top of page

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України

Монографія підготовлена авторським колективом Одеської Національної академії харчових технологій. У роботі розглянуті сучасні теоретичні та методичні підходи щодо застосування економічного аналізу, аудиту для більш ефективної діяльності, конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.                                        

Авторами опрацьовано великий масив наукових джерел з питань функціонування харчових підприємств; проведені наукові дослідження, мета яких полягала в обгрунтуванні стратегії ринкових, конкурентоспроможних трансформацій в агропромисловому комплексі України. 

Монографія укладена за 8 великими розділами.


До першого розділу «Економічний аналіз як актуальний інструмент управління капіталом підприємств харчової промисловості» увійшли матеріали з питань діагностики модернізації основних засобів підприємств галузі з факторним аналізом оцінки ефективності використання основного капіталу підприємства в загальній системі управління. Представлено аналіз витрат підприємства, особливості оцінювання ефективності роботи підприємств. 

Другий розділ розглядає сучасні підходи до проведення економічного аналізу ефективної діяльності підприємств. Розроблено теоретичний та практичний аналіз витрат підприємства, особливості оцінювання ефективності роботи підприємств. Окреме місце відведено проведенню економіко-статистичного аналізу підприємств олієжирового комплексу, який є одним з найбільших в системі харчової промисловості України.

В третьому розділі монографії розглядаються соціальні аспекти використання економічного аналізу:оцінка соціальної складової в механізмі стимулювання праці персоналу підприємств. Проведено аналіз наукових робіт вчених і практиків з цього питання. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності використання персоналу для підприємств консервної промисловості. Проаналізовано розрахунок показника чистої рентабельності персоналу підприємств консервної промисловості. Результат показав, що найкращі показники рентабельності персоналу мають Одеський консервний завод та Одеський консервний завод дитячого харчування.

Матеріали четвертого розділу надають економічний аналіз діяльності провідних виробників харчової продукції та їх роль у забезпеченні продовольчої безпеки України. Розглядаються напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств зернопереробної промисловості. Визначені актуальні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі.

Матеріали п’ятого розділу розкривають  теоретико-методологічні засади використання аудиту в управлінні діяльністю підприємств харчової галузі. Зосереджена увага на особливостях застосування внутрішнього аудиту основного капіталу підприємств в системі управління.

В шостому розділі узагальнені питання організаційно-економічного забезпечення реалізації природозберігаючої функції підприємств. В дослідженні цих завдань запропоновано алгоритм формування організаційної системи екологічного управління підприємствами консервної промисловості.

Питання розвитку альтернативної енергетики на підприємствах харчової промисловості розлого проаналізовані в сьомому розділі.

Матеріали восьмого розділу висвітлюють окремі аспекти управління в системі заходів економічної безпеки підприємств харчової промисловості.

Автори монографії зазначають, що вироблені ними пропозиції дозволять виявити внутрігосподарські резерви; стануть основою для розроблення науково обгрунтованих планів, прогнозів, управлінських рішень та контролю за їх виконанням з метою підвищення ефективності діяльності харчових підприємств, забезпечення їх економічної безпеки в сучасних умовах, нарощування потенціалу та конкурентоспроможності економіки України.


Результати досліджень стануть корисними і цікавими фахівцям агропромислового комплексу, вченим, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

bottom of page