top of page

Виставка «Унікальний продукт - мед»

Виставка «Унікальний продукт - мед»

УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ – МЕД.

19 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ПАСІЧНИКА В УКРАЇНІ


636

А25

Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral: зб., Вип. 101/ редкол.: В.М. Балацький,  І.Б. Баньковська,  А.А. Гетя,  Л.П. Горальський,  М.В. Скрипка, гол. ред. М.М. Брошков; Одеський держ. аграр. ун-т. - Одеса, 2021. - 86 с. - Бібліогр. в кінці ст.

текст англ. та укр. мовами

Кл.слова: комбікорм-соматичні клітини молока -прополіс-свинарство-бджолярство

638

Б34

Бджільництво України: зб./ редкол.:. Л.О. Адамчук,  І.Ф. Безпалий,  О.М. Бергілевич,  І.М. Данилик,  А.В. Жук; ННЦ Ін-т бджільництва ім. П.І.Прокоповича, Ін-т біології тварин НААН. - К.: Ліра-К, 2022. - 80 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті збірника розглядають питання розведення, підкормки бджіл, впливу кліматичних умов на якісні показники меду. Запропонована рецептура медово-житнього хліба, дієтичної добавки.

638

Д 40

Джарвис, Д.С. Мед и другие естественные продукты. Опыт и исследования одного врача/ Д.С. Джарвис. - К.: Хрещатик, 1991. - 136 с.

В книге автор рассказывает о народной медицине и ее научном обосновании, о меде, полезных свойствах морских бурых водорослей, о касторовом и кукурузном масле, яблочном уксусе.

636

Є32

Єдине здоров'я - 2022. Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю кафедр ф-ту вет. медицини, 22-24 верес. 2022, м.Київ/ Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, НДІ Здоров'я тварин. - К., 2022. - 413 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-8184-33-9

В збірнику подані результати наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру, одержані за останні роки науковцями Національного університету біоресурсів і природокористування, навчальних і наукових установ, де проводяться дослідження з біології та патології тварин, якості і безпеки продукції тваринництва.

638

Ж94

Жученко, Д.Б. Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Д.Б. Жученко; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 20 с.: ил. - Бібліогр.: с. 16-18

Визначено теоретичні, методичні та прикладні чинники підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, як цілісної системи економічних, технологічних, організаційних факторів, що забезпечують розвиток галузі бджільництва в сучасних умовах господарювання. Визначено динаміку і тенденції розвитку галузі, розкрито основні чинники, що формують ефективність виробництва даної продукції.

638

Л63

Лисянский, Г. (дьякон). Беседы по пчеловодству/ Г. Лисянский. - Репринт. изд. - Киев: Сабат, 1995. - 580 с.: ил.

Книга, изданная еще в 1913 году - это практическое доступное настольное пособие многих поколений пчеловодов. Доходчиво и увлекательно написанная, построенная в виде бесед, как с начинающими так и с опытными пчеловодами."Беседы..." - это репринтное издание, в котором сохранены текст, иллюстрации, оформление.

663

О-46

Оздоровче харчування: навч. посіб./ П.О. Карпенко, Н.В. Притульська, М.Ф. Кравченко и др; за ред. П.О. Карпенка; КНТЕУ. - К., 2019. - 628 с.: табл. - Бібліогр.: с.626-627 . - ISBN 978-966-629-922-5

У посібнику розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлені  загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування  відповідно до  сучасних досягнень нутріціології. Розглянуто сучасні принципи та методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях. Наводяться чинні нормативні документи, що використовуються в організації оздоровчого та лікувального харчування.

663

С40

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.592-593

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

664.1

У 45

Українець, А.І. Технології цукропродуктів і цукрозамінників: навч. посіб./ А.І. Українець, Н.І. Штангеєва, Л.С. Клименко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2009. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.220-228 . - ISBN 978-966-612-084-0

В навчальному посібнику наведено матеріали світових досягнень науки і техніки в галузі технології цукропродуктів і цукрозамінників, сучасні класифікації солодких речовин, описано властивості цукропродуктів і цукрозамінників, їх застосування та вплив на організм людини.

638

Ф83

Франк, Рената Чудо-мед. Вкусный лекарь/ Рената Франк; пер. с нем. А. Дмитришина. - Харьков; Белгород: Книжный Клуб "Клуб Семейного досуга", 2007. - 186 с. - Библиогр.: с. 181. - ISBN 978-966-343-676-0 (в пер.): 17.00 гр. - ISBN 978-5-9910-0092-5: 17.00 гр. - ISBN 978-3-8001-3994-7

В книге приводится научно обоснованная информация о воздействии меда на организм человека, предлагаются рецепты, которые помогут в борьбе с различными недугами.


Державні стандарти


ДСТУ 4649:2006 Мед з фітодобавками. Технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 10 с.: табл.

ДСТУ 4985:2008 Сім'ї бджолині української степової породи. Технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20728-75); чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 12 с.: рис., табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11-12.

ДСТУ 8086: 2015 Бджільництво. Інвентар та пасічні будівлі. Методи та режими дезінфекції/ розробники: Ю. Кіприч,  О. Мусієнко,  Є. Руденко,  Т. Трускова; Ін-т тваринництва УААН. - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 25 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.25

Сфера застосування: стандарт установлює методи та режими дезінфекції пасічницького інвентаря та пасічних будівель. Стандарт призначений для пасік різних виробничих напрямків, форм власності та підпорядкування.

ДСТУ 8684: 2016 Мед і продукти бджільництва, Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування/ розробники: Н. Ємельянова,  Є. Руденко,  Т. Трускова; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на мед і продукти бджільництва, зокрема обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші, молочко маточне бджолине, отруту-сирець бджолину, прополіс (бджолиний клей), віск бджолиний пасічний. Стандарт установлює принципи та правила готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування меду й інших продуктів бджільництва.

ДСТУ  8729: 2017  Мед і продукти бджільництва. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахування колоній за температури 30 градусів C/ Ін-т тваринництва НААН, Технічний комітет стандартизації " Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на мед, обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші, молочко маточне бджолине, отруту-сирець бджолину, прополіс (бджолиний клей), віск бджолиний. Установлює принципи та правила визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (бактерій, дріжджів і плісеневих грибів) та метод підрахування колоній за температури 30 градусів C  у меді й інших продуктах бджільництва.


Статті періодичних видань


Адамчук, Л.О. Мелісопалінологічні дослідження медів з Українських Карпат/ Л.О. Адамчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №1. -  С. 154-164. - Бібліогр. в кінці ст.

Андрошулік, Р. Життєздатність медоносних бджіл різних доз пробіотика Lactobacillus casei B-7280 в умовах термостату / Р. Андрошулік //Біологія тварин . - 2022. - Т.24, №2. -  С. 22.

В моду входять осмії! Як бджоли-самітники допомагають садівникам урятувати врожай від заморозків //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2019. - №3 (червень). -  С. 82-8.

Виявлення фальсифікатів бджолиного воску методом інфрачервоної спектроскопії відбивання/ В.В. Вишняк та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 159-166. - Бібліогр. в кінці ст.

Вплив витяжки з виноградних кісточок ( підкормки "Ні Ну На") на природне відмирання бджіл/ Т.М. Єфіменко та ін.  //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 29-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Вплив умов медозбору на продукування бджолами маточного молочка/ О.А. Міщенко, О.М. Литвиненко, К.Д. Афара, Д.І. Криворучко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. -  С. 44-50. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Гирка, О.І. Медові десерти - здорова їжа, ліки та ласощі/ О.І. Гирка //Продукты и ингредиенты. - 2014. - №11 (декабрь). -  С. 24-25.

Горніч, Микола Історія квасу: з чого все починалося: [медоваріння]/ Микола Горніч //Напитки. Технологии и Инновации. - 2018. - №3-4 (июнь). -  С. 77-78.

Горніч, Микола Медовий квас як новий продукт бджільництва/ Микола Горніч //Напої. Технології та Інновації. - 2016. - №12. -  С. 70-71.

Горніч, Микола Медовий квас як новий продукт бджільництва/ Микола Горніч //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2018. - №2 (квітень). -  С. 86-88.

Гречко, Г.М. Зимостійкість українських бджіл внутрішньопородного типу "Гадяцький"/ Г.м. Гречко, О.О. Сенчило //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 14-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Давидова, Г.І. Тридцятирічний досвід застосування апіфітокомпозицій у медичній практиці/ Г.І. Давидова, С.М. Гоцька, В.О. Постоєнко, О.В. Корбут //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 19-28. - Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження  меду натурального на вміст залишків антибіотиків/ Л.О. Адамчук та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №2. -  С. 154-162. - Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження основних показників безпечності та якості десерту на основі соняшникового меду / О.О. Діхтяр, Л.О. Адамчук, А.Д. Антонів, Л.М. Жук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. -  С. 137-149. - Бібліогр. в кінці ст.

Медовар Владимир Дмитрук: "Медивка - это напиток, который "вшит" в гены украинцев" //Напої. Технології та Інновації. - 2016. - №12. -  С. 72-74.

Мелешко, К. Столиця медоваріння України - Дрогобич/ К. Мелешко //Напої. Технології та Інновації. - 2018. - №5-6.. -  С. 54-57.

Михайлова, Л.І. Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва/ Л.І. Михайлова, В.Л. Гриценко //Економіка АПК. - 2018. - №8 (серпень). -  С. 35-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Міщенко, О.А. Ізоляція та заміна бджолиних маток за умов медозбору/ О.А. Міщенко, О.М. Литвиненко, К.Д. Афора, Д.І. Криворучко //Вісник аграрної науки . - 2022. - №7. -  С. 44-52. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Морфометрія крил бджіл піденно-східного регіону Полісся (Житомирська область)/ В.І. Яровець та ін. //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.

Новий бджолозапильний гібрид F1 огірка корнішонного типу для відкритого грунту/ О.В. Сергієнко, Л.Д. Солодовник, Т.М. Гарбовська, Є.М. Ільїнова //Овочівництво і баштанництво. - Вип.68. -  С. 36-44. - Посилання англ. мовою: С.43-44.

Оцінка впливу кліматичних умов на якісні показники меду бджолиного/ Л.М. Лазарєва та ін. /Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 42-47. - Бібліогр. в кінці ст.

Підготовчі етапи створення масиву чистопородних карпатських бджіл на території Хустського району Закарпатської області/ С.С. Керек, П.М. Керек, А.А. Кізман-Байза, В.В. Папп //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 34-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Поведінка бджіл під час заготівлі бджолиного обніжжя (Квіткового пилку)/ О.А. Міщенко, та ін. //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 48-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Скринінг якості липового меду з різних регіонів України / Л.М. Лазарєва, В.О. Постоєнко, Л.І. Штангрет, Г.В Постоєнко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №8. -  С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Сто років наукових пошуків у галузі бджільництва (до ювілею заснування Української дослідної станції бджільництва)/ В.О. Постоєнко та ін. //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.

Тарушкін, Ігор Дикі бджоли в саду - резервні можливості/ Ігор Тарушкін //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2021. - №1, лютий-березень. -  С. 24-26.

Фальсифікація меду і методи її виявлення/ О.П. Мельник, О.Ю. Шевченко , А.І. Маринін, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. -  С. 55-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Яровець, В.І. Морфометрія крил бджіль за вісьмома ознаками (індексами): CI, DBI, DISC.SH., PCI, RI, CI.2,CI.2.1, CI.3/ В.І. Яровець, В.В. Бабенко, О.Є. Галатюк //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 65-71. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page