.  Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія/ С.Я. Кондратюк; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2008. - 335 с.: рис., табл.. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Бібліогр.: с.293-323 .-  Алф. покажч. латин. назв: с.324-332

У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України.

669

К73

Котречко, С.А. Предельная прочность. Кристаллы, металлы, конструкции : моногр./ С.А. Котречко, Ю.Я. Мешков; Национальная академия наук Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. - К.: Наукова думка, 2008. - 295 с: рис., табл.. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Библиогр.: с.284-293 . - 44.00 грн

В монографии изложены результаты молекулярно-динамического моделирования  деформирования металлических наночастиц и разработанные на их основе представления об атомистике процессов потери устойчивости, деформации и разрушения идеальных кристаллов и металлических наночастиц.  Рассмотрена статистическая модель хрупкого разрушения поликристаллов, основанная на концепции зародышевых трещин.

50

К82

Кріль, Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м.Київ): моногр./ Т.В. Кріль; Ін-т геологічних наук. - К.: Наукова думка, 2015. - 160 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"; Молоді вчені). - Бібліогр.: с. 149-158. - ISBN  978-966-00-1490-9

У монографіє розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти  геологічного середовища урбанізованих середовищ на прикладі Києва. Подано методику оцінки  уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень.

55

Л 64

Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент: моногр./ Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, Ю.В. Колтун; НААН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - К.: Наукова думка, 2018. - 159 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.139-153 . - ISBN 978-966-00-1625-5

У монографії розглянуто фундаментальну проблему сучасної геології:формування та еволюція осадових комплексів давніх континентальних окраїн, визначення ролі у цих процесах різних факторів літогенезу. Створено серію карт геолого-палеоокеанографічних карт обстановок седиментації та виділено осадові асоціації для окремих епох пізнього мезозою та кайнозою Карпато-Чорноморської континентальної окраїни Тетісу.

336

Л84

Луніна, І.О.  Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: моногр./ І.О. Луніна; НАНУ, Ін-т економічного прогнозування. - К.: Наукова думка, 2006. - 432 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. . - ISBN 966-00-0640-3

У монографії запропоновано теоретичну концепцію реформування системи міжбюджетних відносин. Досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обгрунтовано пропозиції щодо реформування ключових елементів системи державних фінансів України.

330

М69

Михалевич, М.В. Моделирование переходной экономики. Модели. Методы. Информационные технологии: монография/ М.В. Михалевич, И.В. Сергиенко; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им.  В.М. Глушкова. - К.: Наукова думка, 2005. - 670 с: табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 647 – 667

Рассмотрены математические модели процессов, происходящие в переходной экономике, и методы, используемые для расчетов на основе этих моделей. Особое внимание уделяется наличию несовершенной конкуренции на отдельных сегментах национального рынка, протекционистских отношений между производителями и государством и "мягких" бюджетных ограничений.

57

М59

Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях: моногр./ Т.П. Пирог, Г.О. Іутинська , А.П. Софілканич, А.Д. Конон; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, НУХТ. - К.: Наукова думка, 2016. - 279 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.225-269 . - ISBN 978-966-00-1524-1

У монографії наведено дані щодо інтенсифікації синтезу мікробних поверхнево-активних речовин на різноманітних промислових відходах в олієжировій, цукровій , молочній промисловості, сільському господарстві.

663.1

П32

Підгорський, В.С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу: монографія/ В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська, Т.П. Пирог; НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. - К.: Наукова думка, 2010. - 328 с: табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 277-323 . -  Спис. використ. скор. : 324

У монографії викладено фізіологічні основи регуляції та інтенсифікації технології мікробного синтезу полісахаридів, поверхнево-активних речовин, авермектинів, бактеріальних добрив. Описано основні шляхи регуляції культивування мікроорганізмів у біотехнологічних процесах. Для біотехнологів, мікробіологів, біохіміків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Біотехнологія" та "Біологія".

349

П68

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах: моногр./ Д.В. Бусуйок, П.В. Кулинич, М.Л. Муравська; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - К.: Наукова думка, 2015. - 197 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-00-1491-6

В монографії розкриваються особливості правового забезпечення публічно-приватного партнерства при здійсненні органами управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель.

50

П77

Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти: моногр./ В.Д. Романенко, Ю.Г. Крот, Т.Я. Киризій. - К.: Наукова думка, 2012. - 101 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.100-110 . - ISBN 978-966-00-1141-0

В монографії досліджено  фізіолого-біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до змін умов середовища як теоретичні основи управління процесами функціонування біоплато. Наведено результати роботи інженерної гідрофітної гідроспоруди, розробленої для доочищення стічних вод.

343

П83

Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми): моногр./ О.М. Костенко, О.О. Кваша, М.І. Сірий та ін.; НАНУ, Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - К.: Наукова думка, 2014. - 320 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-00-1403-9

Монографія присвячена висвітленню найбільш актуальної та складної проблеми юридичної науки та практики - протидія злочинам у сфері службової  та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Висвітлено окремі кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми протидії злочинам, що вчиняються особами у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також питання судового контролю за попереднім ув'язненням у механізмі кримінально-процесуального забезпечення протидії службовій злочинності.

663.2

С 24

СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей: моногр./ Т.А. Жилякова, О.А. Горобченко, О.Т. Николов, Г.В. Голубничая; под ред. А.Я. Кириченко; Нац. академия наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. - К.: Наукова думка, 2015. - 111 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с.102-108 . - ISBN 978-966-00-1495-4

В монографии изложены результаты исследования диэлектрических свойств биотехнологических жидкостей - вина и виноматериалы. Изучена комплексная диэлектрическая проницаемость модельных систем, сусел, столовых, шампанских вин и виноматериалов, крепких и десертных вин. Проведена оценка гидратации основных компонентов вин. Показана возможность оценки качества вина по его диэлектрическим характеристикам, измеренных на двух СВЧ-частотах (9,2 ГГц и 36 ГГц ).

621.39

Т38

Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторінгових мережах: монографія/ Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів,С.В. Фраєр; НАНУ,Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - К.: Наукова думка, 2010. - 375 с: граф., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 347-367

Список скороч.:с. 3 - 6

У монографії запропоновано методи та алгоритми комплексної обробки, кодування та передачі інформації в процесі тривалого моніторингу станів об'єктів різноманітної природи. Аналізуються шляхи мінімізації інформаційних потоків у моніторингових мережах. Для фахівців та інженерів, що розробляють високоінтелектуальні засоби обробки, кодування і передачі інформації, сучасні інформаційні технології, а також аспірантів і студентів кібернетичних спеціальностей.

339

Ч-44

Чепурко, Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ: моногр/ Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов, В.М. Галицький; НАНУ, І-т соціології. - К.: Наукова думка, 2010. - 174 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.120-122 . - ISBN 978-966-00-1073-4

У монографії розглянуто головні аспекти створення й функціонування СОТ, соціальні та економічні наслідки приєднання України до СОТ,  зміни на ринку праці, загальні наслідки вступу України до СОТ для всіх галузей економіки.

681

Ш 64

Широков, В.А. Комп'ютерна лексикографія: моногр./ В.А. Широков; НАНУ, Укр. мовно-інформ. фонд. - К.: Наукова думка, 2011. - 351 с: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.342-347

В монографії розглянуто сучасні програмні засоби, які застосовуються в комп'ютерній лексикографії, викладено метод та основи формування віртуальних лексикографічних лабораторій - ефективного й перспективного інструментального засобу підтримки сучасного лексикографування.

678

Ш92

Штомпель, В.И. Структура линейных полиуретанов: монография/ В.И. Штомпель, Ю.Ю. Керча; отв. ред. Е.В. Лебедев; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. - К.: Наукова думка, 2008. - 247 с: рис., табл. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Библиогр.: с.222-245 .

В монографии приведены результаты структурных исследований линейных полиуретанов полиблочного строения и их иономерных производных, которым присуща псевдодвухфазная морфология. Рассмотрены имеющиеся данные о процессах структурообразования при формировании полимерметаллических комплексов в объеме линейных полиблочных полиуретанов.

621.3

Щ61

Щерба, А.А. Моделирование и анализ электрических полей энергетических объектов: монография/ А.А. Щерба, М.М. Резинкина; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - К.: Наукова думка, 2008. - 248 с: рис. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Библиогр.: с.233-245 .

В монографии предложен новый подход к моделированию и исследованию трехмерных электрических полей в неоднородных средах с включением сложной и изменяющейся во времени конфигурации, в частности, в высоковольтной твердой полимерной изоляции, системах заземления, теле человека.  Разработана разностная схема решения систем трехмерных эллиптических уравнений для моделирования полей в открытых областях энергетических объектов.

bottom of page