top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
Список нових надходжень №1 2023 р.

664.9

Б79

Боліла, Н.О.  Споживні властивості чорноморської акули катран (Sgualus acanthias): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Н.О. Боліла; КНТЕУ. - К., 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-19

Дисертацію присвячено системному аналізу споживних властивостей чорноморської акули катран для виробництва харчових продуктів прогнозованого рівня якості і безпечності. Використання чорноморської акули катран визначених масоворозмірних характеристик доцільно за умови оцінки її споживних властивостей та розробки науково обгрунтованих рекомендацій щодо зменшення вмісту токсичних елементів в процесі технологічної обробки. Досліджено зміни споживних властивостей акули катран під час зберігання.


663

В65

Войналович, О.В. Охорона праці в галузі (харчові технології): підруч./ О.В. Войналович, Є.І. Марчишина; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України.- К.: Центр учбової літератури, 2021. - 582 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 431. - ISBN 978-611-01-1228-4

У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах оброблення риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.


663

Г46

Гігієна та санітарія переробних підприємств: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.В. Семко, Т.М. Головко; Харківський держ. біотехнологічний ун-т. - Харків: Світ Книг, 2022. - 222 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.211. - ISBN 978-966-2678-74-1

Навчальний посібник містить матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців з галузі харчових технологій, у тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.


663

Г85

Гріненко, І.Г. Наукове обгрунтування і розроблення інноваційних технологій харчової продукції та дієтичних добавок: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ І.Г. Гріненко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2021. - 40.00 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-37

В роботі науково обгрунтовано та експериментально встановлено можливість одержання збагачених солі і цукру із використанням пряно-ароматичних рослин та плодово-ягідної сировини. Науково обгрунтовано технологію одержання сухих порошків із соку інуліномісткої сировини, зокрема топінамбуру і лопуха. Науково обгрунтовано закономірності перебігу процесів ферментації листя плодово-ягідних рослин з метою створення нових перспективних напоїв.


664.9

Д46

Димань, Т. Безпека харчових гідробіонтів: підруч/ Т. Димань, Н. Гриневич, Т. Мазур; за ред. Т. Димань. - Київ: Академія, 2022. - 256 с.: табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.254-255 . - ISBN 978-966-580--648-6

В підручнику наведені загальні відомості про поживну цінність харчових морських та прісноводних організмів (гідробіонтів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об'єктів, впливі на організм людини та заходи щодо зменшення їх вмісту в харчовій продукції водного походження.

bottom of page