top of page

Основи аграрного консалтингу:підруч./М.Ф.Безкровний,М.Ф.Кропивко, Ю.І.Палеха, Т.Д.Іщенко; М-во освіти і науки України - К.:Ліра.- 2020. - 260 с.:іл.

В аграрному секторі економіки багатьох країн світу працює система аграрного консалтингу (з англ. – поширення знань), надання порад для найкращого досягнення мети, прийняття правильних рішень в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки України важливу роль відіграють дорадчі служби, експерти-дорадники з інформаційно-консультаційної діяльності. Дорадча діяльність пов’язана з наданням інформаційно-консультаційних послуг, впровадженням нових  та якісних технологій, поширенням нової професійної інформації.

Підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, керівників, фахівців сільськогосподарських підприємств, працівників дорадчих служб.

У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні.

Навчальне видання складається з восьми розділів:

В першому розділі «Поняття, мета та завдання агроконсалтингової діяльності» викладено матеріал, що розкриває перспективи розвитку дорадчої діяльності в Україні.

Державне регулювання сільськогосподарської  дорадчої діяльності в Україні забезпечує Міністерство аграрної політики та продовольства. Розроблена Програма з питань формування  мережі сільськогосподарських дорадчих служб, які повинні забезпечувати систему професійних знань, вдосконалення практичних навичок, підвищення якості та ефективності господарювання, а також розвитку сільської місцевості.

Розділ «Становлення та тенденції розвитку аграрного консалтингу в світі та в Україні» знайомить з різними моделями служб аграрного консалтингу: державна університетська, державна міністерська моделі; громадська модель; приватні консультаційні служби в складі комерційних фірм; служби, що функціонують при органах управління АПК, служби на базі вищих навчальних закладів.

Розділ «Нормативно-правове забезпечення роботи сільськогосподарських дорадчих служб»

Подається перелік основних законодавчих актів України в дорадчій діяльності. Розкриті  питання: інфраструктура ринку агроконсалтингових послуг, соціально спрямовані дорадчі послуги, комерційні дорадчі послуги, визначення вартості інформаційно-консультаційних послуг, порядок та умови проведення конкурсу на соціально спрямовані послуги та інші.

Четвертий розділ присвячений питанням комунікацій, комунікаційного процесу.

В розділі «Методи агроконсалтингової діяльності» розглядається класифікація методів агроконсалтингової діяльності, а саме: масові, групові  та індивідуальні методи роботи із сільськогосподарськими товаровиробниками. Поряд з традиційними груповими методами пропонується активні форми - мозковий штурм, ділова гра.Представлена організація та порядок проведення Дня поля з відвідуванням демонстраційних полів.

Розділ шостий «Сучасні інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності» пропонує матеріали: інформаційно-комунікаційнІ технології, бази даних науково-технічної і ринкової інформації, веб-технології, системи підтримки прийняття управлінських рішень.

Розділ сьомий докладно висвітлює консультаційний процес консалтингової діяльності: етапи процесу, діагноз проблеми, збір та аналіз інформації, аналіз фактів, планування дій, угода про консультування, презентація рекомендацій клієнту, впровадження, завершення консультування.

У восьмому розділі визначені загальні питання консультування сільськогосподарських товаровиробників. Це аналіз фінансового стану і виробничо-фінансової діяльності підприємства, експрес-аналіз підприємства, SWOT- аналіз, аналіз на основі часткових бюджетів, баланс підприємства, збір інформації для прийняття рішень.

 

В окремий розділ ввійшли розроблені додатки:

Орієнтовне положення про регіональну комісію з проведення конкурсу серед об’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги

Орієнтовний регламент роботи регіональної комісії з проведення конкурсу серед суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги

Кваліфікаційна характеристика «Сільськогосподарський дорадник», код КП 2213.2

Кваліфікаційна характеристика «Сільськогосподарський експерт-дорадник»,

код КП 2213.2

В кінці підручника подається глосарій та список літератури.

bottom of page