top of page

Сільське господарство. Землеробство. Тваринництво
№3 2024


016:63

А64

Англомовні  сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1929-1935): науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Частина II/ уклад.: В.А. Вергунов,  Г.М. Соловей ,  В.В. Мамрай,  Н.С. Мигашко. - К., 2019. - 200 с.

636

Б63

Біологія тварин = The Animal Biology: зб, Том 24. №3/ редкол.: Г.Л. Антоняк,  П. Бартлевскі,  Р.О. Білий,  О.І. Віщур,  О. Войтюк; Ін-т біології тварин НААН. - Львів, 2022. - 52 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані наукові статті з питань розведення і селекції тварин, фізіології, біохімії, ветеринарної медицини та інші актуальні статті.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб., №32/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В. Бугайов,  Н.І. Васько; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Нац. центр генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2023. - 94 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані наукові статті з різних аспектів роботи з генетичним різноманіттям рослин.

631.4

Е45

Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення : моногр/ М.А. Мельник, В.В. Жужа, О.І. Сидоренко, С.П. Шукайло; ДУ "Ін-т охорони грунтів України". - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 350 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.338-349 . - ISBN 978-966-289-397-7

В монографії узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення Херсонської області. Висвітлено проблемні аспекти землеробства регіону, запропоновано шляхи їх вирішення.

631.1

З-53

Землеробство та рослинництво:теорія і практика: зб., Вип.1(7)/ редкол.: І.М. Біляєва,  П.І. Бойко,  В.В. Волкогон,  В.В. Гангур,  А.В. Голодна; Ін-т землеробства НААН України. - К., 2023. - 123 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст

В збірнику опубліковані статті з питань землеробства, меліорації, агроекології, генетики, рослинництва, кормовиробництва та інші.

633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops:  зб, Том 6. №2/ редкол.: Й. Адамчик,  Г. Бекавас,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький; Ін-т зернових культур НААН України. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2022. - 198 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані статті, що стосуються наукових досліджень з питань зернових, зернобобових, круп'яних та олійних культур.

633

К66

Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип.95/ редкол.: В. Бугайов,  Ю. Векленко,  З. Дабкевічус,  Г. Демидась, гол. ред. В. Петриченко; Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля НААН України. - Вінниця, 2023. - 228 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань селекції та насінництва сільськогосподарських культур, сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та кормових культур, з питань якості та безпечності сировини та кормів.

633

К66

Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип.96/ В. Бугайов, Ю. Векленко, А. Гуцол, З. Дабкевічус; гол. ред. В. Петриченко; Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля НААН України. - Вінниця, 2023. - 215 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань селекції та насінництва сільськогосподарських культур, сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур, з питань енергозберігаючих технологій заготівлі, переробки, використання кормів і кормового білка.

631.1

К95

Кучер, Л.Ю. Економічні засади управління інноваційними проєктами підприємств аграрного сектора: теорія та практика: : моногр./ Л.Ю. Кучер; М-во освіти і науки України, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. - Харьків: ФОП Бровін О.В., 2021. - 640 с: табл.. - Бібліогр.: с. 573-638. - ISBN 978-617-8009-34-2

58

К95

Кучук, Н.В. Генетическая инженерия высших растений: моногр./ Н.В. Кучук; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. - К.: Наукова думка, 1997. - 152 с.: табл. - Библиогр.: с.122-150 . - ISBN 966-00-0129-0

У монографії розглянуті питання, пов'язані з отриманням трансгенних і трансгеномних рослин, основні принципи конструювання векторів і проблеми експресії генів, що переносяться, у геномах рослин. Розкриті питання трансгенних рослин у сільськогосподарських видів рослин - кукурудзи, бобових, гороху.

631.6

М38

Машини  та обладнання для зрошення: моногр/ В.І. Кравчук, О.П. Митрофанов , О.П. Сидоренко и др; за ред. В.І. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - Дослідницьке, 2020. - 279 с.: іл. - (Сільськогосподарська техніка-XXI). - ISBN 978-617-95192-1-5

У монографії розглянуто тенденції розвитку машин та обладнання для зрошення. Наведено класифікацію машин, їхній технічний опис і конструкційні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, алгоритм вибору зрошувальної техніки.

636

Н34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин: зб, Вип.24. №1/ редкол.: О.М. Брезвин,  В.В. Влізло ,  Д. Войтисяк,  І.В. Вудмаска,  В.М. Гунчак; Держ. служба України з питань безпечності харч. продуктів та захисту споживачів. - Львів, 2023. - 252 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані наукові статті з питань сільськогосподарськихих наук, тваринництва та ветеринарії.

636

Н34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин: зб., Вип.24. Вип.2/ редкол.: О.М. Брезвин,  В.В. Влізло ,  Д. Войтисяк,  І.В. Вудмаска; НААН України, Держ. служба України з питань безпечності харч. продуктів та захисту споживачів. - Львів, 2023. - 270 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань сільськогосподарської та ветеринарної галузей.

633.8

Н34

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН: зб, Вип.31/ редкол.: Е.Б. Алієв,  Т.С. Антонова,  Б. Боллер,  К.В. Ведмедєва,  А.Д. Гирка, гол. ред. І.А. Шевченко. - Запоріжжя, 2021. - 175 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ селекції, питань рослинництва та землеробства, агроінженерії, переробки олійної сировини.

633.8

Н34

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, Вип.32/ редкол.: Е.Б. Алієв,  Б. Боллер,  К.В. Ведмедєва,  А.Д. Гирка,  Е. Камінський. - Запоріжжя, 2022. - 172 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ селекції, питань насінництва, рослинництва, землеробства, переробки олійної сировнини, агроінженерії.

633.8

Н34

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН: зб, Вип. 33/ редкол.: Е.Б. Алієв,  Б. Боллер,  К.В. Ведмедєва,  А.Д. Гирка,  Е. Камінський. - Запоріжжя, 2022. - 154 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ селекції, питань насінництва, рослинництва, землеробства, агроінженерії та переробки олійної сировини.

635

О-32

Овочівництво і баштанництво = Vegetable and Melon Growing: міжвід. тем. наук. зб, Вип.73/ редкол.: С.А. Вдовенко ,  О.В. Куц,  Л.А. Терьохіна,  Н.О. Баштан,  О.Д. Вітанов; НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва України. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2023. - 114 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику викладені результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому грунті різних природно-кліматичних зон України. Приділено увагу питанням економіки галузі овочівництва, захисту рослин, зберігання і переробки продукції.

631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб , Вип.73. Ч.2/ редкол.: В.В. Влізло ,  Г.С. Коник,  Г.М. Седіло,  Г.Я. Панахид; Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Оброшине, 2023. - 210 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництваа, годівлі тварин.

631.1

П36

Піщенко , О.В. Регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору: теорія, методологія та практика: монографія/ О.В. Піщенко ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Чернігівська політехніка". - Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", 2020. - 306 с: табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 97617-7932-07-8

У монографії висвітлюються сучасні проблеми регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Запропоновано складові стратегії еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Надано пропозиції щодо удосконалення організаційної складової регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору. Представлено науково-методичний підхід до збалансування інтересів суб'єктів механізму регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору шляхом об'єднання зусиль учасників.

349

П68

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах: моногр./ Д.В. Бусуйок, П.В. Кулинич, М.Л. Муравська; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - К.: Наукова думка, 2015. - 197 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-00-1491-6

В монографії розкриваються особливості правового забезпечення публічно-приватного партнерства при здійсненні органами управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель.

628

П78

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки = Problems of water supply, sewerage and hydraulics: наук.-техн. зб, Вип.36/ редкол.: М.-Д. Валери,  А. Васильєв,  М. Гіроль, А.М.,  С.І. Криль; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - К.: КНУБА, 2021. - 65 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті, присвячені науково-технічним питанням при розрахунках, проектуванні та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на базі основних гідравлічних закономірностей.

661

П78

Проданчук, М.Г. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти: моногр./ М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий; Ін-т гігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. - К.: Наукова думка, 2000. - 127 с.: табл. - Бібліогр.: с.114-123

УДК 661.185:631.17

У монографії розглянуто значення поверхнево-активних речовин для різноманітних галузей промисловості та економіки, зокрема для агропромислового комплексу України. Надано їх токсиколого-гігієнічну характеристику та показано вплив на якість довкілля і організм людини.

631.4

Р36

Рекультивація порушених земель: моногр/ З. Томашівський, Г.С. Коник, Г. Періг и др; за наук. ред. Г.С. Коника; Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Оброшине, 2023. - 336 с.: табл.. - Бібліогр.: с.328-335

В монографії наведено  теоретичне узагальнення  та нове вирішення наукових завдань, які виявляються  у розробці  агротехнічних  і культуртехнічних  заходів на порушених землях під час рекультивації з використанням їх у сільському господарстві .

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №1(28)/ редкол.: М.Д. Мельничук,  О.С. Яремчук,  С.А. Вдовенко ,  Н.В. Телекало; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2023. - 246 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, органічного землеробства, плодівництва, переробки та зберігання продукції рослинництва, охорони навколишнього середовища, інноваційної діяльності у сільському господарстві та лісівництві.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №2/ редкол.: М.Д. Мельничук ,  С.А. Вдовенко ,  О.П. Ткачук,  Н.В. Телекало; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2023. - 221 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, овочівництва, органічного землеробства, лісового, садово-паркового господарства та інші статті.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №4/ редкол.: М.Д. Мельничук ,  С.А. Вдовенко ,  О.П. Ткачук,  Г.В. Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2023. - 241 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, овочівництва, плодівництва, органічного землеробства, охорони навколишнього середовища та інші статті.

63

С30

Сільське господарство та лісівництво: зб., №3(30)/ редкол.: М.Д. Мельничук ,  С.А. Вдовенко ,  О.П. Ткачук,  Г.В. Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2023. - 252 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, лісово-паркового господарства, органічного землеробства, переробки та зберігання продукції рослинництва, екології  та охорони навколишнього середовища, інші актуальні статті.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №4/ редкол.: М.Д. Мельничук ,  С.А. Вдовенко ,  О.П. Ткачук,  Г.В. Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2023. - 241 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, овочівництва, плодівництва, органічного землеробства, охорони навколишнього середовища та інші статті.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №25/ редкол.: М.Д. Мельничук,  О.С. Яремчук,  С.А. Вдовенко ,  Н.В. Телекало,  Г.В. Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця: ВНАУ, 2022. - 236 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, овочівництва, плодівництва, органічного землеробства, інноваційної діяльності в сільському господарстві, лісівництві та інші актуальні статті.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №26/ редкол.: М.Д.Мельничук, О.С.Яремчук, С.А.Вдовенко, Н.В.Телекало, Г.В.Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця: ВНАУ, 2022. - 240 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, плодівництва, ягідництва, селекції, кормовиробництва, органічного землеробства, біоенергетичних ресурсів рослинництва, лісівництва та інші актуальні статті.

63

С36

Сільське господарство та лісівництво: зб., №27/ рекол.: М.Д. Мельничук ,  О.С. Яремчук,  С.А. Вдовенко ,  Н.В. Телекало,  Г.В. Мудрак; Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця: ВНАУ, 2022. - 244 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань рослинництва, овочівництва, плодівництва, ягідництва, селекції, охорони навколишнього середовища, біоенергетичних ресурсів рослинництва, лісівництва та інші актуальні статті.

631.1

С36

Сільськогосподарська мікробіологія: міжвід. темат. наук. зб., вип. 37/ редкол.: В.А. Вергунов, Г.О. Іутинська, А.В. Калініченко, В.Ф. Камінський; Ін-т мікробіології та агропромислового виробництва, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. - Чернігів: ІСМАВ, 2023. - 93 с: іл. - Бібліогр. в кінці статей. - ISBN 50.00

У науковому збірнику розглядаються питання селекції бактерій роду BACILLUS , застосування нового методу ТВІ у дослідженні впливу проникаючої радіації на трансформацію мікроорганізмами рослинних решток, ефективність біопрепаратів проти хвороб соняшника у Правобережному Лісостепу.

639

С89

Супрунович, А.В. Культивируемые беспозвоночные. Пищевые беспозвоночные: мидии, устрицы, гребешки, раки, креветки: моногр./ А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров; Ин-т биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. - К.: Наукова думка, 1990. - 263 с.: ил. - Библиогр.: с.250-262

636

Т26

Тваринництво Степу України = Animal Husbandru of the Steppe of Ukraine: зб, Том 1. №1/ редкол.: В.І. Халак,  В.С. Козир,  М.Д. Березовський,  В.І. Вороненко,  А.А. Гіоргадзе; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2022. - 144 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані науково-дослідницькі статті з питань ведення тваринницької галузі, випуску безпечної та якісної тваринницької продукції.

636

Т26

Тваринництво Степу України = Animal Husbandru of the Steppe of Ukraine: зб, Том 1. №2/ редкол.: В.І. Халак,  В.С. Козир,  М.Д. Березовський,  В.І. Вороненко,  А.А. Гіоргадзе; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2022. - 208 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані науково-дослідницькі статті з питань розвитку тваринницької галузі, виробництва безпечної та якісної продукції.

631.4

Ф50

Фізична деградація орних грунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення): наук. вид./ В.В. Медведєв, І.В. Пліско, С.І. Крилач и др; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 110 с.: іл. - Бібліогр.: с.100-109 . - ISBN 978-617-8009-01-4

У науковому виданні розглянуто процеси деградації орних грунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій, неповноцінного екологічного функціонування грунтів і зниження їх продуктивності. З метою покращення ситуації вказано на необхідність моніторингу грунтових процесів та заходів з відновлення деградованих земель.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics, Том 55. №3. трав.-черв./ редкол:. А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 276 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, том 55. №4. лип.-серп./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  І.М. Гудков,  Н.В. Заіменко; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К., 2023. - 367 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб., Том 55. №5(325). верес.-жовт./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков, голов. ред.  В.В. Моргун; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: ВД "Академперіодика", 2023. - С.371-460. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті науковців Інституту фізіології рослин і генетики з різних питань біологічних наук.

bottom of page