top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Список нових надходжень №1 2023 р.

658

Г18

Гаміє, А.М.  Теоретичне те методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ А.М. Гаміє; А.М. Гаміс; Харківський нац. екон. ун-т. - Х., 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі розвинуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування методичного забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств). Запропоновано методичний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства, основною ідеєю якого є розробка та реалізація стратегії розвитку за рахунок використання інструментарію (критеріїв, показників-індикаторів та методів їх розрахунку), аналізу та оцінки наявних та нових можливостей розвитку, вибору та реалізації стратегій розвитку, розробки організаційних заходів.


659

Г77

Гранат, Л.В. Управління брендом підприємства роздрібної електронної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Л.В. Гранат; КНТЕУ. - К., 2021. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

В роботі удосконалено теоретичні підходи до розмежування понять інтернет магазину та підприємство роздрібної електронної торгівлі (ПРЕТ). Досліджено та систематизовано методологічні підходи до моделювання процесів і структури системи бренд-моделі підприємств. Охарактеризовано стан і тенденції розвитку ринку роздрібної електронної комерції у світі та в Україні, зокрема. Сформовано систему показників оцінювання ефективності управління брендом ПРЕТ.


65

М42

Мєдвєдєва, Н.А.Науково-технічні основи розроблення та оцінювання результативності функціонування систем менеджменту організацій на базі міжнародних стандартів: автореф. дис. ...д-ра техн. наук:05.01.02/ Н.А. Мєдвєдєва; НАУ. - К., 2021. - 48 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.36-45.

Дисертація присвячена подальшому розвитку науково-теоретичних, організаційно-методичних та нормативно-технічних засад побудови інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) для сталого розвитку організації та науково-технічних основ кількісного оцінювання її результативності шляхом розроблення критеріїв оцінювання ІСМ з урахуванням ключових показників процесів діяльності організацій.


659

Г 77

Файвішенко, Д.С. Стратегічне управління брендом на ринку мінеральної води: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ Д.С. Файвішенко; КНТЕУ. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 32-40

В роботі досліджено експлейнарний базис формування стратегії бренду, побудовано бінарну модель стратегічного управління брендом. Розроблено методологічний підхід до характеристики стану національного ринку мінеральної води, за яким оцінено його стратегічні позиції. Розвинено теорію еволюції встановлення маркетингових комунікацій бренду. Сформовано підгрунтя інноваційного розвитку бренду та оцінювання інноваційної діяльності підприємств на ринку мінеральної води.


338

Ш78

Шовківська, В.В.  Державне регулювання розвитку людського капіталу в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ В.В. Шовківська; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

В роботі визначені та одержали подальший розвиток пріоритетні напрями удосконалення державного регулювання розвитку людського капіталу в умовах трансформації економіки України. Розроблено механізм державного регулювання розвитку людського капіталу, спрямованого на забезпечення високих продуктивних інноваційних здібностей людини шляхом розвитку загальної і професійної освіти, творчості, активності, зміцнення здоров'я, підвищення мотивації до високопродуктивної праці.

bottom of page