top of page

Інформативний пошук і робота з бібліотечними ресурсами

Важливе значення для науковців – фахівців різних галузей науки має уміння грамотно цитувати, анотувати, редагувати різні типи видань, складати наукові описи й огляди  тощо. Здобути теоретичну інформацію з методології наукового дослідження  допоможе  навчальний посібник, призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей).

                                                                                

Шаравара Т.О. Інформативний пошук і робота з бібліотечними ресурсами: навч. посіб. 2-е вид. стереотипне / Шаравара Т.О. – К. : Видавництво Ліра-К, 2022. – 256 с.


Навчальне видання складається з 8 тем.

                                                                                                           

Тема 1. Основи теорії бібліографічних знань. Тема розкриває поняття  «бібліографія», етапи історичного  розвитку бібліографічної діяльності від бібліотекаря Александрійської бібліотеки Каллімаха  до ХХ століття. Висвітлено види бібліографії.  


Тема 2. Бібліографування як процес виробництва бібліографічної інформації.  Матеріал знайомить користувача з інформацією, з різними видами бібліографічних ресурсів (продукцією) для пошуку  інформації та як самостійно скласти бібліографічний опис з використаних джерел  відповідно до новітніх стандартів.                 

                                      

Тема 3. Сучасна система пошуку та оброблення  інформації. Розглянуті питання  технологій пошуку і добору джерел інформації, види наукової продукції, вимоги до структури наповнення наукової праці. 


Тема 4. Наука і підготовка наукової роботи. Визначення поняття «наука», функції та завдання науки розглянуто у даній темі. Розглянуто питання про складові науково – дослідної роботи та етапи її проведення. Звертається увага як уникнути найпоширеніших помилок під час написання наукової роботи. 

                                                                            

Тема 5. Методологія дослідження. Що таке «наукова ідея, гіпотеза, закон, концепція, теорія» та якими принципами і підходами керуватися у наукових дослідженнях користувачу допоможе  даний матеріал.  


Тема 6. Методи наукового дослідження. Подана характеристика наукового методу (риси, класифікація, системність), які є важливою ланкою для вдалого наукового дослідження та уміння їхнього застосування.


Тема 7. Бібліотечна справа у світі та Україні. Матеріал знайомить користувача з принципами організації сучасних бібліотек, їх видами, класифікацією, що діють в Україні та за її межами. Особливої уваги заслуговує діяльність електронних бібліотек у країнах світу та України. Висвітлено роль НБУ ім. В.І. Вернадського, як головного науково – інформаційного центру України. Бібліотека входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Про бібліотеки Близького Сходу, їх соціальне значення в суспільстві, профіль комплектування проведено дослідження наукового співробітника НБУ ім. В.І. Вернадського – А. М. Лямця і М.Я. Мульхем.  У розділі є матеріал про історію та сьогодення Російської національної бібліотеки, скорочене найменування РНБ.  


Тема 8. Основні вимоги до дисертації та авторефератів дисертацій. Навчальний матеріал потребує дотримання структури дисертації та вимоги до змісту. Окремо подано вимоги до написання автореферату, як заключного етапу виконання дисертаційної роботи. Призначення автореферату – широке ознайомлення наукових працівників з методикою дослідження ,результатами і основними висновками дисертації. Додається перелік документів на попередній розгляд та захист дисертації.

               

У посібнику є загальний огляд рекомендаційної літератури (нормативна, допоміжна).

bottom of page