top of page

ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО. СОЛОДЛЩІ.
Список нових надходжень №1 2023 р.

664.1

К56

Коваль, О.О. Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ О.О. Коваль; Ін-т прод. ресурсів. - К., 2021. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18

Дисертаційну роботу присвячено експериментальному обгрунтуванню концепції інтеграції виробництва біоетанолу в технологічний процес переробки цукрових буряків у цукор, що дає змогу регулювати співвідношення товарної продукції цукор-біоетанол в залежності від попиту. Експериментально обгрунтовано технологічні режими безперервного зброджування продуктів переробки цукрових буряків іммобілізованими клітинами, що забезпечує швидкість зброджування, економію цукру на розмноження дріжджів, зменшення металоємкості бродильної апаратури та терміну бродіння.


664.1

К66

Коркач, Г.В.Науково-практичне обгрунтування та розроблення технологій кондитерських виробів з синбіотиками: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.01 / Г.В. Коркач; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2021. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 32-37

В роботі на підставі комплексу проведених досліджень у вивченні впливу синбіотичних комплексів на якість напівфабрикатів та готових кондитерських виробів удосконалено технології їхнього виробництва з коректуваням технологічних параметрів та урахуванням введення до рецептури мікрокапсульованих бактеріій і пребіотиків. Доведено ефективність використання синбіотиків у технології кондитерських виробів для надання їм лікувально-профілактичних властивостей з нормалізації кишкової мікробіоти.


664.1

С40

Сирохман, І.В. Асортимент і якість кондитерських виробів: навч. посіб./ І.В. Сирохман, В.Т. Лебединець; Львівська комерційна академія. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 636 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 633. - ISBN 978-966-364-899-6

Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації.

bottom of page