top of page

Виставка «Свято пива».

Виставка «Свято пива».

ПИВО


663.4

Д36

Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. ДСанПІН 4.4.4.-152-2008/ розробники: А.М. Пономаренко,  А.А. Григоренко,  М.М. Максимчук,  М.О.  Лавриненко,  Н.І. Шапошнікова; Держ. сан.-епід. служба. - Вид. офіц. - К., 2008. - 47 с.

Санітарні правила - обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт, який встановлює санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги до устаткування і утримання всіх діючих підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої. Вимоги цих санітарних правил повинні виконуватись постійно і в повному обсязі на всій території України.

663.1

І-73

Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв: моногр./ А.І. Соколенкота ін.; НУХТ. - К.: Кондор, 2018. - 212 с. - Бібліогр.: с.200-210 . - ISBN 978-617-7729-25-8

В монографії представлено теоретичне підгрунтя осмотичних явищ в культуральних середовищах, особливостей перебігу біохімічних реакцій, впливи фізико-хімічних  і фізичних факторів в процесах анаеробного бродіння, колігативні властивості середовищ, енергетичні перетворення в біологічних системах і перебіг термодинамічних процесів. Показані взаємозв'язки між геометричними параметрами бродильних апаратів, газоутримувальною здатністю і перебігом енергоматеріальних трансформацій.

663 (03)

М 47

Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв. Українсько-російський тлумачний словник/ А.Є. Мелетьєв; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 195 с. - ISBN 978-966-612-110-6

Словник містить найуживаніші терміни, в тому числі унормовані відповідними галузевими стандартами, та словосполучення у виробництві пива, вина, спирту, солоду, дріжджів, діоксиду вуглецю, різноманітних алкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод. Наведено характерні відомості щодо якості товарної продукції, основної рослинної сировини, екстрактів, концентратів, добавок, допоміжних матеріалів, а також технологічних операцій і напівпродуктів виробництва.

663.3

П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв з додатками/ М-во соціальної політики України . - К.: ПрофКнига, 2020. - 64 с.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють свою діяльність, пов'язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Автореферати дисертацій

663.4

О-58

Ониськів, В.О. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту для пивоваренних підприємств: автореф. дис...канд.екон. наук : 08.00.04/ В.О. Ониськів; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-18

У роботі розкрито сутність маркетингового забезпечення інноваційної діяльності підприємств та розглянуто особливості нового продукта в комплексі маркетингу. Досліджено механізм просування нових пивоварних продуктів на ринок. Показано стан і перспективи розвитку вітчизняних пивоварних підприємств.

663.4

Р 69

Романов, М.С.

Автоматизоване керування технологічним комплексом пивзаводу з використанням мережевих моделей: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.С. Романов; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблені математичні моделі якості основних технологічних процесів на основі методів кваліметрії і багатомірного шкалування з використанням експертної інформації. Розроблено алгоритми багатокритеріального керування основними стадіями пивоварного виробництва з використанням згорток критеріїв за схемою Парето з урахуванням ситуаційної пріоритетності критеріїв.

663.4

Т 23

Татар, Л. В.  Формування якості пива з додаванням нетрадиційної рослинної сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Л. В. Татар; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16

В роботі науково обгрунтовано і розроблено новий спосіб отримання та збагачення крафтового нефільтрованого пива натуральною рослинною добавкою із нетрадиційної рослинної сировини (екстракт із хвої сосни) з антиоксидантними властивостями. Це дозволяє не тільки збільшити біологічну цінність нового пива, але й подовжити термін його зберігання у два рази.

663

Т 41

Тимчак, В. С. Ефективність інновацій комплексного використання відходів харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ В. С. Тимчак; Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблено класифікацію відходів харчової промисловості з урахуванням специфіки їх утворення в галузі та встановлено особливості науково-методичних та методологічних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій використання відходів. Доведено економічну доцільність використання інноваційних технологій  виробництва відходів пивоварних підприємств та удосконалено інтегрований підхід до оцінки виробництва інноваційних кормових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування галузі скотарства.

663.4

Х 20

Харандюк, Т.В. Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Т.В. Харандюк; НААН України, Ін-т прод. ресурсів. - К., 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі визначено раціональні умови головного бродіння. Для його інтенсифікації рекомендовано використання вітаміну B 9, комплексу B1 B 9, ферментного препарату Матурекс, визначено оптимальні витрати добавок. Використання такого комплексу дозволяє знизити вміст альдегідів і вищих спиртів, що не лише покращує смак і аромат пива, а й сприятиме  його кращому зберіганню завдяки зниженню вмісту попередників карбонільних сполук старіння.

663.4

Ч 49

Чернецький, М.В. Інтелектуальне керування технологічними процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів нелінійної динаміки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.В. Чернецький; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 19-21

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності пивоварного виробництва шляхом створення інтелектуальної системи керування технологічними процесами приготування пивного сусла заторно-варильного відділення пивзаводу. На основі сучасних методів аналізу складних динамічних систем методами нелінійної динаміки та детермінованого хаосу розроблені нелінійні математичні моделі, що дозволяють встановити ефекти  самоорганізації процесів  приготування пивного сусла через утворення  дисипативних просторово-часових структур

Державні стандарти

ДСТУ 7344:2013  Дріжджі пивні. Технічні умови/ Г. Коренькова та ін.; Укрпиво. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 13 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

ДСТУ 4069:2016  Напої безалкогольні. Загальні технічні умови/ Г. Коренькова, Р. Бєлошицька; Технічний комітет стандартизації "Пиво та безалкогольні напої", Укрпиво. - Вид.офіц. - На заміну ДСТУ 4069-2002; чинний від 2016-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 12 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.  11

ДСТУ 3888:2015  Пиво. Загальні технічні умови/ Г. Коренькова та ін.; Укрпиво. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3888-99; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 13 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 13

ДСТУ  3139:2015  Пивоваріння. Терміни та визначення понять/ Г. Коренькова та ін.; Укрпиво. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3139-95; чинний від 2015-11-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 27 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 26

ДСТУ 4658:2019  Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Пиво та безалкогольні напої" , ПАТ "Укрпиво"; Техн. комітет стандартизації "Пиво та безалкогольні напої", ПАТ "Укрпиво". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4658:2006; чинний від 2020-03-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.31.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на солод пивоварний пшеничний, призначений для використання в харчовій промисловості. Наведено вимоги щодо якості солоду.

ДСТУ 4282:2018  Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови/ Укрпиво (Приватне акціонерне товариство "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод"). - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4282:2004; чинний від 2019-03-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 28 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.27-28

Сфера застосування: стандарт поширюється на солод ячмінний, призначений для використання в харчовій промисловості.

Статті періодичних видань

Тонка грань у якості пива: експерт з пивоваріння Йіндржих Хейн - про способи затирання //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 36-37.

Хміль нового покоління: як українська компанія відроджує традиції якісного пивоваріння //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 47-50.

Чому піниться пиво? //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - Я№1-2.. -  С. 56-57.

Мікрофільтрація: інноваційні рішення від світового лідера //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 58-59.

Степанюк, Марина Пивоваріння як мистецтво. Як італійські пивовари поступово перетворюють "винну" країну на важливий осередок крафтового пивоваріння/ Марина Степанюк //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 64-65.

Пахаренко-Андерсон, А. Головне про пиво, франчайзинг та інтелектуальну власність/ А. Пахаренко-Андерсон //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 74-75.

Пивна культура в Україні стрімко розвивається //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 87-89.

Кисіль, Ігор Як відкриті кордони Європи впливають на пивну культуру українців/ Ігор Кисіль //Пиво. Технології та Інновації. - 2020. - №1-2. -  С. 90-92.

Романова, З.М. Дослідження впливу часткової заміни хмелю нетрадиційною сировиною на показники готового пива/ З.М. Романова, Н.В. Федорова, О.С. Романов //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. -  С. 170-175. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойко, М.І. Використання софори японської як нетрадиційної сировини у пивоварній промисловості/ М.І. Бойко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26., №2. -  С. 195-200. - Бібліогр. в кінці ст.

Романова, З.М. Удосконалення технології пива завдяки використанню пряно-ароматичної рослинної сировини/ З.М. Романова, С.М. Лойко, М.С. Романов //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. - 213-222. - Бібліогр. в кінці ст.

Оцінка перспектив використання вторинних енергетичних ресурсів варильних відділень пивзаводів/ А.І. Соколенко, О.Ю. Шевченко , К.В. Васильківський, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26. №3. -  С. 165-176. - Бібліогр. в кінці ст.

Романова, З.М. Деякі аспекти дослідження стійкості пива/ З.М. Романова, Н.В. Федорова, М.С. Романов //BEER. Technologies&Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 48-50.

Королюк, К. Безалкогольне пиво: від стандартів якості - до крафтового виробництва/ К. Королюк //BEER. Technologies & Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 57-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Контроль технологічних процесів. Обладнання для пивоваріння // BEER. Technologies & Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 60-61.

Микусевич, В.

Пивовар, тара чи транспортування? Що саме впливає на термін реалізації пива?/ В. Микусевич //BEER. Technologies & Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 62-63.

Пиво з низьким вмістом алкоголю, або Як відповісти на цей глобальний тренд //BEER. Technologies & Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 66-68.

Мукоїд, Р. Причини виникнення дефектів у пивоварінні/ Р. Мукоїд, А. Пархоменко //BEER. Technologies & Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 70-71.

Бочка та пиво: коли вони друзі //BEER. Technologies &  Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 74-77.

Обладнання для аналізу пива, сусла, солоду //BEER.Technologies&Innovation. - 2020/2021. - №3-4/№1. -  С. 83.

Романова, З.М. Використання нетрадиційної сировини та її вплив на показники готового пива/ З.М. Романова, О.С. Романов, В.А. Терлецька //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №4. -  С. 190-198. - Бібліогр. в кінці ст.

Крюгер, Теан Створення ексклюзивного пива/ Теан Крюгер //BEER. Technologies & Innovation. - 2021. - №2, липень. -  С. 52-54.

Мукоїд, Р. Пиво. Мистецтво пивної дегустації/ Р. Мукоїд //BEER. Technologies & Innovation. - 2021. - №2, липень. -  С. 64-66.

Мельник, С. Розширяючи кордони: як українському пиву завоювати ринок іншої країни та не потрапити в халепу/ С. Мельник //BEER. Technologies & Innovation. - 2021. - №2, липень. - 74-75.

Пономаренко, А. Тренди у крафтовому пивоварінні: акцент на додавання фруктів і натуральних інгредієнтів/ А. Пономаренко //BEER. Technologies & Innovation. - 2021. - №2, липень. -  С. 80-82.

Бут, О. Період "новітньої історії" пива в Європі. Тенденції європейського ринку пива/ О. Бут //Світ продуктів. - 2022. - №1, лютий. -  С. 46-48.

Черкаський пивзавод обирає обладнання ПЕТ Technologies //Світ упаковки. - 2023. - №2, травень. -  С. 18-19. 

bottom of page