top of page

Обладнання. Тара. Упаковка
№2 2024

681

Д58

Довгий, С.О. ІТ-інфраструктура як базова складова цифрової трансформації: моногр./ С.О. Довгий, О.В. Копійка. - К.: ІТГІП НАНУ, 2023. - 458 с.: іл. - Бібліогр.: с.394-421

В монографії основний акцент зроблено на використання сервісів ІТ-інфраструктури для цифрової трансформації. Метою впровадження цифрової трансформації є збільшення цінності за рахунок інновацій, винаходів, досвіду клієнтів або ефективності.

620

Е-62

Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками: моногр/ редкол.: О.М. Суходоля,  Ю.М. Харазішвілі,  Г.Л. Рябцев, за ред. О.М. Суходолі; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр безпекових досліджень. - К.: ВД "Бук-Друк", 2023. - 151 с.: іл. - Бібліогр.: с.131-134

У монографії узагальнено цикл досліджень, спрямованих на розвиток і застосування системного підходу з реалізації державної політики у сфері енергетичної безпеки. Представлена методологія аналізу сфери енергетичної безпеки та модель управління ризиками.

002

І74

Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток. [Матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф.,  14-16 листоп. 2022 р., м. Київ]: колект. моногр/ за заг. ред. С.О. Довгого; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору, ДУ "Науковий гідрофізичний центр НАНУ", КНУБА. - К.: ТОВ "Видавництво "Юстон", 2022. - 248 с.: іл. - Бібліогр. в кінці. ст. - ISBN 978-617-7854-76-9

До колективної монографії включені сучасні розробки та досягнення вчених за матеріалами конференції.

628

П78

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки = Problems of water supply, sewerage and hydraulics: наук.-техн. зб, Вип.36/ редкол.: М.-Д. Валери,  А. Васильєв,  М. Гіроль, А.М.,  С.І. Криль; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - К.: КНУБА, 2021. - 65 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті, присвячені науково-технічним питанням при розрахунках, проектуванні та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на базі основних гідравлічних закономірностей.

661

П78

Проданчук, М.Г. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти: моногр./ М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий; Ін-т гігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. - К.: Наукова думка, 2000. - 127 с.: табл. - Бібліогр.: с.114-123

УДК 661.185:631.17

У монографії розглянуто значення поверхнево-активних речовин для різноманітних галузей промисловості та економіки, зокрема для агропромислового комплексу України. Надано їх токсиколого-гігієнічну характеристику та показано вплив на якість довкілля і організм людини.

bottom of page