top of page

Вивчаємо професію харчовика

Вивчаємо професію харчовика

Вивчаємо професію харчовика

(До Дня знань – 1 вересня)


663

Б40

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: навч. посіб.- практикум/ В.В. Євлаш, Л.В. Газзаві-Рогозіна, І.С. Пілюгіна, Л.І. Сєногонова; Харківський держ. біотехнологічний ун-т, Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Харків: Світ Книг, 2022. - 157 с.: табл. - Бібліогр.: с.126-127 . - ISBN 978-966-2678-73-4

У посібнику викладено основні підходи до забезпечення безпеки харчових продуктів, подано класифікацію контамінантів у харчовій продукції, відображено шляхи забруднення ними їжі. Розроблено конкретні рекомендації щодо виробництва та застосування нових продуктів і харчових добавок, їх санітарно-гігієнічні оцінки.

663

Б91

Бурдо, О.Г. Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв: підруч./ О.Г. Бурдо, Ф.А. Трішин, І.І. Яровий. - Одеса: Маджента, 2020. - 246 с.: іл. - Бібліогр.: с. 236-238. - ISBN 978-617-7980-00-0

Підручник містить відомості з енергетичної ситуації у світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обгрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м'ясо-молочної, хлібопекарної, і зернопереробної галузей.

663

В65

Войналович, О.В. Охорона праці в галузі (харчові технології): підруч./ О.В. Войналович, Є.І. Марчишина; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 582 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 431. - ISBN 978-611-01-1228-4

У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах оброблення риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.

663

Г46

Гігієна та санітарія переробних підприємств: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.В. Семко, Т.М. Головко; Харківський держ. біотехнологічний ун-т. - Харків: Світ Книг, 2022. - 222 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 211. - ISBN 978-966-2678-74-1

Навчальний посібник містить матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців з галузі харчових технологій, у тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

664.9

Д46

Димань, Т. Безпека харчових гідробіонтів: підруч/ Т. Димань, Н. Гриневич, Т. Мазур; за ред.  Т. Димань. - Київ: Академія, 2022. - 256 с.: табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.254-255 . - ISBN 978-966-580--648-6

В підручнику наведені загальні відомості про поживну цінність харчових морських та прісноводних організмів (гідробіонтів). Детально охарактеризовано основні групи  забруднювальних речовин, наявність  яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об'єктів, впливі на організм  людини та заходи щодо зменшення їх вмісту в харчовій продукції водного походження.

663

З-91

Зубар, Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для ВНЗ/ Н.М. Зубар. - К.: Кондор, 2020. - 302 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-302 . - ISBN 978-617-7939-15-2

В підручнику викладені теоретичні основи харчових виробництв, дана характеристика технологічних процесів, функціонально-технологічних властивостей основних нутрієнтів та перетворення їх при виробництві харчової продукції. Розглянуто технологічне забезпечення якості продуктів харчування.

637.1

І-66

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів: підруч./ Г.Є. Поліщук, О.В. Кочубей-Литвиненко, Т.Г. Осьмак, О.О. Басс; Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 196 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-966-612-245-5

В підручнику висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових добавок, які використовують у молочній промисловості, характеристики та особливості технологічних функцій дієтичних добавок у технологіях молочних продуктів, наукову методологію створення нових видів молочних та молоковмісних продуктів з інноваційними інгредієнтами, а також аналітичний огляд наукових розробок кафедри технології молока і молочних продуктів із застосуванням натуральних інгредієнтів у складі молочних продуктів.

663

О-75

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів: навч. посіб/ О.Б. Ткаченко та ін.  Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ВД "Гельветика", 2020. - 304 с.: іл. - Бібліогр.: с.302-303 . - ISBN 978-966-992-136-9

У посібнику наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей продуктів: вина, соків, напоїв, кави, чаю, хлібобулочних, м'ясних та  рибних продуктів. Розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів.

663

М52

Мережко, Н.В. Управління якістю: підруч./ Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, Ю.М. Мотузка; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2021. - 328 с.: іл. - Бібліогр.: с.323-327 . - ISBN 978-966-629-469-5

У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методології у галузі управління якістю.

663

О-75

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів: навч. посіб/ О.Б. Ткаченко та ін.  Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ВД "Гельветика", 2020. - 304 с.: іл. - Бібліогр.: с.302-303 . - ISBN 978-966-992-136-9

У посібнику наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей продуктів: вина, соків, напоїв, кави, чаю, хлібобулочних, м'ясних та  рибних продуктів. Розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів.

663

О-75

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підруч./ К.О. Самойчук та ін.; за ред. К.О. Самойчука; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - К.: ПрофКнига, 2020. - 428 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7762-05-7

В підручнику висвітлені питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання харчових і переробних виробництв: машини і обладнання для механічного впливу на перероблювану сировину, обладнання для різання, подрібнення харчових продуктів та овочів, сепарування сумішей, гомогенізації продуктів та інших процесів.

61

О-75

Основи фізіології та гігієни харчування : підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557 . - ISBN 978-966-680-427-6

У підручнику показана роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності людини. Розглянуті нові норми споживання, обгрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп (дітей та людей похилого віку), різних професійних груп населення. Наводяться дані  щодо гігієни  та безпеки харчування.

663

П57

Поперечний, А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник для вузів/ А.М. Поперечний; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 310 с.: іл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-611-010033-7

В підручнику  розглянуті питання, які пов'язані з моделюванням процесів і обладнання харчових виробництв. Особлива увага приділена існуючим методам моделювання, їх класифікації  та областям застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.

663

С 24

Свідло, К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: підруч./ К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: Світ Книг, 2020. - 225 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 223. - ISBN 978-966-2678-09-3

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів.

663

Т51

Токсикологія продуктів харчування: підруч/ С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., допов. - Львів: Львівська політехніка, 2020. - 568 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну  дію забруднювачів харчових продуктів на організм людини. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної  та тератогенної дії токсикантів, а також проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.

663

Х22

Харчова та санітарна токсикологія: навч. посіб./ О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова; НУХТ, Нац. авіаційний ун-т, МАУП. - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 556 с.: іл. - Бібліогр.: с.538-551 . - ISBN 978-966-289-383-0

В навчальному посібнику наведено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки, визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.

663

Ц 57

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб./ О.В. Хіврич  та ін.; Національний університет харчових технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 192 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 190. - ISBN 978-617-673-387-4

У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державного управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях. Наведено характеристику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, заходи, що виконують органи управління Єдиної державної системи цивільного захисту під час запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

bottom of page