top of page

Всесвітній день зернобобових

«Соя – найпоширеніша зернобобова культура планети»

Зернобобові культури одні з найбільш поживних продуктів, які відомі від початку часів. В деяких країнах вони є частиною культурного спадку і регулярно вживаються в їжу. З 2019 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН 10 лютого відзначається Всесвітній день зернобобових. Це молоде свято привертає увагу до ролі зернобобових в рішенні проблем голоду в окремих регіонах світу.

Соя, яка є найбільш поширеною серед зернобобових та олійних культур, була відома ще в третьому тисячолітті до н.е. Сьогодні сою вирощують більш ніж в 60-ті країнах світу.

Сучасним технологіям соєвої індустрії в Україні присвячена тематична виставка до Всесвітнього дня зернобобових. Нові матеріали в рубриці «Цікаві факти харчової індустрії».

Всесвітній день зернобобових

633

Р 36

Рекомендації з виробництва сої на зрошуваних землях України/ О.А. Демидов, Л.В. Сухомлин, А.М. Рудюк та ін. ; за ред. А.В. Пилипченка; М-во аграрної політики та продовольства України, НААН України, НДІ сої. - Глобине: НДІ сої, 2014. - 18 с.: іл.

: В брошурі подані заходи, спрямовані на реалізацію генетичного потенціалу високоврожайних сортів сої інтенсивного типу, насамперед, слід назвати ефективне використання біокліматичного потенціалу регіону вирощування, з урахуванням гідротермічних ресурсів, сортового розміщення виробництва сої по Україні.


633

Б12

Бабич, А.О. Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки.


632

С80

Стійкість сої до грибів роду Fusarium link: моногр./ В.П. Петренкова, Л.Н. Кобизєва, О.П. Адаменко и др; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 72-81.

Фузаріоз є однією з найбільш шкідливих хвороб сої, яка відмічається в Україні у всіх регіонах вирощування культури. Видання має наукову і практичну цінність для фахівців агрономічної спеціальності (селекціонерів, рослинників, імунологів), викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ профільного напряму.


58

С91

Сучасна біологія рослин.  Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лют. 2020, м.Харків/ Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х.: ХНУ, 2020. - 96 с.

В збірнику матеріалів конференції представлені результати досліджень з багатьох напрямів біології рослин, що охоплюють важливі аспекти життєдіяльності рослин на різних рівнях їх організації.


665

С 56

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил.

В издание вошли материалы конференции, посвященные индустрии сои. Актуальные статьи сборника: основные тенденции развития соевого рынка Украины; ресурсосберегающие технологии в производстве белкового концентрата сои; современные тренды в технологиях производства и потребления белков; перспективные пищевые продукты; от фосфанидного концентрата к лецитину; использование соевого масла для получения купажей и другие статьи.


635

К20

Капрельянц, Л.В. Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование: моногр./ Л.В. Капрельянц, Т.В. Шпырко, Л.В. Труфкати. - Одесса: ТЭС, 2014. - 196 с.: ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-617-7054-34-3

В монографии представлен химический состав семян сои, объемы их производства в мире и в Украине, включая генетические модифицированные культуры сои. Приведены составные компоненты семян сои, их строение и функциональные свойства. Раскрыты как классические, так и современные технологии переработки семян сои, технологии производства комбинированных молочно-соевых продуктов, а также лечебно-профилактические свойства соевых продуктов.


Автореферати дисертацій


57

А 47

Алєксєєв, О. О. Функціонування симбіотичної системи соя - Bradyrhyzobium japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій: автореф. дис. ... канд. с.- г. наук: 03.00.07/ О. О. Алєксєєв; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі на підставі проведеної економічної та біоенергетичної оцінки обгрунтовано позитивний вплив інокуляції посівного матеріалу препаратом інокулянту бактеріальних штамів B. japonicum М-8 на основі бульбочкових бактерій.


633

І- 23

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі на підставі отриманих досліджень розроблено науково обгрунтовані, екологічно безпечні та економічно доцільні заходи з інтегрованого застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробного препарату Ризобофіт, що забезпечують підвищення урожайності сої.

663

К 84

Крупицька, Л.О. Розробка технології синбіотичних біологічно активних добавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.30/ Л.О. Крупицька; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

На основі вивчення, практичного дослідження було розроблено біотехнологію безвідходного виробництва синбіотичних біологічно активних добавок як на основі клітинної, так і на основі безклітинних форм пробіотиків. Досліджено мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні властивості отриманих продуктів. Наведено економічне обгрунтування виробництва біологічно активних добавок. Проведено медико-біологічні дослідження.


635

К95

Кучеренко, Є.Ю. Особливості прояву стійкості зразків сої  до комплексу біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук: 06.01.05/ Є.Ю. Кучеренко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2018. - 28 с.: іл. - Бібліогр.: с.22-24

В роботі визначено особливості прояву стійкості  зразків сої різного еколого-географічного походження до комплексу домінуючих видів збудників кореневих гнилей за штучного зараження та на провокаційних фонах - до бактеріозу, вірусних хвороб, бобової (акацієвої ) вогнівки. Установлена залежність ознаки стійкості від генотипу, тривалості періоду вегетації, поєднання стійкості до шкідливих організмів, посухи та холоду із цінними господарськими ознаками.


633

Р82

Рубцов, Д.К. Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних якостей насіння сої в умовах зрошення Півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ Д.К. Рубцов; Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

У дисертації наведено теоретично обгрунтоване значення генетичних ресурсів рослин та практичне вирішення питання селекції і насінництва середньостиглого сорту сої нового покоління - Святогор. Визначені особливості селекційного процесу.


635

Т32

Темрієнко, О.О Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного: автореф. дис. ... канд. с.-г.наук:06.0109/ О.О Темрієнко; Ін-т кормів та сільського господарстваа Поділля. - Вінниця, 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-21

В роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту, розвитку рослин та формування врожайності насіння сої залежно від інокуляції насіння та позакореневих підживлень. Виявлено залежність формування фотосинтетичної, симбіотичної та індивідуальної продуктивності сої залежно від впливу факторів, які вивчались. Обгрунтовано економічну та енергетичну ефективність технології вирощування сої на основі оптимізації бактеріально-мінерального живлення.


664.6

Ч 49

Черниш, Л. М. Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Л. М. Черниш; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.19-20

В роботі науково обгрунтовано доцільність використання ізолятів соєвого, горохового, рисового білків у технології хлібопекарського виробництва та розроблення хлібобулочних виробів з поліпшеним амінокислотним складом. Запропоновано сумісне внесення ізолятів рослинних білків як білкових збагачувачів та сухої пшеничної клейковини як технологічного поліпшувача.


Державні стандарти


ДСТУ 7635:2014 Корми для тварин. Зерно соєве екструдоване. Метод оцінювання ступеня знешкодження антипоживних речовин за тестом приросту редукувальних цукрів/ Розробники: М. Кулик,  Ю. Обертюх,  О. Стасюк,  А. Овсієнко,  А. Герасимчук; Ін-т кормів НААН України. - Вид. офіц. -Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 4

Сфера застосування: стандарт поширюється на сою повножирову екструдовану і встановлює метод оцінювання ступеня знешкодження антипоживніх речовин за тестом приросту редукувальних цукрів.


ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їхпереробки"; Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10855-64); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння олійних культур (соняшник, соя, сафлор, рицина, гірчиця, арахіс), яке використовують як сировину для видобування олій.


Статті періодичних видань


Зінченко, О.С Оцінка стабільних морфологічних ознак в зразках колекції сої для визначення сортів – еталонів/ О.С. Зінченко, О.В. Якубенко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – 2020. – Вип.29. – С.67-75.


Зінченко, С. Допомогти насінню сої/ С. Зінченко //Агро перспектива. - 2019. - №3. -  С. 52-55.


Марченко, О.І.  Методика розрахунку стрічкових сушарок з комбінованим електромагнітним енергопідведенням для сушіння насіння кукурудзи, соняшнику та сої/ О.І. Марченко, О.В. Зиков //Наукові праці [ОНАХТ]. - 2021. - Т.85, вип.1. -  С. 116-124. - Бібліогр. в кінці ст.


Медведєва Л.Р. Колекція сої інституту сільського господарства степу НААН тп її селекційна цінність в умовах степу України/ Л.Р.Медведєва, Я.І. Кренців, Т.В. Мостіпан, Л.І. Калініна// Зернові культури. – 2020. - Т.4, №2. – С.211-229. - Бібліогр. в кінці ст.


Мельникова Н.М. Вплив бактерій з ризосфери сої та гороху на ріст і розвиток рослин сої / Н.М. Мельникова. // Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. – 2020. – С.71-72.


Міренкова Я.І. Вплив діазотрофів на фізіолого-біохімічні показники сої з різною фото періодичністю реакції/ Я.І.Міренкова, І.М. Раєвська// Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. – 2020. – С.72-73.

Особливості генофонду сої в умовах зрошення на півдні України/ Р.А.Вожегова, В.О. Боровик, В.В. Клубук та ін.// Генетичні ресурси рослин. – 2021. №28. – 55-62. - Бібліогр.: с.61.


Соя. Досвід України //Агро перспектива. - 2019. - №3. -  С. 48-49.


Ткачук О.П. Екологічна оцінка середньостиглих  і середньопізньостиглих сортів сої / О.П. Ткачук, І.М.Дідур, Г.В. Панцирева // Сільське господарство та лісництво. – 2022. -№34. -5-15. – Бібліогр.: с.13-14.


Юкало, В.Г. Технологія соєво-молочного комбінованого продукту спеціального призначення з гідролізатом білків сироватки молока/ В.Г. Юкало, К.Є. Дацишин //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 201-208. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page