top of page

Унікальний харчовий продукт - 1 червня Всесвітній день молока

Унікальний харчовий продукт - 1 червня Всесвітній день молока

УНІКАЛЬНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ – МОЛОКО


637.1

Г 46

Гігієна виробництва молока на молочній фермі. Практичний посібник для виробників сирого товарного молока щодо дотримання правил гігієни. - К.: Мінагропрод України, 2006. - 26 с.: іл.

У посібнику містяться детальні вимоги до правил гігієни та рекомендації щодо належної практики виробництва: основні джерела забруднення сирого молока, тварини та їх розміщення, місце для доїння корів, доїльне обладнання, ємності для зберігання та охолодження молока, приміщення для зберігання молока, основні принципи забезпечення гігієни молока на фермі, витяги з законодавства ЄС.

637.1

Г80

Грек, О.В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини: підруч/ О.В. Грек, О.О. Онопрійчук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2020. - 323 с.: іл. - Бібліогр.: с.316-321. -Предм. покажч.: с.312-315 . - ISBN 978-966-612-236-3

В підручнику розглянуто  основи безвідходних технологій відновлюваної молочної сировини, наведено характеристику ресурсів різного походження та готових продуктів, параметри сучасних технологічних операцій виробництва, в тому числі концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки та сироватки різними способами. Подано характеристики основних видів високопродуктивного технологічного обладнання для теплового та механічного оброблення.

637.1

Г 79

Грек, О.В. Технологія комбінованих продуктів на молочній основі: підруч. для студ. вузів/ О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 362 с.: іл. - Бібліогр.: с.352-355. - Предм. покажч.: с. 356-359. - ISBN 978-966-612

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного, сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів,  дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбінованих продуктів на основі маслянки та сироватки та інші нові молочні продукти.

637.1

Г 80

Грек, О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки/ О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук; НУХТ. - К., 2011. - 211 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 205-208. - ISBN 996-612-106-9

навчальному посібнику наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання.

637.1

Д27

Дейниченко, Г.В. Нові види копреципітатів та їх використання в харчових технологіях: монографія/ Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, В.М. Ветров. - Донецьк: Донеччина, 2010. - 176 с: табл. - Бібліогр. в кінці розд

У монографії розглянуто питання розробки технологій нових копреципітатів на основі білково-вуглеводної молочної сировини на підприємствах молочної промисловості .Досліджено фізико-хімічні властивості харчових систем на основі БВМС .Визначено показники якості та запропоновано напрямки їх використання у технологіях продуктів харчування у закладах ресторанного господарства. Видання призначене для використання в навчальному процесі підготовки магістрів та спеціалістів кваліфікації інженер-технолог закладів ресторанного господарства та харчових виробництв.

664.8

Д49

Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

637.1

Е 45

Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: моногр./ П.Т. Саблук, В.І. Бойко, Т.Л. Мостенська. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. - 339 с.: рис., табл. - ISBN 966-669-134-5

У монографії розглянуто стан розвитку молочного скотарства і виробництва молочної продукції, показники його економічної ефективності та результати реструктуризації галузі. Висвітлено деякі теоретико-методичні основи прогнозування розвитку і розміщення молочного скотарства та формування попиту і пропозиції на ринку молочних продуктів. Розглянуто стан світового ринку молока, місце України на ньому та роль держави у створенні ринкового середовища.

637.1

Є70

Єресько, Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посіб./ Г.О. Єресько, М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 337 с.: рис. - Бібліогр.: с. 336

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції , так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розрахунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визначення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

637.1

Ж86

Жукова, Я.Ф. Підтвердження автентичності органічного молока та молочних продуктів: метод. рек./ Я.Ф. Жукова, П.І. Петров, Ю.М. Деміхов; Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: Вид-во Кравченко Я.О., 2019. - 54 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.47-54 . - ISBN 978-617-7700-71-4

Описано результати використання комплексного методичного підходу до автентифікації органічного молока та молочних продуктів, заснованого на мультиваріантній обробці даних жирнокислотного складу. Подано аналіз фізико-хімічних параметрів, хемометричний аналіз комплексних параметрів, дослідження кореляції окремих параметрів. Проаналізовано сучасний стан методології автентифікації органічного молока та молочних продуктів.

637.1

І-48

Ільчук, М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України: моногр./ М.М. Ільчук. - к.: Нічлава, 2004. - 311 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.281-296 . - ISBN 966-7317-93-5

Матеріал в монографії побудований за розділами: теоретико-методологічні основи ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу України в умовах формування ринкових відносин; стан розвитку молокопродуктового підкомплексу; особливості адаптації товаровиробників молока і молокозаводів до ринкового середовища; прогнозування кон'юнктури ринку молочних продуктів; шляхи підвищення ефективності функціонування молокопродуктового підкомплексу; світовий ринок молочної продукції.

637

І-66

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посіб.-практикум/ К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, Н.О. Паляничка и др; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Ф.Ю. Ялпачика. - К.: ПрофКнига, 2020. - 252 с.: граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 248. - ISBN 978-617-7762-06-4

Основною метою проведення робіт, наведених у даному посібнику, є закріплення теоретичних знань, поглиблення і конкретизація відомостей про технологічне обладнання переробних та харчових виробництв, придбання навичок у його експлуатації.

637.1

І-66

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів: підруч./ Г.Є. Поліщук, О.В. Кочубей-Литвиненко, Т.Г. Осьмак, О.О. Басс; Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 196 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-966-612-245-5

В підручнику висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових добавок, які використовують у молочній промисловості, характеристики та особливості технологічних функцій дієтичних добавок у технологіях молочних продуктів, наукову методологію створення нових видів молочних та молоковмісних продуктів з інноваційними інгредієнтами, а також аналітичний огляд наукових розробок кафедри технології молока і молочних продуктів із застосуванням натуральних інгредієнтів у складі молочних продуктів.

637.1

К 75

Кочубей-Литвиненко, О.В. Технологія отримання та первинного оброблення молока: підруч./ О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 212 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.206-208. - Предм. покажч.: с. 196-200. - ISBN 978-966-612-128-1

В підручнику наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для тварин. Розглянуто хімічний склад коров'ячого молока, біосинтез складових молока; проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад  і властивості. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Наведені санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості.

637.1

М15

Макаренко, П.М. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств: монографія/ П.М. Макаренко, Т.В. Воронько; ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖ. АГРАРНА АКАД. - Полтава, 2010. - 228 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 215-227

Досліджується теорія, стан та напрями підвищення рекламної діяльності молокопереробних підприємств.

637.1

М 30

Марченко, В.М. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал: моногр./ В.М. Марченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 352 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.334-349. - ISBN 978-966-612-104-5

В кн. розд.: Передумови та напрями самоорганізації молочної галузі, с.103-205

У монографії розглядаються теоретичні та практичні основи реалізації синергетичної концепції еволюції складних систем. Проаналізовані фундаментальні категорії та закономірності синергетичного підходу до дослідження економічних систем. Злиття та поглинання корпорацій розглядається як процес та результат організації та самоорганізації відносин його учасників, реалізації закономірностей  подальшого розвитку корпорацій та ліквідації невідповідностей у зовнішньому впливі та внутрішньому потенціалі. В окремому розділі розглядаються передумови та напрями самоорганізації молочної галузі.

637.1

М54

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах молочної промисловості України/ М-во аграрної політики України, Укрмолпром. - К., 2007. - 79 с. - Бібліогр.: с. 70-77

У рекомендаціях запропонована методика розподілу загальновиробничих витрат як єдина для підприємств молочної промисловості. Подається методика планування та обліку витрат виробництва таких видів продукції: продукція з незбираного молока, масло вершкове, сири сичужні та плавлені, згущені молочні консерви, сухі молочні продукти, морозиво; продукція з відвійок, маслянки, сироватки.

637.1

М54

Методичні рекомендації з формування, обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах молочноконсервної промисловості : наказ, №19/ Міністерство аграрної політики України, Держ. департамент продовольства. - К., 2003. - 69 с.: табл.

Про затвердження Методичних рекомендацій з формування, обліку, калькулювання, собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах Укрконсервмолоко.

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

637.1

М59

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи/ О.М. Бергілевич, В.І. Семанюк, В.В. Касянчук и др. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.: рис. - Слов. термінів.: с. 316-319

У посібнику узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності.

637.1

П 18

Пархомець, М.К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах: моногр./ М.К. Пархомець; Тернопільський держ. економічний ун-т, Тернопільський ін-т агропромислового виробництва УААН. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 346 с.: табл. - ISBN 966-654-149-1

В монографії розглянуті питання оптимізації виробничої структури господарств молочного типу різних форм власності, ресурсозаощадження та конкурентоспроможного виробництва, прогнозування собівартості продукції, вдосконалення економічного механізму взаємовідносин та державного регулювання і підтримки ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу.

637.1

Р70

Ромоданова, В.О. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості: Навч. посіб./ В.О. Ромоданова, Т.П. Костенко. - К.: НУХТ, 2003. - 165. с.

Розглянуто сучасні стандартні методи аналізу сировини, продуктів з незбираного молока, масла, сиру, згущених та сухих молочних консервів, допоміжної сипрвини і матеріалів, що використовуються у виробництві молочних продуктів.

637.1

С38

Синчак, В.П. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: моногр./ В.П. Синчак, Т.А. Самарічева; Хмельницький ун-т управління та права ім. Л. Юзькова. - Хмельницький, 2019. - 180 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.135-150 . - ISBN 978-617-7572-28-1

У роботі розглянуто суть податку на додану вартість та методи його нарахування в системі ціноутворення, зміст та місце доданої вартості, особливості адміністрування ПДВ молокопереробних підприємств. Проведено аналіз основних тенденцій формування податкового кредиту та податкового зобов'язання з податку на додану вартість. Визначено рівень впливу ПДВ на сукупний попит і сукупну пропозицію на ринку молочної продукції.

637.1

С40

Система аналізу ризиків і критичних контрольних точок  ХАССП. Рекомендації для молокозаводів зі зразками програм ХАССП для молочних продуктів / IDEA. - Вашингтон: IDEA, 2009. - 303 с.

Книга містить детальні специфічні вимоги до правил виробництва безпечних молочних продуктів зі зразками конкретних програм ХАССП (система управління безпекою харчових продуктів), які визначають обов'язки бізнесу з виробництва молочних продуктів, виконання яких сприятиме стабільному їх розвитку в глобальному конкурентному оточенні. Застосування зазначеної системи знань з аналізу ризиків і критичних точок ХАССП дозволить підприємствам - виробникам молочної продукції забезпечити належний рівень якості виробництва молокопродуктів, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародних ринках.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226. - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

637.5

Т38

Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей: міжнар. наук.-техн. конф., 22-23 березня 2012 р., Київ/ ред. колегія: С.В. Іванов та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 110 с.

Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м'ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінювання якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігального обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств.

637.1

Т 38

Технологічні розрахунки у молочній промисловості: навч. посіб. / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.Г. Осьмак и др; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 344 с: табл. - Бібліогр.: с. 339-341. - ISBN 978-966-612-142-7

У посібнику наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку.

637.1

Т38

Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР: нав. посіб/ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.М. Головко, Т.В. Семко; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: Світ Книг, 2021. - 290 с.: іл. - Бібліогр.: с.273-274 . - ISBN 978-966-2678-71-0

Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне, теплове та санітарне оброблення обладнання і тари. Представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва окремих видів молочних та молочно-кислих продуктів.

637.1

Т38

Технологія незбираномолочних продуктів: Навч. посіб. для вузів/ Т.А. Скорченко, Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, О.В. Кочубей; Міносвіти України; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 261 с.: табл. - Бібліогр.: с. 259 - 261 . - Авт. вказані на тит. стор.

Наведені класичні та сучасні технології незбираномолочних продуктів: питних видів молока та вершків, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного та виробів з нього, сметани, морозива, молочних десертів.

637.1

Т50

Товарознавство молочних товарів: Навч. посібник/ А.Б. Рудавська, Г.В. Дейниченко, В.М. Козлов , Г.І. Дюкарева; М-во науки і освіти України. - К.:  ВД "Професіонал", 2004. - 311 с.

Матеріал посібника охоплює всі види молочних товарів і викладений відповідно до програми дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів". Особливу увагу звернуто на харчову цінність, формування асортименту, якості та режимів зберігання молочних товарів.

637.1 (03)

Х 46

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довід./ О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 311 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-298 . -Предм. покажч.: с. 299-305. - ISBN 978-966-612-118-2

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів.

637.1

Ч12

Чагаровський, О.П. Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації: навч. посіб./ О.П. Чагаровський, Н.А. Ткаченко, Т.А. Лисогор; за ред. О.П. Чагаровського . - К.: НУХТ, 2017. - 119 с.: іл. - Бібліогр.: с.112-114 . - ISBN 978-966-612-189-2

Наведено детальний аналіз різних способів фальсифікації молока коров'ячого. Зазначено мету кожного зі способів фальсифікації, вплив на основні показники якості та властивості молока. Описано методи визначення всіх способів фальсифікації молока. Запропоновані інструкції та тести на визначення якості молока.

637.1

Ш13

Шаблій, Л.М. Технологія переробки молока: навч. посіб./ Л.М. Шаблій; Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова. - К.: Кондор, 2019. - 305 с.: іл. - Бібліогр.: с. 265-268. - ISBN 978-617-7729-62-3

В навчальному посібнику розглянуті вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, а також напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладені традиційні технології виробництва молочних та кисломолочних продуктів: молока питного, кефіру, простокваші, йогурту, ацидофільних напоїв, сиркових виробів, сирів, масла вершкового, морозива, молочних консервів.


Статті періодичних видань


Дацишин, К.Є. Розроблення технології ферментованого сироваткового напою/ К.Є. Дацишин, В.Г. Юкало, Г.М. Семенишин //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №5. -  С. 89-98. - Бібліогр. в кінці ст.

Іващенко, О.М. Дослідження показників якості йогуртів з мальтодекстрином і сухим глюкозним сиропом/ О.М. Іващенко, Г.Є. Поліщук //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 162-175. - Бібліогр. в кінці ст.

Кочубей-Литвиненко, О.В. Вплив електроіскрового оброблення  сироватки молочної на інтенсивність її ферментації/ О.В. Кочубей-Литвиненко, А.Г. Пухляк, О.Г. Щербатюк //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №3. -  С. 159-167. - Бібліогр. в кінці ст.

ТМ "Яготинське" оновлює лінійку питних йогуртів у пляшці //World of Paсkaging=Світ упаковки. - 2023. - №3. -  С. 3.

Михалевич, А.П. Дослідження впливу концентратів демінералізованої сироватки на показники якості морозива/ А.П. Михалевич, Н.М. Бреус, Г.Є. Поліщук, О.О. Басс //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 113-123. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Продовжуємо термін зберігання. Фасування сиру в модифікованій газовій атмосфері //Світ упаковки. - 2023. - №2, травень. -  С. 25.

Гарастовська, А.В. Маркетингова стратегія підприємств молочної галузі: сутність поняття та особливості формування / А.В. Гарастовська, О.М. Пєтухова //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. -  С. 27-36. - Бібліогр. в кінці ст.

Вашека, О.М. Ідентифікація рослинних жирів у вершковому маслі методами комп'ютерної колорометрії та диференціальної скануючої калориметрії / О.М. Вашека, О.О. Петруша, Л.Ю. Арсеньєва //Харчова промисловість. - 2022. - №31-32. -  С. 7-14. - Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження показника активності води паст кисломолочних/ У.Г. Кузьмик, Н.М. Ющенко, О.О. Басс, І.М. Миколів //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. -  С. 173-179.- Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page