top of page

Овочі. Товарознавство та експертиза

Овочі. Товарознавство та експертиза

663

С42

Скалецька, Л.Ф. Товарознавство продукції рослинництва: Навч. посіб. для вузів/ Л.Ф. Скалецька, Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський; Мінагропром України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2005. - 495 с.: табл.. - Бібліогр.: с. 478-479. - Предм. покажч. с. 480-493

В навчальному посібнику викладені технологічні характеристики різних видів продукції рослинництва, методи підготовки до реалізації партій зерна різного цільового призначення, плодоовочевої, технічної сировини, продуктів переробки зерна, плодів та овочів, правил оформлення супровідних документів та методик оцінки товарних партій свіжої та консервованої продукції

рослинництва.


663

О-66

Орлова, Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: підруч. для студ. вузів/ Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - Вид. третє, перероб. та допов. - К.: КНТЕУ, 2013. - 515 с.: іл.- (Товарознавство). - Бібліогр.: с.495-515 - Предм. покажч.:с. 491-494

У підручнику висвітлено будову та класифікацію фруктів, ягід, овочів, грибів, досліджено ринок плодоовочевої і грибної продукції. Розглянуто проблему безпечності генетично модифікованих організмів в харчовій продукції.


632

К21

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб./ С.В. Станкевич, І.П. Леженіна , І.В. Забродіна, Л.В. Жукова; Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 460 с.: іл. - Бібліогр.: с.390-395 . - ISBN 978-617-7912-85-8

В посібнику висвітлено стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур. Описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення  ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фітогельмінтологічної експертизи.


635

М54

Методика-класифікатор проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність/ С.І. Кондратенко, О.М. Могильна, О.В. Хареба и др; НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - 2-ге вид., доп. і доопр. . - Вінниця: ТОВ Твори;, 2019. - 66 с.: табл. - Бібліогр.: с. 61-62. - ISBN 978-966-949-325-5

У методиці-класифікаторі висвітлено морфо-біологічні ознаки рослин салату посівного та мінливість їхніх параметрів залежно від генотипу і умов вирощування. Удосконалено методику проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність.


663

Ю16

Юдічева, О.П. Товарознавство. Малопоширені овочі: навч. посіб./ О.П. Юдічева; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - 2-ге вид.. - К.: Ліра-К, 2022. - 236 с.: табл. - Бібліогр.: с. 233. - ISBN 978-966-2609-65-3

Матеріал посібника висвітлює питання товарознавчих властивостей малопоширених овочів і викладений відповідно до програми дисципліни Товарознавство.


Автореферати дисертацій


664.8

С 73

Сподар, К.В. Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.15/ К.В. Сподар; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі проаналізовано сучасні методи оцінки якості продовольчих товарів рослинного походження та виявлено їх недоліки. Розроблено та науково обгрунтовано прийоми та параметри нового способу підготовки проб томатоовочів до товарознавчого аналізу, основними особливостями якого є отримання плазми, що характеризується фазовою зворотністю відносно операцій заморожування-розморожування.


Державні стандарти


ДСТУ ЕЭК ООН FFV - 05:2007 Баклажани. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЄК ООН FFV-05:1998, IDT)/ Ю. Пилипенко, І. Мазуренко, О. Невесела та ін.; Технічний комітет стандартизації Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки (ТК 24), ДНДПКІ Консервпромкомплекс. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2008-10-01.- К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 11 с. - (Національний стандарт України)


ДСТУ 8625:2016 Овочі. Методи фітопатологічного контролю в період зберігання/ Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП УкрНДНЦ , 2017. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на моркву, буряк столовий, цибулю ріпчасту та встановлює методи фітопатологічного контролю під час зберігання.


ДСТУ 8012:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації типів вегетативно розмножуваних підщеп яблуні/ розробники: Л. Баршабова, Т. Кондратенко, В. Гончарук, Н. Бельдій, М. Загинайло; Укр. ін-т експертизи сортів рослин Держ. служби з охорони прав на сорти рослин. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 11-12

Сфера застосування: стандарт поширюється на всі типи вегетативно розмножуваних підщеп для сортів яблуні роду Malus Mill, а також установлює порядок їх ідентифікації під час досліджень на відмінність, однорідність і стабільність, з метою надання охорони прав на тип підщепи як об'єкт інтелектуальної власності.

bottom of page