top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Список нових надходжень №2 2023 р.

633.1

Ш37

Шевченко, Л.А. Особливості застосування мікробного препарату поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для оптимізації продукційного процесу культури: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Л.А. Шевченко; НААН України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропромислового вир-ва. - Чернігів, 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-20

В роботі вперше науково обгрунтовано доцільність застосування у технології вирощування кукурудзи агроприйому, який включає бактеризацію насіння та обробку рослин під час вегетації мікробним препаратом. Поглиблено знання про механізм біометричних, морфогенетичних, фізіологічних та біохімічних змін у рослинах кукурудзи за впливу розробленого агроприйому, що забезпечує оптимізацію продукційного процесу культури, який дозволяє підвищити урожайність зерна та покращити якість продукції та отримати додатковий прибуток.


631.3

Ш 61

Шимко, А.В. Обгрунтування параметрів підкопувально-сепарувального робочого органа картоплезбиральної машини: автореф. дис. ... канд. техн. наук/ А.В. Шимко; Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль, 2020. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень обгрунтовано раціональні конструктивні параметри запропонованого підкопувально-сепарувального робочого органа, які дозволили забезпечити високу ступінь розущільнення грунту та зниження енергетичних витрат. Технічне рішення захищено 5 патентами на корисну модель України.


Державні стандарти

ДСТУ EN 12965:2018( EN 12965:2003 +A2:2009, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО) та їхні захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки: пер. з англ/ Технічний комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. -  На заміну ДСТУ EN 12965:2014; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2021. - 14 с.: іл. - Бібліогр.: с.14

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги безпеки та методи їх перевіряння для конструювання та виготовлення карданних валів відбирання потужності та їхніх захисних кожухів, які з'єднують самохідну машину (або трактор) з першою нерухомою підшипниковою опорою приєднуваної машини, описуючи способи усунення або зменшення ризиків, які потребують спеціальних вимог.


ДСТУ EN 12525:2018 (EN12525:2000+A2:2010, IDT )

Сільськогосподарські машини. Наватажувачі фронтальні. Вимоги щодо безпеки/ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN12525:2014; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 15 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги безпеки і методи їх перевіряння для конструювання та виготовлення фронтальних навантажувачів, що монтуються на сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори.


ДСТУ 8122:2015

Насіння, макухи та шроти хрестоцвітних культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 2. Спектрофотометричний метод визначання ізотіоціанатів та 5-вініл-2-тіооксазолідону/ розробники.: Г. Дем'янчук, М. Микитин; Івано-Франківський ін-т агропромислового виробництва НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння, макухи і шроти хрестоцвітних культур (ріпаку, суріпиці, гірчиці сизої і гірчиці чорної) і встановлює методи визначання вмісту ізотіоціанатів та 5-вініл-2-тіооксазолідону із застосуванням

bottom of page