top of page

Наукові основи виробництва в АПК травень 2023

Наукові основи виробництва в АПК травень 2023

50

В53

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування,

Вип.1(89). Сільськогосподарські науки/ редкол.: Є.Г. Герасімов, С.І. Веремеєнко, С.Т. Вознюк, М.О. Клименко, Д.В. Лико. - Рівне, 2020. - 125 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій, агрогрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів,

водних біоресурсів.


50

В53

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб.

наук. праць, Вип.2 (90). Сільськогосподарські науки/ ред. колегія: М.О. Клименко, А.М. Прищепа , П.М. Скрипчук, Й.В. Гриб, О.М. Клименко, гол. ред. В.С. Мошинський; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне, 2020. - 185 с.: іл. - Бібліогр. в кінці

ст. - Резюме англ. мовою.

У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агрогрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.


636

Н 34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Вип. 20. №2/ редкол.: І. Я. Коцюмбас, В.В. Влізло, О. М. Брезвин, Д. Войтисяк; НААН України. - Львів, 2019. - 474 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До бюлетеня включені статті за розділами: біохімія та фізіологія; живлення та годівля; клінічна біохімія та ветеринарна медицина; мікробіологія та вірусологія; імунологія та морфологія; паразитологія; токсикологія; розведення та генетика; розроблення ветеринарних препаратів та методів їх контролю.


636

Н34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин: зб., Вип. 21. № 1/ ред. колегія: О.М. Брезвин, В.В. Влізло, Д. Войтисяк, І.В. Вудмаска, В.М. Гунчак, гол. ред. І.Я. Коцюмбак; НААН України. - Львів, 2020. - 279 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


636

Н34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин: зб., Вип. 22. №2/ ред. колегія: О.М. Брезвин, В.В. Влізло, Д. Войтисяк, І.В. Вудмаска, В.М. Гунчак, гол. ред. І.Я. Коцюмбас; НААН України. - Львів, 2021. - 449 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


633.8

Н34

Науково-технічний бюлелень Інституту олійних культур НААН: фах. вид./ ред. колегія: Е.Б. Алієв, Т.С. Антонова, Б. Боллер, К.В. Ведмедєва, Е. Камінський, гол. ред. І.А. Шевченко; НААН України, Інститут олійних культур. - Запоріжжя, 2020. - 155 с.: іл. - (Сільськогосподарські науки; вип. 29). - Бібліогр. в кінці ст.


631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип. 70. Ч. 2/ редкол.: В.В.ж Влізло, Г.С. Коник, Г.М. Седіло, Г.Я. Панахид, П.І. Бойко; НААН України, Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Львів; с. Оброшине: Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону НААН, 2021. - 184 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип. 69. Ч. 2/ ред. колегія: В.В. Влізло, Г.С. Коник, Г.М. Седіло, Г.Я. Панахид, П.І. Бойко, ред.

М.М. України, Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Львів; с. Оброшине: Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону НААН, 2021. - 2018 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип. 70. Ч. 1/ ред. колегія: В.В. Влізло, Г.С. Коник, Г.М. Седіло, Г.Я. Панахид, П.І. Бойко; НААН України, Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Львів; с. Оброшине: Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону НААН, 2021. - 210 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвідом. темат. наук. зб., Вип. 71. Ч. 1/ редкол.: В.В. Влізло, Г.С. Коник, Г.М. Седіло, Г.Я. Панахид, П.І. Бойко; НААН України, Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Львів; с. Оброшине: Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону НААН, 2022. - 230 с. - Бібліогр. в кінці ст.


634

С14

Садівництво: міжвід. темат. наук. зб., №. 76/ ред. колегія: М.О. Бублик, І.В. Гриник, О.А. Кіщак, Т.І. Патика, М.В. Патика; Ін-т садівництва НААН України. - К., 2021. - 252 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст

Висвітлено результати багаторічних досліджень з селекції та сортовивчення, плодового розсадництва, агротехніки, захисту рослин, агрохімії та грунтознавства, зокрема застосування субстратів у маточнику вегетативного розмноження фундука, із зрошення, особливо використання фенокліматографічних моделей для встановлення періоду найбільшої потреби плодових рослин у волозі, з фізіології та зимостійкості, економіки, організації робіт у плодоягідних насадженнях та маркетингу.


Автореферати дисертацій


664.8

П 77

Прісс, О. П. Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами: автореф. дис. ... д-ра тен.наук: 05.18.13/ О. П. Прісс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 43 с.: рис. - Бібліогр.: с.34-40

В роботі обгрунтовано науково-теоретичні положення формування антиоксидантного статусу овочів з використанням композицій екзогенних біологічно активних речовин антиоксидантної дії у поєднанні з післязбиральною тепловою обробкою для максимальної збереженості фітонутрієнтів та товарної якості овочів під час подовжених термінів зберігання в охолодженому стані.


633.1

В50

Вінюков, О.О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ О.О. Вінюков; НААН України, Ін-т зернових культур. - Дніпро, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-42

В роботі вперше теоретично обгрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками. Розроблено нові та удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які дозволяють реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, знизити енергетичні та виробничі витрати, здійснити добір адаптивних сортів для вирощування за різними технологічними системами.


633.6

П64

Потапова, В.П. Наукове обгрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур'янів без індукування хімічних стресів рослин культури: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.13/ В.П. Потапова; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - К., 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі рекомендовано використання для захисту посівів від бур'янів мікронорм гербіцидів, що дає змогу уникнути індукування небажаних дис-стоесів у рослин цукрових буряків та додатково отримати вищий урожай коренеплодів, а також знизити рівень хімічного навантаження гербіцидів на довкілля.


639

М19

Малімон, З.В. Наукове обгрунтування мікробіологічних критеріїв імпортованої замороженої риби та її оцінка за залишковими кількостями антибактеріальних речовин: автореф. дис. ... канд. вет. наук:16.00.09/ З.В. Малімон; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі особливу увагу акцентовано на мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу з урахуванням визначення кількості мікроорганізмів у замороженій рибі.


635

М99

М'ялковський, Р.О. Науково-теоретичне обгрунтування інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра

с-г. наук:06.01.09/ Р.О. М'ялковський; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2019. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.33-38

У роботі подано теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень, які розв'язують важливу науково-практичну проблему вивчення елементів сортової технології вирощування, процес росту та розвитку рослин картоплі різної стиглості, підвищення їх продуктивності та якості врожаю за сортовою оцінкою, строками і глибиною загортання бульб, різними умовами вирощування, оцінкою запасів продуктивності вологи і водопостачання. Обгрунтовано ефективність мікродобрива за умови застосування позакореневого підживлення рослин картоплі в технології вирощування.


633.1

П14

Паламарчук, В.Д. Науково-теоретичне обгрунтування технології вирощування та адаптивності гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук:06.01.09/ В.Д. Паламарчук; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 36- 42

В роботі експериментально досліджено, теоретично узагальнено та вирішено наукове завдання щодо обгрунтування процесів формування продуктивності гібридів зернової кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного шляхом добору оптимального строку сівби, проведення позакореневих підживлень, використання різних розмірів фракції насіння та глибини його загортанння. Встановлено залежність умов росту, розвитку та формування репродуктивних органів у підвищенні врожайності та якості зерна гібридів кукурудзи.


Статті періодичних видань


Балюк, С.А. Грунтознавство в Україні: досягнення, пріоритети та перспективи/ С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 18-27. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Горьовий, В.П. Особливості становлення та розвитку української сільськогосподарської кооперації / В.П. Горьовий //Вісник аграрної науки . - 2021. - №8. - С. 79-86. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Дорош, Й.М. Розвиток землевпорядної науки в Україні: історія, сучасність, перспективи / Й.М. Дорош, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - 67-76. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Іванів, С.І. Економічна сутність та архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: теоретичний аспект / С.І. Іванів //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 80-84. - Бібліогр. в кінці ст.. - Ін-т продресурсів НААН


Корнійчук, О.В. Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва/ О.В. Корнійчук, О.В. Климчук, Ю.А. Векленко //Вісник аграрної науки. - 2022. - №5. - С. 33-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Нанка, О.В. Аграрна історія України: [рецензія до навч. посібника]/ О.В. Нанка //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 85-86. - Ін-т продресурсів НААН


Науково-методичні засади дистанційного агроекологічного моніторингу та прогнозування //Вісник аграрної науки . - 2022. - №4. - С. 64-71. - Бібліорг. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Ніколаєнко, С.М. Вища аграрна освіта в Україні: виклики часу / С.М. Ніколаєнко, М.С. Ніколаєнко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 5-17. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Сичевський, М.П. Зарубіжна практика підвищення доступності продовольчих товарів для різних верств населення в контексті трансформації продовольчих систем в Україні/ М.П. Сичевський, О.О. Митченок //Вісник аграрної науки . - 2022. - №6. - С. 63-71. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

bottom of page