top of page

Еколого-економічні аспекти охорони природи

Еколого-економічні аспекти охорони природи

ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

До Всесвітнього дня навколишнього середовища – 5 червня


50

Б61

Білявський, Г.О.  Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України і вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля.

631.5

Б71

Блюм, Я. Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України / Я. Блюм, Г. Брукс. - К., [2011]. - 88 с.: іл. - Бібліогр.: с.87-88

У виданні розглядаються результати дослідження економічного та екологічного ефектів від використання сучасних комерційних сільськогосподарських біотехнологій  в Україні, зокрема, запровадження генно-модифікованих сортів сільськогосподарських культур (кукурудза, соя, цукровий буряк, ріпак олійний).

50

В 19

Василенко, І.А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища: навч. посіб./ І.А. Василенко, О.А. Півоваров, С.О. Куманьов. - Вид. 3-є, переробл. і допов. - Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. - 216 с.: рис., табл. - ISBN 978-617-7109-78-4

В навчальному посібнику висвітлені екологічні явища та проблеми на території України та світу. Посібник складено за розділами: сучасна екологія; оцінювання якості навколишнього середовища; раціональне природокористування, розрахунок економічного збитку від забруднення довкілля; екологія великого міста.

50

В68

Волошин, Д.В. Економіко-екологічні аспекти запобігання небезпечним змінам клімату (методологія, завдання, механізми)/ Д.В. Волошин; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - К.: Наукова думка, 2005. - 277 с.: іл. - Бібліогр.: с.154-164

У науковому виданні досліджені методологічні та практичні основи розробки системи економіко-екологічних механізмів запобігання негативним наслідкам глобальної зміни клімату. Проблеми трансформації клімату проаналізовано в контексті системних програмних дій національного і міжнародного рівнів.

50

Д69

Дорогунцов, С.І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: [моногр.]/ С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НААН України. - К.: Наукова думка, 2001. - 174 с. - Бібліогр.: с.154-161. - ISBN 966-00-0725-6

В монографії запропоновано системно-динамічну модель управління безпекою. Розглянуто макро-  та мікрорівні управління техногенно-екологічною безпекою, як однієї з основних складових інтегрованої безпеки, з відповідним модельним інструментарієм та ілюстративним матеріалом.

63

Е45

Екологічна безпека агропромислового виробництва: моногр./ за наук. ред.: О.І. Фурдичка,  А.Л. Бойко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К.: ДІА, 2013. - 415 с.: іл. - Бібліогр.: с.391-410 . - ISBN 978-617-7015-08-5

Автори монографії, грунтуючись на результатах власних наукових досліджень та інших авторів, зробили крок для розкриття впливу непередбачених біотичних і абіотичних чинників на довкілля, враховуючи складні ланцюги природних потоків енергії та антропогенного впливу. Розкриваються також пробні питання біотехнологічної продукції, основи екологічної безпеки у ссавців, експансії чужорідних видів у біоценози.

631.4

Е45

Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 лип. 2018 р., м. Київ: наук. зб./ Ін-т агроекології і природокористування, Асоц. агроекологів України. - К.: ДІА, 2018. - 194 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику представлено матеріали конференції, в яких висвітлено результати досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва в сучасних умовах, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища тощо.

50

Е45

Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць, Вип. 1 (37). січ.-берез/ ред. колегія: М.М. Биченок,  І.П. Бойко,  С.О. Довгий,  Ю.І. Калюх,  А.Б. Качинський, гол. ред. О.М. Трофимчук; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. - К.: Юстон, 2021. - 96 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

50

Е45

Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць, Вип. 2 (38). квіт.-черв./ ред. колегія: М.М. Биченок,  І.П. Бойко,  С.О. Довгий,  Ю.І. Калюх,  А.Б. Качинський, гол. ред. О.М. Трофимчук; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. - К.: Юстон, 2021. - 140 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

349

Е45

Екологічне право України: підруч. для студентів вузів/ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; ред. А.П. Гетьмана,  М.В. Шульги; Міносвіти України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2005. - 382 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного курсу.

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - Вид. друге, допов. . - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: іл.

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.

50

Е 45

Екологія та природні багатства України. Презентаційно - іміджевий альманах. Вип. 1/ М-во навколишнього природного середовища  України; М-во навколишнього природного середовища  України. - К.: Новий друк, 2004. - 320 с.: іл. -  Текст паралельно англ. мовою

В альманасі представлені провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва природоохоронної галузі. Подана інформація стане корисною для налагодження взаємовигідної співпраці, розширення ділових контактів, залучення інвестицій.

631.4

Е45

Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення: моногр/ М.А. Мельник, В.В. Жужа, О.І. Сидоренко, С.П. Шукайло; ДУ "Ін-т охорони грунтів України". - Херсон: Олді-плюс, 2020. - 350 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.338-349 . - ISBN 978-966-289-397-7

В монографії узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення Херсонської області. Висвітлено проблемні аспекти землеробства регіону, запропоновано шляхи їх вирішення.

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у  3-х  ч.: проект технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 1: Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи/ Є Алексєєва, С. Вихрист, Єжи Єндрошка, Ненад Мікуліч; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 134 с.: іл.

Видання здійснене проектом технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища." Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - одна з форм екологічної оцінки, яка є міжнародно визнаним інструментом превентивної екологічної політики, скерованим на вивчення, аналіз та оцінку планових видів діяльності з метою забезпечення екологічно збалансованого сталого розвитку.

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у 3-х ч.: проект технічної допомоги ЄС "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 2: Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля/ упоряд.: Є Алексєєва,  С. Вихрист,  Д Скрильніков; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 115 с.

В збірнику містяться законодавчі та нормативні акти  України, що встановлюють правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, прийняті в рамках проекту технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища".

663

З-33

Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ А.К. Запольський, А.І. Українець. - К.: "Вища школа", 2005. - 423 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці гл.

Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продукті. Детально розглянуто теоретичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Грунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

50

З-33

Запольський, А.К. Основи екології: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. - К: Вища школа, 2003. - 358 с.: іл. - Бібліогр.: с.351-354

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля.

50

І -23

Іванюк, Д.П. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб./ Д.П. Іванюк, І.В. Шульга; Мін-во аграр. політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К: Алерта, 2007. - 368 с. - Бібліогр.: с. 361-364

В посібнику проаналізовано стан природних ресурсів та довкілля в Україні. Викладені основні положення стратегії сталого розвитку та особливості її застосування. Проаналізовані особливості міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

50(03)

К96

Кушерець, В.І. Екологічна безпека. Термінологічний словник-довідник: Ун-т сучасних знань/ Кушерець В.І., Хилько М.І.. - К.: Знання України, 2006. - 144 с. - Предм. покажч.: с. 138-143

Зростаючі масштаби впливу суспільства на природу, подальший розвиток економіки, науки та техніки вже не можуть здійснюватися без врахування наслідків такого впливу, без виховання високої відповідальності перед людством за стан природних екосистем. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями. Автори словника-довідника спробували в лаконічній формі роз'яснити зміст найуживаніших термінів і понять з екологічної безпеки.

631.4

М54

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення : керівний нормативний документ/ за ред. І.П. Яцука,  С.А. Балюка; Ін-т охорони грунтів, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - 2-е вид., допов. - К., 2019. - 107 с.: іл. - ISBN 978-617-7185-29-0

Методика містить основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення. Викладено чотири етапи агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Описано порядок створення електронних картограм за результатами агрохімічного обстеження та розроблення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки. Містяться розділи, які висвітлюють особливості обстеження грунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів.

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба, . - К., 2001. - 218 с.: рис. - Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №4/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій і переробній промисловості: екологічне спрямування інвестицій в економіку України; продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку; маркетингові аспекти розвитку виноградно-виноробної галузі; особливості заморожування ягід з ніжною текстурою; перспективи використання овечого молока в дитячому харчуванні та інші статті.

50

О-57

Омаров, А.Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект: моногр./ А.Е. Омаров; за ред. О.І. Крюкова. - Харків: ПромАрт, 2018. - 288 с.: іл. - Бібліогр.: с.239-214 . - ISBN 978-617-7634-24-8

У монографії розглянуто питання ролі екологічної безпеки держави в системі національної безпеки. Проаналізовано нормативно-правову базу екологічної безпеки України. Визначено пріоритетні напрямки державної політики України у сфері екологічної безпеки. Грунтовно розглянуто питання ролі цивільного захисту у системі екологічної безпеки держави.

631.1

П36

Піщенко, О.В. Регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору: теорія, методологія та практика: монографія/ О.В. Піщенко ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Чернігівська політехніка". - Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", 2020. - 306 с: табл. - Бібліогр. в кінці розд.. - ISBN 97617-7932-07-8

У монографії висвітлюються сучасні проблеми регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Запропоновано складові стратегії еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Надано пропозиції щодо удосконалення організаційної складової регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору. Представлено науково-методичний підхід до збалансування інтересів суб'єктів механізму регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору шляхом об'єднання зусиль учасників

661

П78

Проданчук, М.Г. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти: моногр./ М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий; Ін-т гігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. - К.: Наукова думка, 2000. - 127 с.: табл. - Бібліогр.: с.114-123

У монографії розглянуто значення поверхнево-активних речовин для різноманітних галузей промисловості та економіки, зокрема для агропромислового комплексу України. Надано їх токсиколого-гігієнічну характеристику та показано вплив на якість довкілля і організм людини.

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 . - ISBN 978-966-97289-6-8

У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища.

620

С28

Сегеда, М.С. Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії: навч. посіб./ М.С. Сегеда, М.Й. Олійник, О.Б. Дудурич; Львівська політехніка. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 204 с.: іл. - Бібліогр.: с.200-201

В посібнику  розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної  енергії, отриманої  із нетрадиційних джерел, для генерування  електроенергії. Висвітлено  економічні та екологічні  аспекти  використання  відновлюваних  джерел  енергії  на сучасному етапі.

661

С91

Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: моногр./ авт. кол.: В.П. Шапорєв,  М.А. Цейтлін,  В.Ф. Райко,  Л.Л. Гурець,  Д.Л. Пляцук; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - Суми: Сумський держ. ун-т, 2014. - 246 с.: іл. - Бібліогр.: с. 219-225. - ISBN 978-966-657-527-5

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення екологічної безпеки содових виробництв шляхом закладання твердих відходів у відпрацьовані соляні камери з одночасним видобуванням кондиційного розсолу, а також зменшення газоподібних викидів в атмосферу. Праця містить дослідження закономірностей гідромеханічних та масообмінних процесів утилізації твердих, рідких та газоподібних відходів виробництва соди, що робить процес виробництва маловідходним та екологічно безпечнішим.

54

С 91

Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження: зб. тез доп. VII Міжнар. наук.-техн. конф., 30 вересня-2 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ/ М-во освіти і науки України, НТУУ Київ. політехнічний ін-т, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. - 160 с.: іл. - ISBN 978-966--921--031

Матеріали конференції згруповано за тематикою секцій: теоретичні основи технології неорганічних речовин; технології основного неорганічного синтезу, мінеральних добрив, солей, лугів; технологія каталізаторів і сорбентів; технологія тонкого неорганічного синтезу і проблеми сучасної плазмохімії; екологічні аспекти і ресурсозберігаючі технології неорганічних речовин; хімія і технологія води.

631.4

Ф50

Фізична деградація орних грунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення): наук. вид./ В.В. Медведєв, І.В. Пліско, С.І. Крилач та ін.; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 110 с.: іл. - Бібліогр.: с.100-109 . - ISBN 978-617-8009-01-4

У науковому виданні розглянуто процеси деградації орних грунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій, неповноцінного екологічного функціонування грунтів і зниження їх продуктивності. З метою покращення ситуації вказано на необхідність моніторингу грунтових процесів та заходів з відновлення деградованих земель.

50

Ф50

Фізичне і математичне моделювання процесів у фільтрах твердих частинок при практичному застосуванні критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки: моногр./ О.М. Кондратенко, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач, С.А. Коваленко; Нац. ун-т цивільного захисту України. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. - 522 с.: іл. - Бібліогр.: с.  475-501. - ISBN 978-617-7912-64-3

Монографію присвячено питанням здійснення математичного моделювання процесів у фільтрувальному елементі фільтра твердих частинок дизельного поршневого двигуна внутрішнього згорання, фізичного моделювання вказаних процесів на безмоторній дослідницькій установці та експериментальної верифікації результатів такого моделювання на моторному випробувальному стенді з автотракторним дизелем.

63

Ф95

Фурдичко, О.І. Агроекологія: моногр./ О.І. Фурдичко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К.: Аграрна наука, 2014. - 400 с.: іл. - Бібліогр.: с.373-393 . - ISBN 978-966-540-374-6

В монографії здійснено комплексне дослідження агроекології, етапів її становлення і розвитку в Україні, висвітлено головні  завдання і методологію. Визначено низку пріоритетних  завдань агроекології, дотичних до загальнодержавних еколого-економічних інтересів та загроз екологічній безпеці країни. Узагальнено та систематизовано  результати фундаментальних  і прикладних досліджень з питань агроекології, природокористування, екологічної безпеки  аграрного та харчового виробництва.

50

Х98

Хумарова, Н.І. Відповідальне поводження з відходами: принципи сталості та інклюзивності: моногр./ Н.І. Хумарова, А.П. Коджебаш, М.М. Петрушенко. - Одеса, 2020. - 200 с.: рис. - Бібліогр.: с.166-169 . - ISBN 978-066-02-9485-1

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми наукового обгрунтування та розробки теоретико-методичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо відповідального поводження з відходами. Вивчено концептуальні зв'язки між сферою поводження з відходами та соціально-економічним змістом категорії "відповідальність". Проведено аналіз досліджуваної сфери в призмі показників інклюзивного та сталого розвитку України та інших країн.

50

Ц18

Царенко, О.М. Основи екології та економіка природокористування: навч. посіб./ О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. - 2-е вид., стереотип.. - Суми: Університетська книга, 2004. - 399 с.. - (Б-ка економічних наук). - Бібліогр.: с.387-396 . - Предм. покажч.

В навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки природокористування СНАУ відповідно до програми дисципліни "Основи екології та економіка природокористування", розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людина на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

349

Щ92

Що необхідно знати селянам про їхні екологічні права: проект "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей"/ [упоряд.]: В.М. Масін,  С.С. Прокопенко; Ін-т сільск. розв. - К.: Ін-т сільск. розв., 2008. - 29 с. - (Б-чка прав сільських жителів). - Бібліогр.: с.29

Брошуру підготовлено та видано в рамках проекту "Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей" у рамках програми та фінансової підтримки Європейської комісії. Розглядаються проблеми реалізації і забезпечення екологічних прав громадян на сучасному етапі: екологічне законодавство та екологічна безпека, гарантії, охорона і форми захисту екологічних прав громадян .

338

Я45

Якість економічного зростання: пер. з англ./ Вінод Томас , Мансур Дайламі, Ашок Дарешвар,  та  ін; наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 351 с: іл.

У книзі аналізуються чинники зростання та їхній вплив на добробут, поліпшення системи людських можливостей, насамперед, у сфері освіти, питання підтримки природного капіталу і відповідної екологічної політики, проблеми глобальних фінансових ризиків, питання залежності якості зростання від державного управління та боротьби з корупцією.

Автореферати дисертацій

339

Б12

Бабенко, Г.В. Розвиток світового господарства в умовах ресурсно-екологічної кризи: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.02/ Г.В. Бабенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДНУ, 2013. - 24 с: табл. - Бібліогр.: с. 21-22

Досліджено теоретичні основи розвитку ресурсно-екологічної кризи на світогосподарський розвиток.

631.1

Б 72

Бобровська, Н.В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014.- 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

663

В 19

Васільцова, О. В.  Екологічна капіталізація підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.06/ О. В. Васільцова; Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2018. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі удосконалено систематизацію функціональних особливостей харчової галузі, що впливають на зміст екологічної капіталізації харчових підприємств, до яких належать: вагомий експортний потенціал; значний обсяг  інвестування основного капіталу, спрямованого на підтримання діючих потужностей; звужені можливості пошуку новітніх ринково-орієнтованих інновацій; дефіцит фінансових ресурсів і недостатня диверсифікація джерел фінансування галузі; активне кредитування галузі; перетворення амортизації на найвагоміший реноваційний ресурс.

631.1

Є78

Єрошина, Т.В. Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні: автореф. дис ... канд.геогр. наук: 11.00.02/ Т.В. Єрошина; НААН України, Інститут географії. - К., 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17

У роботі розроблено теоретико-методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК. Наголошено на посиленні екологізації землеробства, зростанні вимог до якості продовольства.

637.5

М36

Мацуська, О.В. Екологічна оцінка стічних вод м'ясопереробних підприємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.16/ О.В. Мацуська; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2013. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

Робота присвячена розробці кавітаційно-адсорбційного способу очищення стічних вод м'ясопереробних підприємств, визначенню статики та кінетики процесу сорбції, дослідженню процесів деструкції біологічних забруднень у воді за допомогою кавітаційних пристроїв та можливості застосування відпрацьованого сорбенту як удобрюючого компоненту для сільськогосподарських угідь. Наведено математичну модель внутрішньодифузійної сорбції та визначено коефіцієнти дифузії.

628

П66

Поштаренко, А.В.  Удосконалення процесу очищення стічних вод дріжджового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01/ А.В. Поштаренко; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. - К., 2021. - 27 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-практичного завдання підвищення рівня екологічної безпеки дріжджового виробництва шляхом застосування фізико-хімічних способів (електродіаліз, ультразвук, магнітне поле, низькочастотне електромагнітне поле та надвисокочастотне випромінювання) для очищення та знезараження стічних вод. Визначено перелік основних способів очищення виробничих стоків від органічного, мінерального  та біологічного забруднення.

50

Р28

Ращенко, А.В. Екологічний маркетинг продукції рослинництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06/ А.В. Ращенко; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертаційне дослідження присвячене обгрунтуванню теоретичних засад, розробці методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування та запровадження екологічного маркетингу продукції рослинництва. Визначено чинники, що сприяють становленню екологічного маркетингу у сільському господарстві.

663

Ш83

Шпильовий, В.А. Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд.екон. наук/ В.А. Шпильовий ; Європейський ун-т. - К., 2006. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

Державні стандарти

ДСТУ 7738:2015 Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять/ розробники: Ю. Білявський,  Т. Мислива,  П. Надточій,  Л. Онопрієнко; Житомирскький національний агроекологічний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2016-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 15

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно екологічної та техногенної безпеки. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, програмних засобах для комп'ютерних систем, що стосуються екологічної й техногенної безпеки.

ДСТУ 8606-2:2015  Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами/ розробники: І. Калантиренко,  Ю. Михайлов,  Н. Пендак,  С. Шевчук; ІВПіМ НААН, Техн. ком. стандартизації "Меліорація і вод. госп-во". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 17.1.3.04-82); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на захист поверхневих та підземних вод від забруднювання, установлює загальні вимоги щодо захисту вод природних джерел від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами, зокрема загальні вимоги щодо екологічної безпеки, вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання й торгівлі.

ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови приклади (ISO 14063:2006, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: В. Горопацький,  І. Єршова,  Н. Семенюк,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; ДП "НДІ "Система" спільно з Техн. ком. стандартизації "Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2012. - 24 с.: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 22.

Сфера застосування: цей стандарт містить настанови для організації щодо загальних принципі, політики, стратегії та діяльності, пов'язаних як із внутрішнім, так і зовнішнім обмінюванням екологічною інформацією. У ньому використано перевірені й усталені підходи щодо обмінювання інформацією, адаптовані до конкретних умов, що існують в екологічному інформуванні.

ДСТУ ISO 14052:2018 (ISO 14052:2017, IDT) Екологічне управління. Облікування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання/ пер. з англ; Техн. комітет стандартизації " Охорона довкілля ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-12-18. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 10-11

Сфера застосування: в стандарті подано настанови щодо практичного запровадження облікування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками (далі - ОВМП) у ланцюгу постачання. ОВМП дає можливість грунтовно простежити потоки та обсяги матеріалів у межах організації, кількісно оцінити ці матеріальні потоки у фізичних одиницях та оцінити витрати, пов'язані з матеріальними потоками і використанням енергії. ОВМП застосовано для будь-якої організації, яка використовує матеріали та енергію, незалежно від продукції, послуг, розміру, структури, розташування та наявних систем управління та обліку.

ДСТУ ISO 14050-2016 (ISO 14050: 2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування  В. Горопацький,  І. Єршова,  В. Паракуда,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; ДП "НДІ "Система". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 14050-2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 51 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 34-35

Сфера застосування: в стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000.

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації: Загальні принципи (ISO14020:2000, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чин. від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с.5

ДСТУ ISO 14021:2002 Екологічні марковання та декларації: Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II) (ISO 14021:1999, IDT). - Увед. вперше; чин. від2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 22 c. - Бібліогр. с.18-23. -

ДСТУ ISO/TR 14025:2002 Екологічні марковання та декларації: Екологічні декларації типу III (ISO/TR 140025:2000, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чин. від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 24 с.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр. с.21-22

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT). - Вид. офіц. -  Уведено вперше; чинний від 2004-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10. - 11.63 грн.

ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля  / Техн. ком. стандартизації "Охорона довкілля". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-03-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 60 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 57-60.

Сфера застосування: цей стандарт установлює критерії оцінки та показники впливу на довкілля транспортними спорудами (ТС), а саме: автомобільних шляхів та доріг, злітно-посадкових смуг, гідроспоруд, визначає прогнозні показники оцінки впливу на довкілля транспортних споруд, які дадуть змогу оцінити рівень впливу на довкілля ТС на всіх стадіях життєвого циклу.

ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля  / Техн. ком. стандартизації "Охорона довкілля". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-03-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 33 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 31-32.

Сфера застосування: цей стандарт установлює рекомендації та надає довідкову інформацію, приклади найкращих технологій для розроблення необхідних заходів щодо запобігання можливим ризикам та зменшення негативного впливу на об'єкти довкілля транспортних споруд.

ДСТУ ISO 14064-1:2015, (ISO 14064-1:2006, IDT) Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації/ Держ. заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління", Техн. ком. стандартизації "Охорона навколишнього природного середовища України". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 16 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бiблiогр.: с. 16

Сфера застосування: цей стандарт визначає основні принципи та вимоги щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів (ПГ) на рівні організації. Цей стандарт містить вимоги щодо планування, розроблення, керування, звітності та верифікації кадастру ПГ на рівні організації.

ДСТУ ISO 14064-2:2015, (ISO 14064-2:2006, IDT) Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту/ Держ. заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління", Техн. ком. стандартизації "Охорона навколишнього природного середовища України". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 26 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 25

Сфера застосування: цей стандарт встановлює принципи і вимоги, а також дає рекомендації щодо кількісного визначення, моніторингу та звітності щодо діяльності зі зменшенням викидів ПГ і/або збільшення їх видалення на рівні проекту.

ДСТУ ISO 14064-3:2015, (ISO 14064-3:2006, IDT) Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів/ Пер. і наук.-техн. редагування: В. Барановська,  О. Бондар,  С. Берзіна,  Н. Дюжилова,  Л. Горшков; Держ. заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління", Техн. ком. стандартизації "Охорона навколишнього природного середовища". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 30 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 30.

Сфера застосування: цей стандарт установлює принципи та вимоги, а також настанови з проведення чи управління процедурами валідації та/або верифікації тверджень щодо ПГ. Вимоги цього стандарту треба застосовувати  для кількісного оцінювання в організації чи під час виконання проекту щодо ПГ, охоплюючи кількісне визначення викидів ПГ, моніторинг та надання звітів згідно з ISO 14064-1 та ISO 14064-2.

ДСТУ ISO  14002-1:2020, (ISO 14002-1:2019, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення/ Техн. ком. стандартизації "Охорона довкілля". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 10 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.

Сфера застосування: у цьому стандарті подано загальні настанови для організацій, які прагнуть управляти екологічними аспектами чи реагувати на наслідки змін умов довкілля в межах однієї або кількох екологічних предметних сфер систематично на основі ISO 14001.

ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - На заміну ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT); чинний від 2021-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 30 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 29

Сфера застосування: у цьому стандарті подана настанова щодо поетапного підходу до розроблення, запровадження, підтримування та поліпшення системи екологічного управління (далі-СЕУ), як організації, зокрема малі та середні підприємства (далі-МСП), можуть прийняти для підвищення своїх економічних характеристик.

ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків/ Техн. комітет стандартизації "Охорона навколишнього природного середовища України", Наук.-дослід. установа "Український  НДІ екологічних проблем". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.2.4.06-90); чинний від 2019-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 46 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 45.

Сфера застосування: цей стандарт установлює методи визначення швидкості та об"ємної витрати газопилових потоків в організованих викидах стаціонарних джерел - підприємств, цехів, агрегатів, інших нерухомих об’єктів.

ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб/ Техн. комітет стандартизації "Охорона навколишнього природного середовища України", Наук.-дослід. установа "Укр НДІ еколог. проблем". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-12-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 40 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 40.

Статті періодичних видань

Берзіна, С.В. Екологічні вимоги до полімерних виробів/ С.В. Берзіна, В.Д. Богдан //Упаковка. - 2021. - №6. -  С. 38-40.

Екологічні смаколики для людей, які себе люблять //Мир продуктов. - 2021. - №6, декабрь. -  С. 8.

Кривомаз, Т.І. Адаптація секторів міського розвитку до кліматичних змін/ Т.І. Кривомаз, А.М. Савченко //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - Вип.2(38), квітень-червень. -  С. 64-78. - Бібліогр. в кінці ст.

Маркетологи інформують...: [щодо екологічності упаковки] //Упаковка. - 2021. - №6. -  С. 14-18.

Миронцов, М.Л. Інформаційна система підтримки управлінських рішень для завдань раціонального природокористування та екологічної безпеки/ М.Л. Миронцов, В.О. Охарєв //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - №1(37), січень-березень. -  С. 71-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Мітрясова, О.П. Визначення залежності між кліматичними чинниками і захворюваністю на Covid-19/ О.П. Мітрясова, А.С. Приходько //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - Вип.2(38), квітень-червень. -  С. 94-103. - Бібліогр. в кінці ст.

Перспективність проектування малих архітектурних форм з використанням альтернативних джерел енергії/ Т. Ткаченко, О. Ткаченко, О. Волошкіна, А. Уйма //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - Вип.1(37), січень-березень. -  С. 44-54

Триснюк, В.М. Механізм визначення  кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорт/ В.М. Триснюк, В.О. Шумейко, Ю.М. Голован //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - Вип.№2(38), квітень-червень. -  С. 79-93. - Бібліогр. в кінці ст.

Удимович, В.М. Застосування біоцементації в контексті вирішення екологічних питань/ В.М. Удимович //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №4. -  С. 63-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Екологічна етикетка //Упаковка. - 2022. - №1. -  С. 26.

Шелінговський, Д. Екологічні проблеми північно-західної частини Чорного моря/ Д. Шелінговський, О. Дерик //Біологія тварин . - 2022. - Т.24, №2. -  С. 77.

Бут, О. Готові до різних сценаріїв майбутнього пластиків/ О. Бут //Світ упаковки. - 2023. - №2, травень. -  С. 14-16.

Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан сільських населених пунктів Рівненської та Тернопільської обл./ Г.В. Давидюк, Л.І. Шкарівська, І.І. Клименко та ін.  //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 50-62. - Бібліогр.: с.59-61.

Дерман, В.А. Багатовимірна математична модель представлення інформації щодо екологічного стану природно-техногенної геосистеми для автоматизованої системи управління харчовим підприємством в умовах російської агресії/ В.А. Дерман, С.Ю. Петрухін //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 33-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Легка, але зі значним ефектом: [ЕКО пляшка]  //World of Paсkaging=Світ упакковки. - 2023. - №3. -  С. 3.

Шульга, О.С. Досягнення у сфері екологічного одноразового посуду та столових приборів/ О.С. Шульга, С.І. Шульга //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №6. -  С. 7-21. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page