top of page

Виставка «Ягідний сезон»

Виставка «Ягідний сезон»

ЯГІДНИЙ СЕЗОН. ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯГІД


663

О-66

Орлова, Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі,  гриби та продукти їхньої переробки: підруч. для студ.  вузів/ Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - Вид. третє, перероб. та допов. - К.: КНТЕУ, 2013. - 515 с.: іл. - (Товарознавство). - Бібліогр.: с.495-515 . -  Предм. покажч.:с.491-494

У підручнику висвітлено будову та класифікацію фруктів, ягід, овочів, грибів, досліджено ринок плодоовочевої і грибної продукції. Розглянуто проблему безпечності генетично модифікованих організмів в харчовій продукції.


663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №4/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій і переробній промисловості: екологічне спрямування інвестицій в економіку України; продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку; маркетингові аспекти розвитку виноградно-виноробної галузі; особливості заморожування ягід з ніжною текстурою; перспективи використання овечого молока в дитячому харчуванні та інші статті.


663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том  22; №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2016. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і практичних досліджень у харчовій та переробній галузі: перспективи розвитку експорту продукції молокопереробних підприємств; інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості; харчування як складова продовольчої безпеки;  отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною; удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою; технологія рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв та інші статті.


663

Х 22

Харчова наука і технологія: наук.-виробн. журн., Том 13. Вип. 2/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 148 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст англ. мовою; анот. укр мовою

До збірника ввійшли статті з питань: технологія хлібобулочних виробів, функціональні продукти; дослідження показників безпечності ягідних соусів із водоростевою сировиною; якість борошна; проблеми температурного оброблення м'ясних продуктів; дослідження особливостей виморожування води в морозиві з крохмальною патокою; удосконалення технології підготування води для виробництва квасу; вдосконалення технології і оцінка споживчих властивостей сухих сніданків та інші статті. Текст статей подано англійською мовою, анотації - українською.


634

С14

Садівництво: міжвід. темат. наук. зб. , №. 75/ ред. колегія: М.О. Бублик,  І.В. Гриник,  О.А. Кіщак,  Т.І. Патика,  М.В. Патика; Ін-т садівництва НААН України. - К., 2020. - 268 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати багаторічних досліджень у садівництві, в тому числі з селекції та сортовивчення, плодового розсадництва, агротехніки, захисту рослин, агрохімії, грунтознавства, зберігання та переробки плодів і ягід, фізіології, економіки, організації та менеджменту в галузі. Окремо піднято питання про вирощування малопоширених і горіхоплідних культур.


Автореферати дисертацій


664.8

А 59

Альхурі, Юсеф Еліас Жоржет  Кінетика екстрагування з плодів шипшини у мікрохвильовому полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ Юсеф Еліас Жоржет Альхурі; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2019. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

У роботі представлено апарат, що дозволяє отримати поліекстракт з плодів шипшини з застосуванням водного екстрагенту та температури не вище 50 градусів, що позитивно впливає на якість продукту. Для додаткового підвищення концентрації екстракту використано метод блочного виморожування та вакуумного випарювання. Запропоновано  комплексну схему переробки плодів шипшини.


663.3

Г14

Гайдай, І.В. Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ І.В. Гайдай; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К., 2012. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі теоретично обгрунтовано біологічну цінність плодів дерену шляхом ідентифікації та встановлення концентрації фенольних, ароматичних речовин і амінокислот. Показано вплив попередньої обробки плодів та їх м'язги на ступінь вилучення біологічно активних речовин у сік та екстракт.


664.9

Д 27

Дейниченко, Л. Г. Технологія молочно-білкових концентратів зі сколотин з використанням плодово-ягідних коагулянтів: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Л. Г. Дейниченко; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2018. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-21

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технології молочно-білкових концентратів зі сколотин (МБКС  ПЯК) з використанням плодово-ягідних коагулянтів. Науково доведено доцільність сумісного використання білково-вуглеводної та плодово-ягідної сировини в технологіях харчової продукції. Обгрунтовано та розроблено спосіб обробки ягідної сировини та умови отримання пюре журавлини та калини як коагулянтів білків сколотин та структуроутворювачі в складі  МБКС  ПЯК.


664.8

З -26

Заморська, І. Л. Теоретичне обгрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І. Л. Заморська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-38

В роботі встановлено комплекс об'єктивних показників споживної стиглості ягід суниці різних помологічних сортів. Науково обгрунтовано строки збирання врожаю на основі досліджень впливу абіотичних факторів. Оптимізовано рецептури заморожених пюреподібних сумішей на основі або з додаванням пюре суничного.


664.8

К18

Камінська, С.В. Удосконалення технології швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекції: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ С.В. Камінська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі уперше здійснено обгрунтований відбір сировини, найбільш придатної до заморожування і отримання напівфабрикатів підвищеної біологічної та вітамінної цінності. Вперше запропоновано методику порівняльної органолептичної оцінки свіжої і замороженої плодово-ягідної сировини, яка дає можливість об'єктивно прогнозувати якість напівфабрикатів та визначити терміни їх зберігання. Окреслено сфери використання заморожених напівфабрикатів у різних галузях харчових технологій, розроблено рецептури харчових продуктів та напоїв.


663

К 88

Кудряшов, А.І. Формування товарознавчих характеристик та розширення товарного асортименту  продуктів із дикорослих ягід: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.І. Кудряшов; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-20

Дисертацію присвячено вивченню питань формування споживних властивостей та розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід шляхом отримання з них рідкої та твердої фаз з новими функціонально-технологічними характеристиками. Вивчено діапазони температур кристалізації, масову частку вимороженої вологи, раціональні температури заморожування та зберігання ягідної плазми та вичавок.


664.8

Л72

Лозовська, Т.С. Розробка технології консервованих фруктово-ягідних сиропів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ Т.С. Лозовська; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16

Робота присвячена науковому обгрунтуванню технології фруктово-ягідних сиропів з використанням осмотично діючих речовин (етилового спирту, органічних кислот, вуглеводів), що передбачає підвищення якості, зниження енергетичних витрат та скорочення технологічного циклу. Удосконалено технологію переробки свіжозібраної фруктово-ягідної сировини, науково обгрунтовано технологію утилізацію вичавок на водно-спиртові екстракти, які можна використовувати для виробництва безалкогольних напоїв і сиропів.


664.8

М 35

Матяс, Д .С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Д .С. Матяс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

Дисертацію присвячено питанню удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом з використанням полісахаридів рослинного походження  і цукрів (сахарози , глюкози, фруктози) шляхом введення полідекстрози як інертного, текстурного, низькокалорійного, низькоглікемічного, об'ємного наповнювача на заміну вилученої рецептурної кількості цукру, який сприятиме тільки відновленню вмісту CP; попередження процесу кристалізації глюкози завдяки підбору ефективного антикристалізатора, вилучення штучних ароматизаторів і барвників, покращення харчової цінності шляхом формування органолептичних показників введенням плодово-ягідного пюре.


664.8

О-40

Одарченко, Д.М. Розвиток методології та методів оцінки якості та автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ Д.М. Одарченко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 38 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 26-34

В роботі виявлено, що заморожені оборотні напівфабрикати, які мають виражений технологічний ефект (яскраво виражені смако-ароматичні, колірні характеристики, структуроутворення) можна отримати циклічним заморожуванням - центрифугуванням сировини тваринного або рослинного походження та використовувати для виробництва заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів. Подальшого розвитку набули теоретичні та практичні знання про зміни електрофізичних, оптичних, кріоскопічних та термодинамічних властивостей в м'ясі, рибі, овочах, ягодах та грибах.


637.1

Р 98

Рябоконь, Н.В. Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнючами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18 04/ Н.В. Рябоконь; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-19

Обгрунтовано вибір плодово-ягідних наповнювачів та доведено доцільність їх застосування у складі згущених молочних консервів з плодово-ягідним наповнювачами. Встановлені технологічні параметри комбінування: внесення плодово-ягідного сиропу  з масовою часткою сухих речовин в підзгущену охолоджену молочно-цукрову основу. Розроблено та затверджено проект нормативної документації на молоко згущене.


664.8

С59

Соколова, Є.Б. Формування товарознавчих властивостей замороженого напівфабрикату для смузі на основі плодово-ягідної сировини: автореф. дмс. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі на основі експериментальних досліджень визначено інноваційний задум щодо вимог якості, безпечності та технологічних операцій у виробництві нової продукції. Досліджено процес заморожування, визначено діапазони вимороженої вологи в напівфабрикаті як чинника, що впливає на якість напівфабрикату для смузі.

664.8

С 79

Степанова, Т. М. Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфабрикатів желюючих: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т. М. Степанова; ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2017. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.13-15

В роботі обгрунтований спосіб одержання структурованих систем методом іонотропного гелеутворення з використанням низькоетерифікованого амідованого пектину та порошку яєчної шкаралупи як іонів кальцію. На основі результатів досліджень установлено закономірності формування структури, обгрунтовано рецептурний склад та технологічні параметри одержання напівфабрикатів желюючих для солодких страв та желе плодово-ягідного на їх основі.


664.8

Х76

Хомич, Г.П. Наукові основи технології переробки фруктово-ягідної дикорослої сировини: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ Г.П. Хомич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2012. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-32

Дисертація присвячена комплексному вирішенню проблеми - науковому обгрунтуванню і технологічній можливості підвищення якості та біологічної цінності харчових продуктів за рахунок використання біологічно активних речовин вітчизняної дикорослої сировини (горобини чорноплідної, бузини  чорної, чорниці, ірги, шовковиці чорної, журавлини).


Державні стандарти


ДСТУ 8010:2015 Консерви. Пасти фруктові та ягідні. Технічні умови/ Н. Асаулюк, Л. Балатюк, М. Зінченко, Н. Кондратюк; Центр. лабораторія продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.  13

ДСТУ 8637:2016 Екстракти фруктові та ягідні. Технічні умови/ ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на екстракти фруктові та ягідні, виготовлені екстрагуванням вичавок із фруктово-ягідної сировини водними розчинами з додаванням або без додавання цукру та/або лимонної кислоти з подальшим уварюванням або без нього. Екстракти призначено для роздрібної торгівлі та промислового перероблення.

ДСТУ 8403:2015 Продукти перероблення фруктів. Метод визначання здатності фруктово-ягідного пюре утворювати желе та пат/ І. Мазуренко та ін. - Вид. офіц. - Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.12-91); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2017. - 11 с.: рис. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт встановлює якісний та кількісний методи визначання здатності фруктового та ягідного пюре утворювати желе та ягідне.

ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та контролювання/ Розробники: Т. Зубенко,  А. Калєніков,  В. Корюненко,  О. Матвієць,  Л. Мацейко; ІВПіМ НААН, НУБіП. - Вид. офіц. - Увед. вперще; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8

Сфера застосування: стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошування ягідних культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару грунту та методи його контролювання. Стандарт застосований у галузі сільського господарства.

ДСТУ 8098:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів білих і червоних порічок/ розробники: Л. Баршабова,  В. Гончарук,  С. Гаценко,  Н. Бельдій,  М. Загинайло; Укр. ін-т експертизи сортів рослин Держ. служби з охорони прав на сорти рослин. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10

Сфера застосування: стандарт поширюється на всі сорти виду Ribes sylvestre (Lam.), Ribes niveum (Lindi.), Ribes rubrum (L.), а також установлює порядок ідентифікування сортів білих і червоних порічок під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність з метою надання охорони прав на сорт як об'єкт інтелектуальної власності.


Статті періодичних видань


Бєляєва, М. "Хані Баджер": стародавні рецепти ягідних наливок у сучасній інтерпретації / М.Бєляєва //Ягідник. - 2021. - №1, січень-лютий-березень. -  С. 94-96.

Романюк, А. Заморожування і сублімація/ А. Романюк //Ягідник. - 2021. - №1, січень-лютий-березень. -  С. 98-100.

Сімахіна, Г.О. Кріоушкодження плодів та ягід і методи захисту клітинних структур при заморожуванні/ Г.О. Сімахіна //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. -  С. 163-170. - Бібліогр. в кінці ст.

Інтенсивні технології переробки плодів та ягід/ О.Ю. Шевченко , А.І. Соколенко, І.Ф. Максименко, С.М. Мироненко //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №1. -  С. 102-110. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції/ Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко, С.В. Камінська //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №1. -  С. 150-159. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельник, С. Продукт тривалого зберігання, ціннійший за свіжу ягоду/ С. Мельник //Ягідник.- 2021. - №2, квітень-червень. -  С. 94-96.

Трофімюк, Богдана Заморожена ягода - чіткий курс на світовий ринок/ Богдана Трофімюк //Ягідник. - 2021. - №2, квітень-червень. -  С. 102-105.

Трофімюк, Богдана  Перспективи української органічної замороженої ягоди/ Богдана Трофімюк //Ягідник. - 2021. - №2, квітень-червень. -  С. 106-109.

Олар, Катерина MEGA: комплексні рішення для заморожування та переробки ягід і фруктів/ Катерина Олар //Ягідник. - 2021. - №2, квітень-червень. -  С. 110-111.

У пакетах з діоксидом сірки лохина зберігається значно довше //Ягідник. - 2021. - №2, квітень-червень. -  С. 120.

Марчук, О. "Лакі-2017": українські заморожені ягоди, орієнтовані на Європу / О. Марчук //Ягідник. - 2021. - №3, липень-вересень. -  С. 98-99.

Якісна переробка обліпихи за допомогою обладнання польської компанії Mega //Ягідник. - 2021. - №3, липень-вересень. -  С. 100-101.

Сімахіна, Г.О. Критерії придатності плодово-ягідної сировини до заморожування та їх практична реалізація/ Г.О. Сімахіна //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №3. -  С. 134-143. - Бібліог. в кінці ст.

Лізинг обладнання для заморозки і переробки плодово-ягідної продукції //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2021. - №3, вересень-жовтень. -  С. 62-63.

Мельник, С. Як вирощувати в Україні суницю для заморозки та експорту/ С. Мельник //Ягідник. - 2021. - №4, жовтень-листопад. -  С. 52-56.

Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях/ С.В. Камінська, Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко, Т.А. Мартиненко //Наукові праці НУХТ. - 2021. -  С. 129-139. - Бібліогр. в кінці ст.

АLTE FOODS: як розвиває бізнес найновіше заморожувальне підприємство в Україні  //Ягідник. - 2022. - №3 (28) липень-вересень. -  С. 65-67.

Марчук, О. Запорука якісного сортування ягід - правильно дібране обладнання / О. Марчук //Ягідник. - 2022. - №3 (28) липень-вересень. -  С. 74-75.

Петрова, Ж.О. Теоретичний аналіз сучасного стану переробки ягід лохини відомими методами сушіння     / Ж.О. Петрова, К.С. Слободянюк, О.П. Граков //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №3. -  С. 124-143. - Бібліогр. в кінці ст.

Самілик, М.М. Технологічне та апаратурне забезпечення осмотичної дегідратації ягід бузини / М.М. Самілик //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. -  С. 47-53. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Динаміка процесу кристалоутворення та промислове заморожування плодово-ягідної сировини / Г.О. Сімахіна //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. -  С. 84-95. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів   / Г.О. Сімахіна, С.В. Камінська //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №3. -  С. 234-242. - Бібліогр. в кінці ст.

Технологічно-апаратурне вдосконалення процесів виробництва купажованих плодово-ягідних напівфабрикатів/ В.М. Михайлов, О.Є. Загорулько, А.М. Загорулько, К.Р. Касабова //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. -  С. 102-112. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page