top of page

Економіка. Менеджмент. Організація виробництва
№1 2024

658

Е45

Економіка підприємства: підруч./ за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 615 с. - Бібліогр.: с.610-614

УДК 663 /.664(061):658

Головна увага в підручнику  приділена висвітленню  фундаментальних і прикладних питань  управління підприємством  у ринкових умовах господарювання.

336

Л84

Луніна, І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: моногр./ І.О. Луніна; НАНУ, Ін-т економічного прогнозування. - К.: Наукова думка, 2006. - 432 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. . - ISBN 966-00-0640-3

У монографії запропоновано теоретичну концепцію реформування системи міжбюджетних відносин. Досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обгрунтовано пропозиції щодо реформування ключових елементів системи державних фінансів України.

336

Л84

Луніна, І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: моногр./ І.О. Луніна; НАНУ, Ін-т економічного прогнозування. - К.: Наукова думка, 2006. - 432 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. . - ISBN 966-00-0640-3

У монографії запропоновано теоретичну концепцію реформування системи міжбюджетних відносин. Досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обгрунтовано пропозиції щодо реформування ключових елементів системи державних фінансів України.

349

П68

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах: моногр./ Д.В. Бусуйок, П.В. Кулинич, М.Л. Муравська; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - К.: Наукова думка, 2015. - 197 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-00-1491-6

В монографії розкриваються особливості правового забезпечення публічно-приватного партнерства при здійсненні органами управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель.

339

Ч-44

Чепурко, Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ: моногр/ Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов, В.М. Галицький; НАНУ, І-т соціології. - К.: Наукова думка, 2010. - 174 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.120-122 . - ISBN 978-966-00-1073-4

У монографії розглянуто головні аспекти створення й функціонування СОТ, соціальні та економічні наслідки приєднання України до СОТ,  зміни на ринку праці, загальні наслідки вступу України до СОТ для всіх галузей економіки.

bottom of page