top of page

Огляд періодичних видань інших галузей
№6 2024

016

К21

Vasili Nazarovici Karazin: Biobibliografie = Василь Назарович Каразін: Біобібліографічний покажчик/ Ін-т культурної спадщини. - Кишинеу, 2023. - 276 с. - Біографічна довідка укр. мовою

Біобібліографічний покажчик стане в нагоді всім, хто хоче дізнатися про життєвий і творчий шлях видатного вченого епохи Просвітництва Василя Назаровича Каразіна.

811.111(03)

Б20

Балабан, Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля/ Т. Балабан; Фонд "Сейбр-Світло", Фод сприяння демократії Посольства США. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - 399 с. - (Термінографічна серія. СловоСвіт; №1)

Словник-довідник містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правничі та суміжні з ними терміни. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів.

56

Б52

Берченко, О.И. Атлас известковых водорослей позднего девона Украины: моногр./ О.И. Берченко; Ин-т геологичнских наук. - К.: Наукова думка, 2003. - 102 с.: ил. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с.87-90 . - ISBN 966-00-0108-8

У монографії наведено комплекси водоростей по кожному з досліджених регіонів, а також стратиграфічне поширення установлених видів. Виконано палеоконструкцію вивчених басейнів седиментації пізньодевонських відкладів.

50

В 51

Виноградов, О.К.  Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот (неповносолоні моря Європи): моногр/ О.К. Виноградов, Ю.І. Богатова, І.О. Синьогуб; ДУ "Ін-т морської біології". - К.: Наукова думка, 2020. - 456 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.429-453 . - ISBN 978-966-00-1755-9

У монографії  розглянуто абіотичні й біотичні особливості екосистем акваторій морських портів на прикладі Чорноморсько-Азовського басейну, їх значення для збереження різноманіття аборигенних видів гідробіонтів і акліматизації чужорідних.

50

В68

Волошин, Д.В. Економіко-екологічні аспекти запобігання небезпечним змінам клімату (методологія, завдання, механізми)/ Д.В. Волошин; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - К.: Наукова думка, 2005. - 277 с.: іл. - Бібліогр.: с.154-164

У науковому виданні досліджені методологічні та практичні основи розробки системи економіко-екологічних механізмів запобігання негативним наслідкам глобальної зміни клімату. Проблеми трансформації клімату проаналізовано в контексті системних програмних дій національного і міжнародного рівнів.

58

Г68

Голонасінник Одеський. Систематика, морфологія, хорологія, екотопологія, популяційна біологія, інтродукція, созологія  = Gymnospermium odessanum (DC.) Takht: моногр./ О.ф. Щербакова, В.В. Новосад, Л.І. Крицька и др; НАНУ, Нац. наук.- природн. музей. - К., 2021. - 180 с.: іл. - Бібліогр.: с.166-180

В монографії приведені особливості регіональних флор та їхній генезис. Детально аналізується  таксономія, біоморфологія, сучасна структура популяцій голонасінника, відмічаються нові місцезнаходження, подаються результати інтродукції та культивування, розглядаються питання охорони даного виду.

811.161.2 (03)

Г 61

Голоскевич, Г. Правописний словник/ Г. Голоскевич; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Львів: Апріорі, 2020. - 648 с. - ISBN 978-617-629-628-7

50

Д69

Дорогунцов, С.І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: [моногр.]/ С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НААН України. - К.: Наукова думка, 2001. - 174 с. - Бібліогр.: с.154-161. - ISBN 966-00-0725-6

В монографії запропоновано системно-динамічну модель управління безпекою. Розглянуто макро-  та мікрорівні управління техногенно-екологічною безпекою, як однієї з основних складових інтегрованої безпеки, з відповідним модельним інструментарієм та ілюстративним матеріалом.

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ Київська міська рада, Упр. охорони навколишнього природного середовища. - Вид. друге, допов. - К., 2006. - 61 с.

1

К64

Кондаков, Н.И.

Логический словарь/ Н.И. Кондаков; Ин-т философии Академии наук СССР . - М.: Наука, 1971. - 656 с.

В словаре излагаются законы и правила традиционной логики, основы математической логики, краткая история  основных логических учений. Показывается применение логики в науке, поведенческой практике мышления. Дается необходимый  минимум статей по теории познания диалектического материализма.

50

К82

Кріль, Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м.Київ): моногр./ Т.В. Кріль; Ін-т геологічних наук. - К.: Наукова думка, 2015. - 160 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"; Молоді вчені). - Бібліогр.: с. 149-158. - ISBN  978-966-00-1490-9

У монографіє розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти  геологічного середовища урбанізованих середовищ на прикладі Києва. Подано методику оцінки  уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень.

58

К95

Кучук, Н.В. Генетическая инженерия высших растений: моногр./ Н.В. Кучук; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. - К.: Наукова думка, 1997. - 152 с.: табл. - Библиогр.: с.122-150 . - ISBN 966-00-0129-0

У монографії розглянуті питання, пов'язані з отриманням трансгенних і трансгеномних рослин, основні принципи конструювання векторів і проблеми експресії генів, що переносяться, у геномах рослин. Розкриті питання трансгенних рослин у сільськогосподарських видів рослин - кукурудзи, бобових, гороху.

57

М59

Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях: моногр./ Т.П. Пирог, Г.О. Іутинська , А.П. Софілканич, А.Д. Конон; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, НУХТ. - К.: Наукова думка, 2016. - 279 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.225-269 . - ISBN 978-966-00-1524-1

УДК 57 + 504 + 663 /.664

У монографії наведено дані щодо інтенсифікації синтезу мікробних поверхнево-активних речовин на різноманітних промислових відходах в олієжировій, цукровій , молочній промисловості, сільському господарстві.

7

М65

Містобудівне проєктування. Ч. 1. Місто як об'єкт проєктування: підруч./ С.В. Ганець, А.В. Гоблик, Ю.В. Ідак и др; за ред.: Г.П. Петришин,  Ю.В. Ідак; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 309 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-308

В підручнику визначено тенденції урбанізаційного розвитку України, висвітлено питання розвитку системи розселення; визначено проблеми функціонування  сучасного міста та описано принципи просторово-планувальної  організації міської території.

50

П77

Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти: моногр./ В.Д. Романенко, Ю.Г. Крот, Т.Я. Киризій. - К.: Наукова думка, 2012. - 101 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.100-110 . - ISBN 978-966-00-1141-0

В монографії досліджено  фізіолого-біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до змін умов середовища як теоретичні основи управління процесами функціонування біоплато. Наведено результати роботи інженерної гідрофітної гідроспоруди, розробленої для доочищення стічних вод.

811.111

С60

Солтовец, Е.М. Краткий самоучитель английской грамматики/ Е.М. Солтовец. - М.: ЭКСМО, 2015. - 224 с.

На тит. л. назв.: Карманный справочник по грамматике английского языка

В самоучителе представлены основные сведения о грамматической системе английского языка. Информация дается в доступной и сжатой форме, прилагаются схемы и таблицы.

58

У45

Український ботанічний журнал = Ukrainhian Botanical Journal: зб, Вип.79. №4/ редкол.: Дірк К. Альбах,  Соломон П. Вассер,  Філіп Верлоов,  В.П. Гелюта,  Зігманатас Гуджинскас; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2022. - с. 199-268: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті із загальних питань ботаніки, в тому числі з геоботаніки, флористики, біохімії, клітинної та молекулярної біології рослин та інші статті.

58

У45

Український ботанічний журнал: зб, Вип.79. №5 = Ukrainhian Botanical Journal: зб/ редкол.: Дірк К. Альбах,  Соломон П. Вассер,  Філіп Верлоов,  В.П. Гелюта,  Зігмантас Гуджинскас; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2022. - с.271-350: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з систематики рослин, флористики, геоботаніки, біотехнології, фізіології рослин та інші статті.

58

У45

Український ботанічний журнал = Ukrainhian Botanical Journal: зб, Вип.79. №6/ редкол.: Дірк К. Альбах,  Філіп Верлоов,  В.П. Гелюта,  Зігмантас Гуджинскас,  П. Ланге; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2022. - с.355-420: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань систематики рослин, геоботаніки, клітинної та молекулярної біології, екології та інші статті.

58

У45

Український ботанічний журнал = Ukrainhian Botanical Journal: зб, Вип.80. №1 (474)/ редкол.: Дірк К. Альбах,  І.І. Чорней,  П. Ланге,  Я. Дідух,  Д.В. Дубина; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2023. - 114 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань систематики, географії, геоботаніки рослин, грибів та інші статті.

58

У45

Український ботанічний журнал: зб., Том 80. №3 (476)/ редкол.: Дірк К. Альбах,  І.І. Чорней,  П. Ланге,  Я. Дідух; НАНУ. - К., 2023. - с.173-298: іл.

В збірнику опубліковані статті з усіх напрямів ботаніки та мікології.

58

У45

Український ботанічний журнал: зб., Том 80. №4(477)/ редкол.: Дірк К. Альбах,  І.І. Чорней,  П. Ланге,  Я. Дідух; НАНУ. - К., 2023. - с.301-376: іл.

В збірнику опубліковані статті з усіх напрямів ботаніки та мікології.

58

У45

Український ботанічний журнал: зб., Том 80. №5(478)/ редкол.: Дірк К. Альбах,  І.І. Чорней,  П. Ланге,  Я. Дідух; НАНУ. - К., 2023. - с.381-434: іл.

В збірнику опубліковані статті з усіх напрямів ботаніки та мікології.

58

У45

Український ботанічний журнал: зб., Том 80. №6(479)/ редкол.: Дірк К. Альбах,  І.І. Чорней,  П. Ланге,  Я. Дідух; НАНУ. - К., 2023. - с.430-502: іл.

В збірнику опубліковані статті з усіх напрямів ботаніки та мікології.

811.161.2

У45

Український правопис/ НАНУ; Нац. акад. наук України. - 2-ге вид., без змін. - К.: Наукова думка, 2023. - 392 с. - ISBN 978-966-00-1888-4

Нова редакця Українського правопису подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал.

631.4

Ф50

Фізична деградація орних грунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення): наук. вид./ В.В. Медведєв, І.В. Пліско, С.І. Крилач и др; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 110 с.: іл. - Бібліогр.: с.100-109 . - ISBN 978-617-8009-01-4

У науковому виданні розглянуто процеси деградації орних грунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій, неповноцінного екологічного функціонування грунтів і зниження їх продуктивності. З метою покращення ситуації вказано на необхідність моніторингу грунтових процесів та заходів з відновлення деградованих земель.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics, Том 55. №3. трав.-черв./ редкол:. А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 276 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, том 55. №4. лип.-серп./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  І.М. Гудков,  Н.В. Заіменко; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 367 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб., Том 55. №5(325). верес.-жовт./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков, голов. ред.  В.В. Моргун; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: ВД "Академперіодика", 2023. - С.371-460. - Бібліогр. в кіні ст.

В збірнику опубліковані статті науковців Інституту фізіології рослин і генетики з різних питань біологічних наук.

bottom of page