top of page

24 серпня – День Незалежності України

24 серпня – День Незалежності України

24 серпня – День Незалежності України


9(С2)

К68

Король, В.Ю.

Історія України: навч. посіб./ В.Ю. Король. - Вид. 2-е,  допов. - Київ: Академія, 2008. - 495 с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с.494-495

У посібнику висвітлено формування на теренах України людської цивілізації, функціонування державних утворень, драматичні часи бездержавності, боротьбу українського народу за незалежність, а також найважливіші процеси в політичній, соціально-економічній, духовній, науковій, освітній сферах сучасного українського суспільства, різноманітні аспекти політики Української держави. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне пізнати минуле України.

32 (477)

К66

Корж, Віталій. Практична філософія українства. Патріотичні нотатки і коментарі на тему ліквідації незалежності/ Віталій Корж. - К.: Фенікс, 2013. - 267 с: іл. -  Покажч. імен: с.260-264

Книга роздумів про Україну, роки незалежності, патріотизм та ментальність українського народу. Адресована всім, хто хоче  зрозуміти, що відбувається в Україні, усвідомити власну відповідальність за долю своєї країни.

34

П68

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: моногр./ за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького; НАНУ, Київ. ун-т права. - К.: Кондор, 2012. - 615 с. - Бібліогр. в кінці розд.

В монографії розглядаються питання теоретико-правових засад розвитку правової системи, тенденції розвитку публічної та приватної сфери права, окремі проблеми правового регулювання господарських відносин на сучасному етапі розвитку держави, окремі питання удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності, а також окремі аспекти інтеграції правової системи України до правових систем світу.

339

У45

Україна: час вибору:  [проект здійснено за підтримки Міжнародного фонду  "Відродження", підготовлено в рамках проекту " Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи"]. - К., 2014. - 44 с.: іл.

В брошурі стисло поданий матеріал про два політично-економічні міжнародні об'єднання -  Європейський та  Митний союзи.  Даються характеристика та дані про ці об'єднання країн: територія, населення, бюджет, головні керівні органи, завдання, вимоги до країн-кандидатів на членство в союзи. Матеріал побудований у формі запитань та відповідей про ці об'єднання та вибір курсу України на євроінтеграційний шлях розвитку.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи"

Т. I: Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина Середньовіччя (X-XIII ст.)/ упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - 440 с. - Імен. покажч.: с.436-439. - Передм.  Дмитра Павличка  укр. та англ. мовами.

Содержание:

Правда Руська

Повість врем'яних літ

Повчання Володимира Мономаха

Київський  Літопис

Києво-Печерський Патерик Нестора

Том перший містить визначальні суспільно-політичні та художні пам'ятки доби Києворуської держави. Доба представлена трьома періодами. Перший період - епоха Раннього християнського Середньовіччя, коли було створено "Правду Руську", літопис "Повість врем'яних літ".  Другий період - Епоха Високого християнського Середньовіччя - репрезентований творами Володимира Мономаха, "Словом о полку Ігоревім". Епоху Пізнього християнського Середньовіччя представляють Києво-Печерський Патерик, Галицько-Волинський літопис та інші пам'ятки.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т/ редкол.:  І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи"

Т.II: Ренесанс ідеї української державності. - 2008. - 616 с. - Словник імен, назв, термінів с.: 526-608. -  Імен. покажч.: с.609-615

В другому томі подається зібрання визначних пам'яток української культури XIV-XVI ст, в яких наявні елементи державницького характеру, що засвідчують процеси національного усвідомлення тогочасної української еліти. Представлені твори Юрія Дрогобича, Станіслава Оріховського, Мелетія Смотрицького, Еріха Лясоти, Івана Домбровського та інших авторів.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т.VI: Змагання за українську ідею (від 60-х років до кінця XIX ст.)/ упорядкув., передм., прим. О. Сліпушко. - 2008. - 512  с. - Імен. покажч.: с.505-511

Шостий том видання містить праці суспільно-політичного характеру та найяскравіші художні твори періоду від 60-х рр. і до кінця XIX сторіччя. В творах даного періоду представлений розвиток і рух української національної ідеї. Домінуючою тезою доби стала боротьба українців за національну ідею, утвердження її у різних галузях життя. Представлені публіцистичні праці та художні твори Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Бориса Грінченка, Сергія Подолинського, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Старицького та інших діячів цієї доби.

94(477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т. III: Битва за Козацьку державу/ упорядкув., передм., прим. В. Шевчук. - 2008. - 496 с. - Імен. покажч.: с.484-495

У третьому томі видання показано рух української національної ідеї за Козацької держави у трьох періодах: під час становлення в XVI - I пол. XVII ст., утвердження після Визвольної війни Б. Хмельницького і в час повстання І. Мазепи за відновлення на своїх  землях державності. Подано найважливіші союзницькі та правові укладення гетьманів із сусідніми державами. Представлені документи та твори Йова Борецького, Лаврентія Деревинського, Богдана та Юрія Хмельницьких, Петра Дорошенка, Івана Мазепи та інших.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ Редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т.IV: Спроби реанімації Козацької держави (XVIII ст.)/ упорядкув., передм., прим. В. Шевчук. - 2008. - 528 с. -  Імен. покажч.: с.518-526

В четвертому томі подано історичні документи та художні твори, в яких простежується рух української національної ідеї, коли народу доводилося боротися за збереження здобутків часів Козацької держави, що тривало до падіння гетьманату. Представлені документи та твори Пилипа Орлика, Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Кирила Розумовського, Григорія Сковороди та інших авторів.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т.V: Романтики національного відродження/ упорядкув., передм., прим.  І.М.  Дзюба. - 2009. - 736 с. - Імен. покажч.: 726-734

У п'ятому томі подано матеріали, що показують розвиток української  ідеї за складних умов посилення імперської влади і водночас впливу на українське суспільство європейського романтичного духу і загальнослов'янського відродження, коли мовно-культурні потреби набирали політичної ваги та змісту. Представлені твори Маркіяна Шашкевича, Михайла Максимовича, Миколи Костомарова,Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя та інших авторів.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т. VII: Відродження української державності/ упорядкув., передм., прим.  Д. Павличко. - 2008. - 704 с. -  Імен. покажч.: с.699-703

В  сьомому томі містяться документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Історичний проміжок включає періоди: відновлення української державності з 1893 по 1917 рік, перша світова війна, правління Української Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, проголошення Західно-Української Народної Республіки. До видання ввійшли праці Івана Франка, Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Симона Петлюри, Михайла Грушевського, а також ряд законів, документів, універсалів, декларацій даної доби.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т. VIII: Розстріляне відродження України (1920-ті - 1930-ті роки XX ст.)/ упорядкув., передм., прим.  Р. Мовчан. - 2009. - 776 с. - Імен. покажч.: с.762-774

У восьмому томі видання подано документальні матеріали й художні твори одного з найяскравіших і водночас найтрагічніших періодів історії України - 1920-1930 рр.  Документи різнобічно висвітлюють складні процеси українського державотворення в добу утвердження соціалістичного тоталітаризму, ролі інтелігенції в спробі реалізації самостійної та незалежної України. У виданні представлені політичні, художні пам'ятки Симона Петлюри, Миколи Зерова, Тодося Осьмачки, Миколи Хвильового, Олега Ольжича, Юрія Липи та інших авторів.

94 (477)

У41

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т. IX: Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік - початок XX ст. )/ упорядкув., передм., прим. Ю Сливка. - 2009. - 736 с. - Імен. покажч.:с.726-735

У дев'ятому томі публікуються документи і матеріали, які відтворюють важливий етап боротьби за державну незалежність і соборність України 40-80-х років XX століття: героїчний подвиг українського народу в період Другої світової війни; складні внутрішні і зовнішньополітичні обставини зародження і розвитку руху опору тоталітарному, репресивному  режимові; програмні засади його учасників, роль творчої інтелігенції в боротьбі за державну самостійність України. До видання ввійшли художні твори Володимира Сосюри, Максима Рильського, Олександра Довженка, Дмитра Павличка, Василя Симоненка, Олеся Гончара, Ліни Костенко та інших славетних авторів.

94 (477)

У45

Україна: Антологія пам'яток державотворення X-XX ст. Дорога до себе: У 10-ти т./ редкол.: І.М.  Дзюба. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009

Т.X: Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки)/  упорядкув., передм., прим. В. Сергійчука. - 2009. - 672 с. - Імен. покажч.: с.659-670

У десятому томі публікуються документи і матеріали, що висвітлюють події, пов'язані  з посиленням українського національно-визвольного руху з другої половини 1980-х років, відродженням незалежної Української держави 1991 року;  стратегією й тактикою її розбудови. Акцентується увага на внутрішній і зовнішній політиці України. Літературна нива цієї доби представлена іменами Олеся Гончара, Бориса Олійника, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Івана Драча, Миколи Луківа, Романа Лубківського та інших літераторів.

1

К 79

Кремень, В.Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум: моногр./ В.Г. Кремень. - Вид. переробл. - К.: Грамота, 2010. - 576 с. - Імен. покажч.: с.570-575

У монографії досліджується проблема українського буття й процесу державотворення - проблема національної ідеї. Дослідження надало змогу виявити генезу української ідеї - від формування національної ідентичності до становлення незалежної держави й громадянського суспільства, від культурної самобутності до національної духовності. Освіта - практична реалізація стратегій поступу української ідеї в європейську цивілізацію.

1

Б 81

Бондар, О. Енциклопедія несвідомого українця/ О. Бондар. - К.: Казка, 2013. - 880 с.: іл. -  Текст рос. мовою

Книга присвячена аналізу впливу глобальних проблем на різні аспекти життя людини і суспільства. Пошуки, дослідження та аналіз ведуться в численних площинах: в релігії, метафізиці, філософії; в питаннях суспільства, влади і держави, геополітиці  та економіці.

338 (477)

Н 44

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку: моногр./ кол. авт.:Сост. А.О. Гаркуша,  Л.І. Ільчук,  В. В. Микитенко; НДІ наук.-техн. і соц.-екон. проблем сталого розвитку. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. - 770 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

В монографії послідовно здійснено макроекономічний, міждисциплінарний та крос-культурний синхронний аналіз політичних, суспільних, методологічних і концептуальних засад формування на теренах держави системних ознак для забезпечення її переходу та регіонів до сталого розвитку. Визначено суспільно-політичні та духовно-моральні детермінанти сучасної управлінської кризи. Запропоновано до використання алгоритм розбудови нової регіональної карти України за форматом територіальних природно-господарських округів з метою переформатування соціально-економічного простору держави у контексті її інтеграційного вибору та інші актуальні проблеми та завдання сучасної України.

94(477)

Н30

Народження країни.  Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України/ упоряд. К. Галушко. - 2-ге вид. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 352 с.: іл. - (Історія без цензури). - Бібліогр.: с.347-348 . - ISBN 9778-617-12-0142-2

В книзі розповідається про те, як Україна ставала країною, державою. як формувала свою територію та окреслювала її кордонами. Подано історію появи українського прапора, герба та гімну.

94(477)

Щ87

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності, Том1. 1991-2000/ О. Щирба. - К.: Саміт-книга, 2021. - 200 с.: іл. - ISBN 978-966-986-424-6

Ілюстрована книга в трьох томах про події, що відбулися в Україні з 1991 по 2021 рік. Видання присвячене тридцятиріччю Незалежності України. Кожна глава - розповідь про один рік життя країни. У книзі йдеться про політичні, економічні, соціальні, військові, культурні, освітні та інші умови, в яких перебувала країна в той чи інший рік

94(477)

Щ87

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності, Том 2. 2001-2010/ О. Щирба, О. Ільїних. - К.: Саміт-книга, 2021. - 200 с.: іл. - ISBN 978-966-986-425-3

Ілюстрована книга у трьох томах про події, що відбулися в Україні з 1991 по 2021 рік. Видання присвячене тридцятиріччю Незалежності України. Кожна глава - розповідь про один рік життя країни. У книзі йдеться про політичні, економічні, соціальні, військові, культурні, освітні та інші умови, в яких перебувала країна в той чи інший рік.

94 (477)

Щ 87

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності, Том 3. 2011-2021/ О. Щирба, О.Ільїних. - К.: Саміт-книга, 2021. - 200 с.: іл. - ISBN 978-966-986-426-0

Книга в трьох томах про події, що відбулися в Україні з 1991 по 2021 рік. Видання присвячене тридцятиріччю Незалежності України. Кожна глава - розповідь про один рік життя країни. Йдеться про політичні, економічні, соціальні, військові, культурні, освітні та інші умови, в яких перебувала країна в той чи інший рік.

94(477)

У31

Удовік, С. Україна. Історія великої Держави/ С. Удовік. - К.: Основа-принт-плюс, 2021. - 144 с.: іл. - ISBN 978-966-986-408-6

Ілюстрована книга історії Русі-України з прадавніх часів і до наших днів в контексті геополітичних подій. Історія  Русі-України розглядається з позиції становлення міського (буржуазного) демократичного суспільства і боротьби міської християнської цивілізації з архаїчним сільським традиційним світом. Велика увага приділяється мультикультурним і мультиетнічним основам становлення Русі-України.

32 (477)

Д28

Декларація про державний суверенітет України.  Історія прийняття, документи, свідчення/ Асоціація народних депутатів України. - Житомир: Рута, 2010. - 866 с.: іл.

До видання  ввійшли всі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації - законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Верховної Ради України. Розповідь  про прийняття Декларації ілюструється фотографіями, зробленими у залі засідань.

94

Т19

Тарасенко, О. Благословенне жіноче ім'я - Україна. (жіночі портрети країни)/ О. Тарасенко. - К.: Поліпрінт, 2021. - 240 с.: іл. - ISBN 978-617-95099-9-4

Книга створена як образ країни в портретах тридцяти видатних жінок - від княгині Ольги, Гальшки Осрозької, Лесі Укранки - до Катерини Білокур, Євгенії Мірошніченко, Ліни Костенко та багатьох інших славетних жінок України.

32

Л55

Лизанчук, В.  Інформаційна безпека України: підруч./ В. Лизанчук; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Львів, 2017. - 727 с. - Бібліогр. в кінці розд. -Предм. покажч.: с.717-723 . - Імен. покажч.: с.702-716 . - ISBN 978-617-10-0389-7

Розкрито складові національно-інформаційної безпеки українського суспільства, розглянуто та осмислено основоположні принципи розвитку й утвердження України в умовах російської агресії та глобалізації світу.

bottom of page