top of page

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Питання стратегічного управління та розвитку брендів є пріоритетною складовою
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Ця сфера діяльності потребує розвитку економічної науки, постійних наукових
досліджень та практичних втілень. На сьогодні актуально стоять питання пошуку
сучасних механізмів управління брендами підприємств, що базуються на поєднанні
класичних форм офлайн і сучасних онлайн-форм.
Пропонуємо переглянути роботи науковців Київського національного торговельно-
економічного університету, автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів.

Файвішенко Д.С. Стратегічне управління брендом на ринку мінеральної води:

автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.04/Д.С. Файвішенко ; КНТЕУ. – К., 2021.- 44 с.

В загальній характеристиці наукової роботи автор відзначає актуальність досліджуваної теми:.«питання стратегічного управління та розвитку брендів на ринку мінеральної води є невід’ємною складовою підвищення конкурентоспроможності національних підприємств і на сьогодні є одним із найбільш актуальних науково-практичних проблем економічної науки». Україна на сьогодні посідає четверте місце в Європі за обсягом розвіданих водних запасів, входить до групи світових лідерів за запасами мінеральних вод, їх розливу та реалізації.

В роботі вперше запропоновано методологічні підходи до прогнозування у системі стратегічного управління бренду підприємства, які базуються на ідентифікації методів прогнозування розвитку бренду та обсягів виробленої продукції, формулювання статистичного забезпечення їх реалізації, побудові усереднених трендових прогнозів. Запропонований підхід має забезпечити підвищення достовірності, отримання діапазону найбільш ймовірних значень прогнозу майбутнього стану галузі. Аналіз найпотужніших регіонів-виробників мінеральної води дозволив виділити популярні бренди, які мають найбільший попит серед споживачів даного регіону. Найбільш популярними брендами мінеральної води серед досліджуваних регіонів є «Моршинська», «Миргородська», «Borjomi», «Поляна Квасова», «BonAqua».

Розроблено методологічний базис стратегічного управління брендом в існуючій системі бренд-менеджменту. Конкретні методики рекомендовані до запровадження на підприємствах мінеральних вод: ПП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, ПП «Крістал Гласс», ТОВ «Клеффманн Груп Юкрейн», ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» та інших підприємствах. Положення, висновки та пропозиції наукової роботи застосовано в освітньому процесі Київського національного торговельно-економічного університету в дисциплінах «Бренд-менеджмент», «Корпоративний бренд-менеджмент», «Основи реклами». Основні положення дисертації висвітлено та обговорено на 37 міжнародних науково- практичних конференціях, круглих столах, форумах, конгресах.


Гранат Л.В. Управління брендом підприємства роздрібної електронної торгівлі:

автореф. дис. ...канд. екон. наук:08.00.04/Л.В.Гранат; КНТЕУ. - К., 2021- 21 с.

В роботі визначено зміст і роль брендів діяльності підприємств роздрібної електронної торгівлі (ПРЕТ), сформовано сутність понять «бренд ПРЕТ» та «інтернет-брендинг». Удосконалено теоретичні підходи до розмежування понять «інтернет-магазин»та «ПРЕТ». Розширено класифікацію брендів та інтернет-магазинів. Розкрито зміст і запроваджено інтегровану структуру системи управління брендом в цілому та її окремими елементами та запропоновано підхід до їх застосування. Охарактеризовано стан і тенденції розвитку ринку роздрібної електронної комерції в світі та в Україні. Існуюча класифікація брендів доповнена класифікаційними ознаками з урахуванням актуальних тенденцій диджиталізації маркетингового середовища; визначені предметна спрямованість: бренди офлайн-підприємств та бренди ПРЕТ; середовище походження (бренди, створені он- та офлайн), що в цілому сприяє підвищенню ефективності бренд- менеджменту завдяки більш обгрунтованому вибору релевантних методів та інструментів управління. До результатів, які мають прикладне значення має сформований портфель бренд-стратегій формування інтернет-магазину та стратегій бренд орієнтованого розвитку ПРЕТ. Для кожної зі стратегій розроблено аналітичну характеристику та рекомендовано алгоритм дій, що спрощує для ПРЕТ вибір оптимального варіанту розвитку бренда. Результати наукової роботи були опубліковані в 11 наукових працях, обговорювалися наукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

bottom of page