top of page

День довкілля в Україні

День довкілля в Україні

50

Б61

Білявський, Г.О. Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський,

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид.. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України і вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля...


50

Б63

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в

умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак и др. - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект

"Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

В монографії запропоновано моделі реалізації обчислювальних механізмів управління екологічним станом і якістю води дніпровських водосховищ. Отримані результати можуть бути використані для розроблення прогнозних оцінок впливу зміни клімату на біорізноманіття та біологічні ресурси водосховищ з метою екологічно збалансованої експлуатації їх екосистем.


631.4

Е45

Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 лип. 2018 р., м.Київ: наук. зб/ Ін-т агроекології і природокористування, Асоц. агроекологів України. - К.: ДІА, 2018. - 194 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику представлено матеріали конференції, в яких висвітлено результати досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва в сучасних умовах, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища тощо.


50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - Вид. друге,

допов. . - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: ил. - 10.00 грн

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.


50х

Е 45

Екологія та природні багатства України. Презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1/ М-во навколишнього природного середовища України; М-во навколишнього природного середовища України. - К.: Новий друк, 2004. - 320 с.: іл. - Текст паралельно англ. мовою

В альманасі представлені провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва природоохоронної галузі. Подана інформація стане корисною для налагодження взаємовигідної співпраці, розширення ділових контактів, залучення інвестицій.


50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у 3-х ч.: проект технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 1: Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи/  Є Алексєєва, С. Вихрист, Єжи Єндрошка, Ненад Мікуліч; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 134 с.: іл.

Видання здійснене проектом технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища." Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - одна з форм екологічної оцінки, яка є міжнародно визнаним інструментом превентивної екологічної політики, скерованим на вивчення, аналіз та оцінку планових видів діяльності з метою забезпечення екологічно збалансованого сталого розвитку.


50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у 3-х ч.: проект технічної

допомоги ЄС "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 2: Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля/ упоряд.: Є Алексєєва, С. Вихрист, Д Скрильніков; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 115 с.

В збірнику містяться законодавчі та нормативні акти України, що встановлюють правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, прийняті в рамках проекту технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища".


663

З-33

Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ А.К. Запольський, А.І. Українець. - К.: "Вища школа", 2005. - 423 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці гл.

Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів.  Детально розглянуто теоретичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Грунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.


50

І -23

Іванюк, Д.П. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб./ Д.П. Іванюк, І.В. Шульга; Мін-во аграр. політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К: Алерта, 2007. - 368 с. - Бібліогр.: с. 361-364

В посібнику проаналізовано стан природних ресурсів та довкілля в Україні. Викладені основні положення стратегії сталого розвитку та особливості її застосування. Проаналізовані особливості міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.


50

К61

Колотило, Д.М. Екологія і економіка: навч. посіб./ Д.М. Колотило; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - Вид. 2-е, доповн. і переробл. - К.: КНЕУ, 2008. - 576 с.: іл. - Бібліогр.: с.545-555.


50

Л 93

Людина та довкілля. Проблеми неоекології: [зб. ст.], №1-2 (27)/ Костріков , Н.В. Максименко, А.Н. Некос; гол. ред. О.М. Крайнюков; ХНУ імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 156 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки та оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.


631.4

М54

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського

призначення : керівний нормативний документ/ за ред. І.П. Яцука, С.А. Балюка; Ін-т охорони грунтів, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - 2-е вид., допов. - К., 2019. - 107 с.: іл. - ISBN 978-617-7185-29-0

Методика містить основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення. Викладено чотири етапи агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Описано порядок створення електронних картограм за результатами агрохімічного обстеження та розроблення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки. Містяться розділи, які висвітлюють особливості обстеження грунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів.


50

О-93

Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: моногр./ М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.М. Стецюк; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне: НУВГП, 2014. - 171 с.: іл. - Бібліогр.: с.152-164 . - ISBN 978-966-327-275-7

Монографія присвячена вивченню проблеми забруднення поверхневих вод (річок, озер). Розглядається один із використовуваних засобів санітарної охорони водойм від антропогенного забруднення - це контроль і управління якістю води, які здійснюють екологічні служби на основі обмеженого переліку гідрохімічних показників, за якими не завжди можна всебічно проаналізувати стан водойм. В зв'язку з цим, пропонується для антропогенного забруднення, крім хіміко-аналітичних, ширше застосовувати методи біотестування, які дають змогу встановити якість води та її токсичність.


658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 . - ISBN 978-966-97289-6-8

У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР. В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища.


620

С28

Сегеда, М.С. Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії: навч. посіб./ М.С. Сегеда, М.Й. Олійник, О.Б. Дудурич; Львівська політехніка. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 204 с.: іл. - Бібліогр.: с.200-201

В посібнику розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі.


50

С 80

Стійкість екосистем до радіаційних навантажень: моногр./ І.В. Матвєєва, С.І. Азаров,

Ю.О. Кутлахмедов, О.В. Харламова; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2016. - 395 с.: рис. -

Бібліогр.: с.355-391 . - ISBN 978-966-932-007-0

У монографії наведено результати дослідження і моделювання радіоекологічних процесів на основі розроблених ідей теорії радіоємності й надійності. Проаналізовано радіаційний стан лісових масивів під час пожеж, наведено математичну модель лісової пожежі, проведено моделювання викиду радіоактивних продуктів згоряння із зони лісової пожежі, а також розрахунок дозових навантажень радіаційного ризику для населення. Запропоновано геоінформаційну систему підтримки прийняття рішень із локалізації та ліквідації лісових пожеж для мінімізації радіоекологічних наслідків.


63

Ф95

Фурдичко, О.І. Агроекологія: моногр./ О.І. Фурдичко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К.: Аграрна наука, 2014. - 400 с.: іл. - Бібліогр.: с.373-393 . - ISBN 978-966-540-374-6

В монографії здійснено комплексне дослідження агроекології, етапів її становлення і розвитку в Україні, висвітлено головні завдання і методологію. Визначено низку пріоритетних завдань агроекології, дотичних до загальнодержавних еколого-економічних інтересів та загроз екологічній безпеці країни. Узагальнено та систематизовано результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань агроекології, природокористування, екологічної безпеки аграрного та харчового виробництва.


50

Х98

Хумарова, Н.І. Відповідальне поводження з відходами: принципи сталості та інклюзивності: моногр./ Н.І. Хумарова, А.П. Коджебаш, М.М. Петрушенко. - Одеса, 2020. - 200 с.: рис. - Бібліогр.: с.166-169 . - ISBN 978-066-02-9485-1

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми наукового обгрунтування та розробки теоретико-методичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо відповідального поводження з відходами. Вивчено концептуальні зв'язки між сферою поводження з відходами та соціально-економічним змістом категорії "відповідальність".

Проведено аналіз досліджуваної сфери в призмі показників інклюзивного та сталого розвитку України та інших країн.


50

Ц18

Царенко, О.М. Основи екології та економіка природокористування: Навч. посіб./ О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. - 2-е вид., стереотип. - Суми: Університетська книга, 2004. - 399 с.. - (Б-ка економічних наук). - Бібліогр.: с.387-396. - Предм. покажч.

В навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки природокористування СНАУ відповідно до програми дисципліни "Основи екології та економіка природокористування", розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людина на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів...


349

Щ92

Що необхідно знати селянам про їхні екологічні права: проект "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей"/ [упоряд.]: В.М. Масін, С.С. Прокопенко; Ін-т сільск. розв.. - К.: Ін-т сільск. розв., 2008. - 29 с. - (Б-чка прав сільських

жителів). - Бібліогр.: с.29

Брошуру підготовлено та видано в рамках проекту "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей" у рамках програми та фінансової підтримки Європейської комісії. Розглядаються проблеми реалізації і забезпечення екологічних прав громадян на сучасному етапі: екологічне законодавство та екологічна безпека, гарантії,  охорона і форми захисту екологічних прав громадян.


Державні стандарти


ДСТУ ISO 14052:2018 (ISO 14052:2017, IDT) Екологічне управління. Облікування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання/ пер. з англ; Техн. комітет стандартизації "Охорона довкілля ";. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-12-18. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2019. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 10-11

Сфера застосування: в стандарті подано настанови щодо практичного запровадження облікування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками (далі - ОВМП) у ланцюгу постачання. ОВМП дає можливість грунтовно простежити потоки та обсяги матеріалів у межах організації, кількісно оцінити ці матеріальні потоки у фізичних одиницях та оцінити витрати, пов'язані з матеріальними потоками і використанням енергії. ОВМП застосовно для будь-якої організації, яка використовує матеріали та енергію, незалежно від продукції, послуг, розміру, структури, розташування та наявних систем управління та обліку.


ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови приклади (ISO 14063:2006, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: В. Горопацький, І. Єршова, Н. Семенюк, А. Сухенко, Ю. Тройнін; ДП "НДІ "Система" спільно з Техн. ком. стандартизації "Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2012. - 24 с.: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 22.

Сфера застосування: цей стандарт містить настанови для організації щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, пов'язаних як із внутрішнім, так і зовнішнім обмінюванням екологічною інформацією. У ньому використано перевірені й усталені підходи щодо обмінювання інформацією, адаптовані до конкретних умов, що існують в екологічному інформуванні.


ДСТУ ISO 14050-2016 (ISO 14050: 2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування В. Горопацький, І. Єршова, В. Паракуда, А. Сухенко, Ю. Тройнін; ДП "НДІ"Система". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 14050-2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 51 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 34-35

Сфера застосування: в стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000. ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення / розробники: Г. Гладун, В. Жданюк, М. Плахтій, В. Юхновський; УкрНДІ лісового госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 17.5.3.02-90); чинний від 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

Сфера застосування: цей стандарт установлює норми виділення лісових ділянок лісового фонду вздовж залізничних і автомобільних доріг України та у смугах їх відведення. Цей стандарт застосовують під час проектування та будівництва нових, експлуатації та реконструкції існуючих доріг.


ДСТУ 7705: 2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять/ розробники: А. Балаєв, П. Бучек, М. Дітковська, В. Забалуєв, Ю. Кравченко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від

2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених з нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій, в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі, забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждержавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв'язках, забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й законодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ландшафтознавстві тощо.


ДСТУ-Н CEN GUIDE 13:2010 Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля (CEN GUIDE 13:2008, IDT )/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 11 с.: іл. - (Настанова). - Бiблiогр.: с. 9

Сфера застосування: ця настанова встановлює керівні принципи щодо завдань підтвердження придатності методів випробування стану довкілля в процесі стандартизації.


ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення/ розробники: С.В. Антонов, В.А. Квасов, В.М. Донець, Ю.В. Єрмоленко, Є.М. Варламов; УкрНДІЕП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 1999-07-01. - К.: Держстандарт України, 1999. - 6 с

Сера застосування: стандарт поширюється на оперативний контроль стічних вод очисних споруд міст та промислових підприємств, які скидають безпосередньо у водні об'єкти, і встановлює основні принципи і загальні вимоги до нього.. Стандарт не поширюється на контроль стічних вод, які скидають до міської каналізаційної мережі.


ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля / Техн. ком. стандартизації "Охорона довкілля". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-03-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 33 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 31-32.

Сфера застосування: цей стандарт установлює рекомендації та надає довідкову інформацію, приклади найкращих технологій для розроблення необхідних заходів щодо запобігання можливим ризикам та зменшення негативного впливу на об'єкти довкілля траспортних споруд.


ДСТУ ISO 14002-1:2020, (ISO 14002-1:2019, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення/ Техн. ком. стандартизації "Охорона довкілля". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 10 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.

Сфера застосування: у цьому стандарті подано загальні настанови для організацій, які прагнуть управляти екологічними аспектами чи реагувати на наслідки змін умов довкілля в межах однієї або кількох екологічних предметних сфер систематично на основі ISO 14001.


ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків/ Техн. комітет стандартизації "Охорона довкілля", М-во екології та природних ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр НДІ

еколог. проблем". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.2.4.07-90); чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15.

Сфера застосування: цей стандарт установлює методи визначення тиску або розрідження та температури газопилових потоків у газоходах стаціонарних джерел викидів.


Статті періодичних видань


Відповідь бізнесу на ризики забруднення довкілля використаною упаковкою //Упаковка. - 2019. - 1. - С. 37-41. - ДНТБ


Кривошей, В. Знову про полімери та довкілля (відгуки на лист редакції в журналі №1 за 2020 р.)/ В. Кривошей //Упаковка. - 2020. - №2. - С. 14-16.


Кривошей, В. Безпечність упаковки та її вплив на довкілля/ В. Кривошей //Упаковка. - 2020. - №4-5. - С. 5.


Кривошей, В.М. Проти полімерних пакетів чи за чисте довкілля/ В.М. Кривошей //Упаковка. - 2021. - №6. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст.


Нагурський, О.А. Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків/ О.А. Нагурський, В.В. Ващук, І.М. Петрушка //Цукор України. - 2017. - №9-10. - С. 23-24. - Бібліогр. в кінці ст.


Полімери та довкілля //Упаковка. - 2020. - №1. - С. 6.

Шибанова, А.М. Оцінка відповідності українського законодавства в цукровій галузі вимогам законодавства ЄС з питань, що стосуються довкілля/ А.М. Шибанова, А.С.


Войціховська, В.Д. Погребенник //Цукор України. - 2014. - №3. - С. 43-46. - Бібліогр. в

кінці ст.

bottom of page