top of page

До Всесвітнього дня охорони праці

До Всесвітнього дня охорони праці

663

В65

Войналович, О.В. Охорона праці в галузі (харчові технології): підруч./ О.В. Войналович, Є.І. Марчишина; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 582 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 431. - ISBN 978-611-01-1228-4

У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною

праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах оброблення риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.


331

В84

Все про розслідування нещасних випадків на виробництві. - К.: Медіа-Про, 2013. - 47 с. - (Консультант з охорони праці та пожежної безпеки) Дод. до журналу "Охорона праці і пожежна безпека", 2013, №10

У виданні подається порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань, розслідування та облік аварій.


331

В84

Все про електробезпеку на виробництві. - К.: Медіа-Про, 2013. - 48 с.. - (Консультант з охорони праці та пожежної безпеки) Дод. до журн. "Охорона праці і пожежна безпека", 2013, №9

Видання подає статті з питань електробезпеки на виробництві, а також нормативні документи з проведення робіт та техніки безпеки в електроустановках.


331

В84

Все про розслідування нещасних випадків на виробництві. - К.: Медіа-Про, 2013. - 47 с. - (Консультант з охорони праці та пожежної безпеки) Дод. до журналу "Охорона праці і пожежна безпека", 2013, №10

У виданні подається порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань, розслідування та облік аварій.


637.1

Г 46

Гігієна виробництва молока на молочній фермі. Практичний посібник для виробників сирого товарного молока щодо дотримання правил гігієни. - К.: Мінагропрод України, 2006. - 26 с.: іл.

У посібнику містяться детальні вимоги до правил гігієни та рекомендації щодо належної практики виробництва: основні джерела забруднення сирого молока, тварини та їх розміщення, місце для доїння корів, доїльне обладнання, ємності для зберігання та охолодження молока, приміщення для зберігання молока, основні принципи забезпечення гігієни молока на фермі, витяги з законодавства ЄС.


663

Г46

Гігієна та санітарія переробних підприємств: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.В. Семко, Т.М. Головко; Харківський держ. біотехнологічний ун-т. - Харків: Світ Книг, 2022. - 222 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 211. - ISBN 978-966-2678-74-1

Навчальний посібник містить матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців з галузі харчових технологій, у тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно- гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.


355

О-64

Організація цивільного захисту на су'єктах господарювання: навч. посіб. для студ. вузів/ А.В. Беспалова, Д.І. Чекулаєв, В.П. Приступлюк, В.П. Романюк; Одеська держ. академія будівництва та архітектури. - Одеса: ОДАБА, 2019. - 98 с. - Бібліогр.: с.97 . -

ISBN 078-617-7195-93-0

У навчальному посібнику висвітлені питання з організації цивільного захисту на суб'єктах господарювання, методики оцінки стійкості роботи суб'єктів господарювання до дії різних вражаючих факторів, а також забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та сталого функціонування підприємств, установ та організацій; зменшення можливих матеріальних втрат.


61

О-92

Охорона праці і пожежна безпека: зб., № 4. (124). квіт/ гол. ред. Олександр Дзюба. - К.: ТОВ "МЕДІА-ПРО", 2021. - 88 с.: іл.

Видання пропонує ряд нововведень, що стосуються охорони праці і пожежної безпеки.


331

П12

Павлик, П.М. Трудове право України: навч. посіб. для дистанц. навчання/ П.М. Павлик; за наук. ред. Н.Р. Малишевої; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Ун-т "Україна" , 2006. - 466 с. - ISBN 966-388-044-9

Аннотация: В навчальному посібнику в доступній формі викладено тематичний матеріал, подано перелік необхідних джерел, схеми, словник термінів до даної дисципліни. Матеріал побудований на основі сучасних підходів до правового регулювання діяльності з урахуванням нових реалій на ринку праці.


61

П61

Посібник з обліку пожеж та їх наслідків: наук.-практ. вид./ Р.В. Климась , Т.О. Коршикова, Д.Я. Матвійчук и др; Ін-т держ. управління наукових досліджень з цивільного захисту. - К.: ТОВ "ІММ "Фраксім", 2020. - 135 с.: іл. - Бібліогр.: с. 121-128

Посібник створювався як тлумачний документ по практичному застосуванню керівних документів, що регламентують діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пов'язану зі статистичним обліком пожеж та їх наслідків.


664.6

П68

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів: ДНАОП 1.8.10. - 1.27 - 2002: Затв. 28.02.2002 №125/ Держ. департамент з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України. - Офіц. вид.. - Харків: Форт, 2002. - 232 с.: табл.. - (Держ. нормат. акт про охорону праці)


663.3

П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв з додатками/ М-во соціальної політики України . - К.: ПрофКнига, 2020. - 64 с.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють свою діяльність, пов'язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.


355

Р 88

Русаловський, А.В. Цивільна оборона: навч. посіб. для дистанц. навчання/ А.В. Русаловський; А.В. Веселовський, В.М. Заплатинський; за наук. ред. О.І. Запорожця; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Ун-т "Україна" , 2007. - 228 с. -

Бібліогр.: с.226-227 . - ISBN 966-388-117-8

У навчальному посібнику викладено основні питання організації цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій. Досліджуються надзвичайні ситуації, причини їх виникнення, вражаючі фактори, способи попередження та моделі поведінки людей. Висвітлюються питання міжнародного гуманітарного права, організації цивільної оборони в Україні.


663

Ц 57

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб./ О.В. Хіврич, Б.Д. Халмурадов, О.П. Слободян и др; Національний університет харчових технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 192 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 190. - ISBN 978-617-673-387-4

У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державного управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях. Наведено характеристику надзвичайних

ситуацій природного і техногенного характеру, заходи, що виконують органи управління Єдиної державної системи цивільного захисту під час запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.


Автореферати дисертацій


663

Є 27

Євтушенко, О.В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ О.В. Євтушенко; НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпки та охорона праці". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі здійснено статистичний аналіз нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості. Розроблено методи дослідження причинно-наслідкових зв'язків, характерних для процесів травмування на підприємствах харчової промисловості.

Удосконалено методи прогнозування ризиків виробничого травматизму. Розроблено алгоритм та технічні проекти інформаційно-аналітичної системи для оперативного аналізу стану умов праці на підприємстві, визначення раціональних напрямків профілактики виробничого травматизму.


663

С 40

Сірик, А. О. Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ А. О. Сірик; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - К., 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.1618

В дисертації розроблено математичні моделі інформаційного об'єкта та інтелектуального агента в структурі інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці. Отримала подальший розвиток методика пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості.


Державні стандарти

ДСТУ 7738:2015 Безпека екологічна та техногенна.Терміни та визначення понять/ розробники: Ю. Білявський, Т. Мислива, П. Надточій, Л. Онопрієнко; Житомирскький національний агроекологічний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 15

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно екологічної та техногенної безпеки. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, програмних засобах для комп'ютерних систем, що стосуються екологічної й техногенної безпеки.


ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять/ розробники: О. Євдін, С. Кірін, Н. Корепанова, В. Маринюк, М. Скидан; ВНДІ ЦЗНТ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 16.

Сфера застосування: цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно медико-біологічних надзвичайних ситуацій. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються медико-біологічних НС, у работах зі стандартизування, в науковій, навчально-методичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, організацій.


ДСТУ 3900.101: 2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення/ В. Андронов, Н. Корепанова, О. Невінчаний, А. Ющенко; УкрНДІ цивільного захисту МНС України, Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3900-99; чинний від 2015-04-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 4 с.: табл. - (Національний стандарт України). - 50.00 грн

Сфера застосування: стандарт установлює основні положення, які визначають призначення, завдання та структуру комплексу стандартів із безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також позначення стандартів, що належать до цього комплексу. Положення стандарту застосовують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації, підприємства, незалежно від форми власності, які розробляють, експертують стандарти та розробляють і виконують науково-технічні програми у сфері цивільного захисту.


ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять/ розробники: О. Євдін, Н. Корепанова, О. Невінчаний, А. Ющенко; Укр. НДІ цивільного захисту МНС України. - Вмд. офіц. - На заміну ДСТУ 3891-99; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с.17

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно безпеки у надзвичайних стиуаціях.


ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять/ розробники: А. Бондаренко, Т. Дудар, О. Євдін, М. Кучма, В. Скакун; ВНДІ ЦЗНТ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 17.

Сфера застосування: цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо техногенних надзвичайних ситуацій. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усіх видах нормативних документів стосовно безпеки у надзвичайних ситуаціях, у роботах зі стандартизування, а також у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.


ДСТУ EN 415-1:2017, (EN 415-1:2014, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання: пер. з англ/ Технічний комітет стандартизації "Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 415-1:2014; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 75 с.

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення у сфері пакувальних машин. Машини поділяються на загальні групи: маркувальники, декорувальники та кодувальники; машини для чищення, стерилізатори, охолоджувачі та сушарки; наповнювальні машини-закривачі; машини для контейнерів і компонентів; формувачі; картонажні машини; машини для загортання продукту; формувально-пакувальні машини для транспортування; машини для обв'язування.


ДСТУ EN 415-3:2017, (EN 415-3:1999+А1:2009, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, завантаження та запечатування: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 415-3:2014; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 65 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт узагальнює загальні умови, вимоги та методи запобігання небезпеки до машин для формування, завантаження та запечатування та спеціальних механізмів, пов'язаних з ними. Стандарт установлює вимоги щодо безпечності машин під час їхнього конструювання, виготовлення, монтування, введення в експлуатацію, налагоджування.


ДСТУ EN 415-10:2017, (EN 415-10:2014, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги/ Технічний комітет стандартизації "Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації". - Вид офіц. - На заміну ДСТУ EN 415-10:2014; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 76 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.72-73

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпечності пакувальних машин та їх перевіряння під час проектування, виготовлення, монтування, введення в експлуатацію, налагодження, технічне обслуговування та очищення пакувальнгих машин, якщо їх використовують відповідно до передбачених завдань і в умовах роботи, передбачуваних виробником.


ДСТУ EN 60695-11-3:2018 (EN 60695-11-3:2012, IDT; IEC 60695-11-3:2012, IDT)

Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-3. Випробувальне полум'я. Полум'я потужністю 500 Вт. Устатковання та метод перевіряння відповідності технічним вимогам/ пер. з англ.; Техн. комітет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 60695-11-3:2014; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 21 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 20

Сфера застосування: в стандарті викладено вимоги щодо створення двох видів полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 500 Вт. Загальна висота полум'я обох видів становить приблизно 125 мм. Установлено два методи створення випробувального полум'я. У методі А передбачено використання метану, а в методі С - метану або пропану.


ДСТУ ISO 23601:2019, (ISO 23601:2009, IDT) Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації / Техн. комітет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2020-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.12.

Сфера застосування: цей стандарт установлює принципи проектування зображень планів евакуації, на яких є інформація стосовно пожежної безпеки, виходів, евакуації та рятування людей, які перебувають на об'єкті. Ці плани також можуть бути використані силами оперативного реагування в разі надзвичайної ситуації. Ці плани призначено для відображення як знаки в громадських місцях та на робочих місцях.


ДСТУ ІSО 16732-1:2018, (ІSО 16732-1:2012, ІDТ) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення / Техн. комімет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 21 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.19-20. - Пер. з англ.

Сфера застосування: цей стандарт надає концептуальну основу для оцінювання пожежного ризику, визначаючи принципи, що лежать в основі кількісної оцінки і тлумачення пожежного ризику.Ці принципи оцінювання пожежного ризику застосовують до всіх явищ, пов"язаних з пожежею, і до всіх конфігурацій кінцевого використання.


ДСТУ ISO/TR 16732-2:2018, (ISO/TR 16732-2:2012, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 2. Приклад офісної будівлі/ Техн. ком. стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2021. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14.

Сфера застосування: цей стандарт застосовують разом з ISO 16732-1. Його призначено для ілюстрування виконання етапів оцінювання пожежного ризику послідовністю, установленою в ISO 16732-1. Оцінювання в цьому прикладі здійснено з метою аналізування політики альтернативних національних способів дій щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів певного типу.


ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018, (ISO/TR 16732-3:2013, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства/ Техн. ком. стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-10-01. - К.: УкрНДНЦ, 2021. - 22 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт стосується уявного складу пропану, призначеного для приймання пропану, що перевозиться в залізничних цистернах, зберігання пропану в резервуарі, що прцює під тиском, та його завантаження для перевезення наливом автоцистернами.


ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення/ Технічний комітет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 84 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 84


ДСТУ 9058:2020 Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об'єктами розрахунковими методами. Основні положення/ Техн. ком. стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-05-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2021. - 21 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 20.

Сфера застосування: цей стандарт установлює основні положення щодо визначення протипожежних відстаней між об'єктами розрахунковими методами. Положення цього стандарту можна використовувати під час розроблення містобудівної та проектної документації, нормування протипожежних відстаней у разі, якщо їх не встаноалено в будівельних нормах.


ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація. - На заміну ДСТУ Б В .2.7-19-95(Гост 30244-94) ( Зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.1.044-89); чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 75 с: табл. - 47.00 грн


ДСТУ EN 16327:2018, (ENH 16327:2014, IDT) Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)/ Техн. ком. стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - На заміну EN 16327:2014; чинний від 2019-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 27 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 25

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на вироби, що забезпечують додавання піноутворювача до води, яка подається відцентрованим пожежним насосом.


ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення. - Вид. офіц.. - Уведено вперше; чинний від 2010-07-01. - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. - 20 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.19-20 . - 25.00 грн


ДСТУ ISO 45001:2019, (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування / Робоча група, створена наказом ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ОНSAS 18001:2010; чинний від 2021-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до системи управління охороною здоров'я і безпекою праці (ОЗіБП), а також містить настанови щодо їх застосування, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров'я, що пов'язані з виробництвом, та активно вдосконалюючи свої показники діяльності у сфері ОЗіБП.

bottom of page